Konopí je třeba dostat k pacientům

V Praze proběhla začátkem března mezinárodní konference Léčebné konopí a kanabinoidy: politika, věda a léčebná praxe. Cílem setkání bylo pomoci etablovat konopí v ČR jako standardní léčebný přípravek.

Konference se zúčastnili významní představitelé působící na poli národní i mezinárodní protidrogové politiky, stejně jako zástupci odborníků a vědců, kteří se zabývají výzkumem konopí a kanabinoidů – objevitel struktury a syntézy THC (účinné psychotropní složky marihuany) prof. Raphael Mechoulam, zvláštní vyslanec generálního tajemníka OSN a komisař Globální komise pro drogovou politiku dr. Michel Kazatchkine, zakladatel Programu léčebného konopí v Izraeli dr. Yehuda Baruch či výzkumný pracovník programu pro výzkum kanabinoidů na Hebrejské univerzitě v Jeruzalému doc. Lumír Ondřej Hanuš a další.

Zajistit dostupnost a informovanost

Legalizaci a zpřístupnění léčebného konopí podle všech sociologických průzkumů podporuje přes 90 % české veřejnosti i občanů EU, USA a dalších západních států. Symbolem mezinárodní a celospolečenské shody je akce sociálních sítí „Support It!“, v jejímž rámci pražskou konferenci podpořili mezi jinými i ministr zdravotnictví ČR a patron konference MUDr. Svatopluk Němeček, MBA.
Odborná konference zmapovala současný stav a nastínila směr, kterým se bude zpřístupnění léčebného konopí v České republice ubírat. Konopí by mělo být v lékárnách běžně dostupné do konce tohoto roku. V současnosti je sice legální, avšak využívá se zřídka. Důvodem je jak nízká informovanost profesionálů i veřejnosti, tak nedostatečné zásobování. Konopí navíc stojí v lékárnách okolo 300 Kč za gram a na jeho úhradách se zatím nepodílí zdravotní pojišťovny.

Odborně-politická diskuse

Konference se věnovala společenským, politickým i odborným otázkám kolem léčebného využití konopí. Zkoumala mimo jiné efektivitu různých přístupů, jež si v kontextu striktních omezení Jednotných úmluv OSN jednotlivé země zvolily pro zavedení léčebného konopí a dalších mezinárodně kontrolovaných léčiv do praxe. Dále seznámila odbornou veřejnost s mimořádně slibnými perspektivami výzkumu konopí a z něj odvozených látek v léčebné praxi a poskytla praktická školení o používání léčebného konopí v různých oborech medicíny. Osm odborných workshopů vedených špičkovými zahraničními odborníky se zaměřilo na klinickou účinnost konopí, nastavení účinných dávek a související rizika při léčbě konopím. Jednotlivé bloky se zaměřily na možnosti využití konopí v léčbě bolesti, onkologii, paliativní péči, neurologii, psychiatrii, dermatologii a dalších oborech. „Politici, lékaři a aktivisté se v průběhu konference shodli na jednom: lékaři i pacienti konopí potřebují. Všichni také vyjádřili vůli na zpřístupnění konopí pacientům spolupracovat,“ uvedl předseda organizačního výboru konference MUDr. Tomáš Zábranský, Ph. D.
Na konferenci byla založena Mezinárodní konopná koalice pacientů (IMCPC) sdružující ty, kteří se chtějí léčit prostřednictvím konopí, ale nemají k němu legální přístup. Její signatáři požadují, aby konopí bylo vyňato z úmluv OSN o omamných látkách a bylo zpřístupněno všem, kterým může pomoci v léčbě jejich nemoci nebo v potírání symptomů.

Perspektivy využití konopí

Konopí se od pradávna používalo v přírodním léčitelství a medicíně na celém světě. Dnes jsme svědky narůstající tendence na základě vědeckých poznatků znovu zavést konopí do „oficiální“ zdravotnické praxe – a ukončit tak období globální prohibice psychotropních rostlin a látek. Používání léčebného konopí v medicínské praxi a ve výzkumu již bylo povoleno v Kanadě, v 23 státech USA a řadě evropských zemí. Další desítky zemí začínají na toto téma diskutovat na politické úrovni nebo již zahájily legislativní proces. Česká republika zpřístupnila konopí pro léčebné použití v dubnu 2013 a zvolna uvádí tento zákon do praxe.
„Problematika využití léčebného konopí je obecně zkreslena ideologickými spory, proto bylo důležité přenést tuto debatu na akademickou půdu a věnovat se konopí z pohledu vědeckého a klinického výzkumu,“ vyzdvihl prof. Michel Kazatchkine. Současně připomenul, že problém se netýká jen konopí, ale také dalších psychotropních látek, zejména opiátů, které jsou nedostupné pacientům v mnoha zemích světa.

Zbavit diskusi o konopí ideologií

O potřebě dát debatě o léčebném konopí racionální charakter se zmínil i národní protidrogový koordinátor Mgr. Jindřich Vobořil, PgDip. „Z mého pohledu je nezbytné odlišovat používání konopí pro léčebné účely a pro účely rekreační. Diskusi nad léčebným používáním považuji za legitimní, nicméně je zde stále řada otazníků a neznámých. Je třeba si ujasnit, zda dosavadní regulace byly efektivní, čekáme také na vyhodnocení zkušeností ze zemí, jako je Uruguay, které schválily úplnou legalizaci konopí. V současnosti považuji za nejdůležitější rozhodnout jak dostat konopí pacientům, kteří ho skutečně potřebují,“ upřesnil Mgr. Vobořil. „Schválením zákona č. 50/2013, o léčebném konopí, jsme neudělali žádnou revoluci v drogové politice České republiky. Pouze jsme napravili dosavadní legislativu, která znemožňovala nemocným lidem používat efektivní léčebný prostředek pro zmírnění jejich utrpení,“ konstatoval prezident konference MUDr. Pavel Bém. Dodal, že nejen konopí, ale zejména další výzkum endokanabinoidního systému s velkou pravděpodobností vnese zásadní změny do chápání patofyziologie onemocnění a možností jejich ovlivnění. „Tato konference je příležitostí jak propojit odborníky, vědce, politiky i zástupce pacientských organizací s cílem dostat léčebné konopí pacientům,“ zdůraznil Pavel Bém.

Význam endokanabinoidního systému

„Chtěl bych upřesnit, že první konference na téma léčebného konopí se uskutečnila již v roce 1954, a to na půdě olomoucké lékařské fakulty pod vedením profesora Kabelíka. Již tehdy se ukazovalo, že konopí lze úspěšně využít v léčbě řady onemocnění. Jak to tak bývá, k legalizaci léčebného konopí se dostáváme až po 60 letech,“ pronesl s úsměvem doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc., Dr. h. c. mult., český rodák působící jako výzkumný pracovník na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. Právě toto pracoviště v čele s profesorem Mechoulamem se zasloužilo o objev tetrahydrokanabinolu (THC), anandamidu a dalších kanabinoidů.
„V průběhu našeho výzkumu jsme objevili, že v mozku existují minimálně dvě sloučeniny, které mají obdobný účinek jako THC. Jde o endogenní kanabinoidy. Jedna z těchto látek získala název anandamid, což je odvozeno ze sanskrtského výrazu pro blaženost. Později jsme zjistili, že tyto vnitřní kanabinoidy jsou patrně zapojeny do patofyziologických mechanismů stojících za všemi nemocemi. To bylo velmi překvapivé zjištění, neboť neznáme v těle jiný systém, který by měl tak významné působení. Funkce endokanabinoidního systému může vysvětlovat, proč lze využívat konopí a kanabinoidy v širokém spektru indikací. A je zde naděje pro budoucnost, že budeme moci využít znalosti o tomto systému nejen pro léčbu symptomů, ale také pro kauzální léčbu,“ upřesnil emeritní rektor Hebrejské univerzity prof. dr. Raphael Mechoulam, Ph. D. Zároveň upozornil na to, že při léčbě konopím je důležité stanovit správnou dávku, neboť medicína je založena na kvantifikaci a žádné léky nelze podávat bez přesného dávkování.
Konference měla vzdělávací charakter, byla akreditována Českou lékařskou komorou, Českou lékárnickou komorou a Českou asociací sester. Hlavní záštitu převzal ministr zdravotnictví ČR, dále národní protidrogový koordinátor ČR Jindřich Vobořil a Český helsinský výbor. Akce se konala ve spolupráci s Globální komisí pro protidrogovou politiku, Českou lékařskou akademií, Společností pro návykové nemoci ČLS JEP, Státním ústavem pro kontrolu léčiv/Státní agenturou pro konopí pro léčebné použití, pacientským spolkem KOPAC a řadou dalších institucí.

Zleva: Jindřich Vobořil, Pavel Bém, Raphael Mechoulam, Lumír Hanuš, Michel Kazatchkine
Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček

Ohodnoťte tento článek!