Kombinace flutikason-furoát + vilanterol zlepšuje kontrolu astmatu

Výsledky Salfordské plicní studie prokázaly, že přípravek Relvar Ellipta (flutikasonfuroát/vilanterol nebo FF/VI) ve srovnání s obvyklou péčí významně

zlepšil kontrolu astmatu.

Salfordské plicní studie astmatu se účastnilo přes čtyři tisíce pacientů léčených praktickým lékařem v 74 britských zdravotnických zařízeních. Otevřená randomizovaná studie ukázala, že ve srovnání s pacienty, kteří pokračovali v užívání svých obvyklých léků, dosáhlo zlepšení v kontrole astmatu významně více pacientů s astmatem léčených přípravkem Relvar Ellipta 100/25 µg nebo 200/25 µg. Obvyklá léčebná péče zahrnovala inhalační kortikosteroidy (IKS), které se podávaly jako monoterapie, nebo v kombinaci IKS/LABA (dlouhodobě působící beta-agonisté).

Analýza primární účinnosti prokázala, že ve srovnání s pacienty pokračujícími v obvyklé léčbě (56 procent) dosáhlo po 24 týdnech lepší kontroly astmatu výrazně vyšší procento pacientů s nekontrolovaným astmatem, kteří přešli na léčbu FF/VI (71 procent), měřeno testem kontroly astmatu (poměr šancí 2,00; 95% interval spolehlivosti 1,70; 2,34; p < 0,001). Zlepšení bylo definováno jako celkové skóre ACT ? 20 nebo zvýšení oproti výchozím hodnotám o ? 3. Statisticky významná zjištění byla pozorována také po 12, 40 a 52 týdnech.

Vedoucí výzkumu, Ashley Woodcock, profesor respirační medicíny a klinický ředitel pro respirační medicínu, jenž působí ve fakultní nemocnici v South Manchesteru a na University of Manchester, uvedl: „Z výsledků studie jsem opravdu nadšený. Kontrola astmatu je pro pacienty a zdravotnickou komunitu i nadále skutečnou výzvou. Nedostatečná kontrola může mít zásadní vliv na život pacientů s astmatem. V rámci tradiční dvojitě zaslepené randomizované kontrolované studie, jejíž koncepce a intruzivní sledování mohou ovlivnit chování pacientů, je obtížné zjistit vliv různých způsobů léčby na kontrolu astmatu. U Salfordské plicní studie astmatu jsou významnými koncovými ukazateli konkrétní výsledky pacientů. Společnosti GSK bychom měli pogratulovat k realizaci této jedinečné studie, jejímž cílem bylo pochopit, jak fungují léky na astma v každodenní klinické praxi.“

Ohodnoťte tento článek!