Komplexní přístup k terapii úzkostně-depresivních stavů u nemocných s cholelitiázou a ucpáním žlučovodu v před- a pooperačním období

V posledních desetiletích přitahuje pozornost badatelů růst podílu nemocných s hraničními duševními poruchami v souhrnné somatické síti. V genezi těchto poruch jsou společně se sociálními, ekologickými a psychogenními faktory důležitá i somatická onemocnění. V dnešní době existuje dostatečný počet prací věnovaných studiu psychických poruch při onemocněních kardiovaskulárního systému, trávicího traktu či revmatismu.

Aktuálním smyslem našeho výzkumu je skutečnost, že v literatuře existují jen kusé informace o studiu hraničních duševních poruch v této kategorii nemocných a informace o psychoterapeutických přístupech k rehabilitaci pacientů po operaci prakticky neexistují. Včasná korekce psychických poruch přitom zvyšuje efektivitu pooperační rehabilitace těchto nemocných a umožní zkrátit lhůty pracovní neschopnosti, což je důležité z hlediska ekonomických ukazatelů ve zdravotnictví. Průměrný věk těchto pacientů činí 25–35 let.

Frekventovaný problém

Cholelitiáza patří na Ukrajině k rozšířeným onemocněním a v každém následujícím desetiletí se počet pacientů zdvojnásobuje. Na chirurgických odděleních nemocnic je z pacientů s chronickými onemocněními orgánů dutiny břišní nejvíc nemocných právě s cholelitiázou. Jednou z důležitých součástí klinického obrazu tohoto onemocnění je biliární kolika; tento symptom je doprovázen silnou bolestí, emocionálním stresem a úzkostí.

Potřeba řešit potíže související s cholelitiázou je diktována nejen vznikající biliární kolikou, ale také nebezpečím závažných komplikací. Výzkumů věnovaných studiu psychiatrických poruch pacientů s cholelitiázou a poskytování kvalifikované psychiatrické a psychologické péče je však velmi málo. Jedním z aktuálních úkolů současné psychiatrie je tedy identifikace a studium klinických rysů hraničních duševních poruch souvisejících s cholelitiázou a ucpáním žlučových cest.

Cíle studie

Cílem následující studie bylo zjištění psychiatrických poruch u pacientů s cholelitiázou a ucpáním žlučovodu, vývoj přístupů k jejich komplexní léčbě a rehabilitaci. K dosažení vymezeného cíle byly definovány následující úkoly:

1. Prostudovat frekvenci a strukturu hraničních duševních poruch u pacientů s cholelitiázou a ucpáním žlučovodu.
2. Zhodnotit kvalitu života a její vztah k závažnosti fyzických a duševních poruch u pacientů s cholelitiázou a ucpáním žlučovodu.
3. Odhalit genderová specifika, která mají vliv na vznik úzkosti a depresivních poruch u pacientů s cholelitiázou a ucpáním žlučovodu.
4. Vypracovat program komplexní terapie úzkosti a depresivních poruch u pacientů s cholelitiázou a ucpáním žlučovodu v před- a pooperačním období. Na našem pracovišti jsme vyšetřili 80 pacientů (24 mužů a 16 žen s diagnózou ucpání žlučovodu, 30 mužů a 10 žen s diagnózou cholelitiáza) v před- a pooperačním období, a to s využitím klinickopsychopatologických, psychometrických a statistických metod. Pro vyhodnocení úrovně úzkosti a deprese byly použity Hamiltonovy škály úzkosti a deprese, škály kvality života a osobnostní dotazníky.

Výsledky studie

• Výskyt a klinické projevy úzkosti a depresivních poruch u pacientů po chirurgické léčbě cholelitiázy a ucpání žlučovodu souvisejí s průběhem somatického onemocnění, které zhoršuje kvalitu života pacientů, premorbidními osobnostními zvláštnostmi pacientů, prožitými stresovými situacemi v rodině a práci a také s osobními specifiky nemocných souvisejícími s pohlavím.
• U mužů a žen v předoperačním období dominují příznaky úzkosti, ale 35 % pacientů mělo příznaky deprese. V pooperačním období výskyt symptomů úzkosti a deprese u mužů klesal rovnoměrně.
• U žen v pooperačním období došlo k poklesu úzkosti, narůstal však výskyt deprese ve srovnání s obdobím před chirurgickým zákrokem.
• Příznaky úzkosti a deprese v rámci úzkostně depresivního a panického syndromu u žen s cholelitiázou a ucpáním žlučovodu po chirurgické léčbě zesilovaly ve srovnání s obdobím před operací, což souvisí s jejich osobnostními zvláštnostmi. Tento stav je podkladem pro indikaci psychoterapeutické léčby se zaměřením na korekci těchto osobnostních specifik jak před, tak i po léčbě.

Na základě našich výzkumů rozvíjíme program diagnostiky, terapie a rehabilitace pacientů s příznaky úzkosti a deprese při cholelitiáze a ucpání žlučovodu v před- a pooperačním období. Zkracuje se tak doba trvání léčby a hospitalizace a zlepšuje se kvalita péče, což je důležité zejména vzhledem k tomu, že tato kategorie mladých pacientů je v produktivním věku.

Ohodnoťte tento článek!