Kontaktní dermatitida u zdravotnických pracovníků – retrospektivní studie

Dánská párová studie případů a kontrol z roku 2016 se zabývá spektrem alergií a jejich projevů u zdravotnických pracovníků s kontaktní dermatitidou ve srovnání s kontrolami (nezdravotníky s kontaktní dermatitidou).

Rizika kontaktní dermatitidy u zdravotníků

Mezi osobami postiženými pracovní kontaktní dermatitidou (KD) tvoří zdravotničtí pracovníci nejpočetnější skupinu. Důvodem je pravděpodobně jejich vystavení jak alergenům, tak iritantům při výkonu povolání. Ze studií vyplývá častý výskyt dermatitidy rukou a kontaktní alergie po opakovaném kontaktu kůže s ochrannými rukavicemi (alergenem jsou zde urychlovače vulkanizace, např. thiuram mix), léky (např. tetrazepamem) nebo dezinfekcí (např. formaldehydem a 2-bromo-2-nitro1,3-propandiolem), avšak dosud žádná párová studie případů a kontrol se nezabývala přímo kontaktními alergeny v souvislosti s prací ve zdravotnictví. Hlavním cílem dánské studie proto bylo zjistit, zda jsou u pacientů s KD alergie na thiuram mix spojeny s prací ve zdravotnictví. Zároveň byl zjišťován výskyt dalších alergií u zdravotnických pracovníků.

Metodika a výsledky studie

V rámci párové studie případů a kontrol bylo vyšetřeno 1 402 zdravotnických pracovníků s KD a stejný počet kontrol (nezdravotníků) s KD. Jedinci zařazení do studie byli vybráni z pacientů dermatologických oddělení tří dánských nemocnic mezi lety 2007 a 2014. K zjištění citlivosti na alergeny byly použity epikutánní testy z Evropské základní sady. Studie prokázala, že kontaktní alergie na thiuram mix je signifikantně spojena s prací ve zdravotnictví (u zdravotnických pracovníků byl její výskyt o 60 procent vyšší než u kontrol). Naopak alergie na dichroman draselný, methylchloroisothiazolinon/methylisothiazolinon (MCI/MI) a methylisothiazolinon (MI) byly inverzně asociovány se zdravotnickým povoláním (tedy u zdravotníků se vyskytují statisticky významně méně často než u kontrol). U alergií na jiné urychlovače vulkanizace (merkaptobenzothiazol a N-isopropyl-N-fenyl-1,4-fenylendiamin) nebyla žádná souvislost s prací ve zdravotnictví statisticky prokázána. Na základě analýzy dat bylo zjištěno, že výskyt alergie na thiuram mix je ve skupině osob s KD signifikantně vyšší u jedinců s pracovní KD, dermatitidou rukou a u jedinců vyššího věku (> 40 let). Nejvyšší výskyt alergie na thiuram mix (mezi 6 a 7 procenty) byl zaznamenán u zubních lékařů, sester a pomocného středního zdravotnického personálu. Pro srovnání – u lékařů ostatních odborností (včetně chirurgů) činil výskyt alergie na thiuram mix 3,6 procenta, a u farmaceutů se dokonce nevyskytovala vůbec.

Diskuse a závěr

Ačkoli výrobci ochranných rukavic v posledních letech začali snižovat použití urychlovačů vulkanizace, stále je podíl rukavic s těmito urychlovači na trhu poměrně veliký a s tím souvisí i vyšší výskyt KD u zdravotnických pracovníků. Uvádí se, že výskyt dermatitidy rukou je u sester dvojnásobný oproti běžné populaci. Zároveň až 30 procent případů KD u zdravotnických pracovníků bylo označeno jako pracovní KD. Tento výzkum prokázal, že ve skupině osob s KD je práce ve zdravotnictví významně spojena s alergií na thiuram mix, dermatitidou rukou a pracovní KD. Tento aspekt by dle názoru autorů prezentované práce mohl být brán v úvahu i z hlediska legislativy, která by se měla zaměřit na využívání thiuramů a karbamátů v ochranných rukavicích, neboť se zdá, že jejich používání ve výrobě si vybírá daň na zdraví kůže rukou zdravotnických profesionálů. www.prolekare.cz
Zdroj: Schwensen J. F., Menné T., Sommerlund M. et al. Contact allergy in Danish healthcare workers: a retrospective matched casecontrol study. Acta Derm Venereol 2016; 96 (2): 237-240, doi: 10.2340/00015555-2202.

Ohodnoťte tento článek!