Klinika pracovního lékařství slaví 70 let

Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN Praha již sedm dekád zajišťuje pracovně-lékařské služby, posuzování a hodnocení klinického stavu sledovaných chronicky nemocných a podílí se na hlášení nových nemocí z povolání.

Úkolem pracovního lékařství je upozorňovat na nová rizika vznikající kvůli inovaci technologií, aktualizovat seznamy nemocí z povolání nebo učinit rozhodnutí o odškodnění pacientů.

„Pracovní lékařství je interdisciplinární obor, který se zabývá studiem vlivu práce a pracovních podmínek na zdravotní stav pracovníků. Zároveň se věnuje prevenci, diagnostice, léčbě a posudkovým aspektům nemocí způsobených nebo zhoršovaných pracovními podmínkami. Zasahuje tak téměř do všech oblastí medicíny,“ uvádí přednostka Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK a VFN Praha prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc., FEAPCCT.

V posledních desetiletích došlo k poklesu výskytu nemocí z povolání, protože se daří snižovat pracovní rizika, zejména prašnost a expozici toxickými látkami, účinnými technickými opatřeními, ale i biologická rizika, především očkováním. Změnila se také jejich struktura – nejpočetnějšími nemocemi z povolání jsou dnes onemocnění periferních nervů (na prvním místě je syndrom karpálního tunelu), cév a pohybového systému, způsobená přetěžováním končetin a vibracemi.

Daniela Pelclová

Ohodnoťte tento článek!