Knihy z vydavatelství Mladá fronta získaly cenu ČOS ČLS JEP

Výbor České onkologické společnosti ČLS JEP vyhodnotil jako nejlepší odborné publikace roku 2015 knihy „Geriatrická onkologie“ a „Vzácné nádory v onkologii“. Obě vydala divize Medical Services nakladatelství Mladá fronta.

Vzácné nádory v onkologii

Kniha „Vzácné nádory v onkologii“ z pera MUDr. Kateřiny Kubáčkové a kol. představuje svým pojetím první publikaci na toto téma na našem trhu a poskytuje aktuální pohled na vzácná onkologická onemocnění, s nimiž se lékaři mohou ve své praxi setkat.
Vzácné nádory představují jednu pětinu všech zhoubných nádorů. Celá polovina nemocných však na diagnózu vzácného zhoubného nádoru umírá. Symptomy vzácných nádorů jsou obdobné jako u nádorů častých. Je však nesmírně důležité věnovat pozornost odlišnostem, aby byla zajištěna časnější diagnostika a tím i vyšší úspěšnost léčby pacientů se vzácnými nádory.
Publikace vyšla v edici Aeskulap.

Geriatrická onkologie

Kniha „Geriatrická onkologie“, za níž stojí autorský kolektiv v čele s prof. Hanou Matějovskou Kubešovou a MUDr. Igorem Kissem a která vyšla v edici Postgraduální medicíny, slouží jako zdroj komplexních informací o starším pacientovi s onkologickým onemocněním. Je určena nejen onkologům, ale také neonkologicky zaměřeným specialistům a praktickým lékařům. Publikace si klade za cíl ulehčit mnohdy velmi obtížné rozhodování v oblasti polyfarmakoterapie, posouzení celkového stavu seniora ve vztahu k předpokládanému diagnostickému či terapeutickému procesu a samozřejmě i při výskytu komplikací léčby nádorového onemocnění či dekompenzace onemocnění ostatních, a to vždy v kontextu existující malignity. Cílem knihy není vytvářet rozsáhlou onkologickou učebnici, ale naopak postihnout a zdůraznit zejména odlišnosti a specifika u jednotlivých diagnóz pacientů vyššího věku.

**

Vladimír Vašků
Psoriáza

Rozsah: 128 stran Cena: 195 Kč ISBN: 978-80-7345-430-2 Vydavatel: Maxdorf To, že psoriáza postihuje kromě kůže také klouby, je známo již dávno. Nyní však vyvstávají významné souvislosti psoriatického procesu s možným postižením dalších orgánů, především kardiovaskulárního systému. Podcenění či oddálení léčby, včetně léčby biologické, tedy může zkrátit život těžkého psoriatika o několik let.

Přemysl Falt, Ondřej Urban, Petr Vítek a kolektiv
Koloskopie

Rozsah: 320 stran Cena: 790 Kč ISBN: 978-80-247-5284-6 Vydavatel: Grada Kolektiv gastroenterologů, dětských gastroenterologů, chirurgů a radiologů napsal knihu komplexně pojednávající o všech aspektech koloskopického vyšetření. Celobarevná publikace postgraduálního charakteru obsahuje 226 obrázků a 79 tabulek.

Libuše Čeledová, Rostislav Čevela, Miroslav Bosák
Posudková činnost v ordinaci praktického lékaře

Manuál pro praxi v oblasti sociálního zabezpečení a zaměstnanosti Rozsah: 192 stran Cena: 249 Kč ISBN: 978-80-247-4844-3 Vydavatel: Grada Spolupráce posudkových lékařů s kliniky a praktiky je důležitá pro dobré fungování systémů sociální ochrany a při komplexním řešení problémů s medicínskými, ekonomickými a sociálními aspekty. Všechny je pokrývá tato monografie, doplněná kazuistikami.

Daniel Růžek a kolektiv
Klíšťová encefalitida

Rozsah: 200 stran Cena: 290 Kč ISBN: 978-80-247-5305-8 Vydavatel: Grada Virologové, parazitologové a lékaři různých specializací v knize shrnují nejnovější poznatky o klíšťové encefalitidě a možnosti prevence se zvláštním zřetelem na vakcinaci.

Richard Rokyta a kolektiv
Fyziologie a patologická fyziologie pro klinickou praxi

Rozsah: 736 stran Cena: 999 Kč ISBN: 978-80-247-4867-2 Vydavatel: Grada Učebnice vycházející z osnov výuky obou předmětů na lékařských fakultách, s 180 originálními obrázky a 56 tabulkami.

Bohumila Baštecká, Jan Mach a kolektiv
Klinická psychologie

Rozsah: 742 stran Cena: 865 Kč ISBN: 978-80-262-0617-0 Vydavatel: Portál Učebnice kromě jedincovy cesty ke zdraví či nemoci nepomíjí ani objevování toho, co je rolí, úkolem a zodpovědností klinického psychologa při spolupráci s pacienty a jejich rodinami a v týmu s kolegy.

Richard Rokyta, Cyril Höschl (editoři)
Bolest a regenerace v medicíně

Rozsah: 288 stran Cena: 530 Kč ISBN: 978-80-88046-03-5 Vydavatel: Axonite Kniha přináší výběr 40 přednášek z celostátních kongresů České lékařské akademie konaných v letech 2013–2014. První část obsahuje příspěvky zaměřené zejména na léčbu bolesti, druhá se věnuje převážně regenerativní medicíně a v závěrečné části jsou představeni jednotliví autoři.

Jaromír Janoušek
Psychologické základy verbální komunikace

Rozsah: 384 stran Cena: 499 Kč ISBN: 978-80-247-4295-3 Vydavatel: Grada Předmětem autorova zájmu jsou vnitřní souvislosti mezi jazykem a lidskou psychikou, hlavním tématem je neobyčejně složitý vztah vnitřní řeči a interpersonální komunikace. Profesor Janoušek se rovněž zabývá psanou řečí a písemnou komunikací, vlivem individuality či meziosobních vztahů, stejně jako specifiky ženské a mužské komunikace či komunikace ve virtuální realitě. Zamýšlí se mimo jiné nad udržitelností verbální komunikace jako prostředku dorozumění a porozumění mezi lidmi.

Jiří Šimek
Lékařská etika

Rozsah: 224 stran Cena: 349 Kč ISBN: 978-80-247-5306-5 Vydavatel: Grada Kniha představuje ucelený souhrn základních tematických a problémových okruhů současné lékařské etiky. V první části je čtenáři zprostředkováno nahlédnutí do staleté moudrosti evropského filozofického úsilí. Druhá část shrnuje obecné základy lékařské etiky – představuje její historii, v lékařské etice užívanou metodologii a také význam a poslání tohoto v lékařské tradici zakotveného, ale současným způsobem rozpracovávaného oboru. Ve třetí části jsou uvedeny jednotlivé problémové okruhy současné lékařské etiky.

Ohodnoťte tento článek!