Kontrola dočasně práceneschopných

Je člověk uznaný lékařem za dočasně práceneschopného povinen na domácí adrese otevírat kontrolorům, když za dveřmi může být kdokoli, například pojišťovací agent nebo podomní prodejce? Co když se otevřít bojí? Co když tvrdě spí? Kontroloři údajně mohou kontaktovat práceneschopného pojištěnce i telefonicky. Kdo jim dá číslo (ochrana soukromí!)? Jakou má právní váhu, když jim pacient telefon nezvedne (nikdo přece není povinen brát hovory)? Může to pro něj mít nějaké následky?

Předně je třeba uvést, že v souladu se zákonem o nemocenském pojištění stanovuje režim dočasně práceneschopného pojištěnce (dále též jen „léčebný režim“) ošetřující lékař při rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Léčebný režim přitom může být ošetřujícím lékařem změněn v souladu se změnou zdravotního stavu. Léčebný režim přitom zahrnuje mimo jiné stanovení individuálního léčebného postupu, povinnost zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat rozsah a dobu povolených vycházek. Zákon o nemocenském pojištění dále stanovuje, že pojištěnec, který je dočasně neschopný práce, je povinen dodržovat léčebný režim, umožnit příslušnému orgánu nemocenského pojištění, jakož i zaměstnavateli kontrolu dodržování léčebného režimu a poskytnout nezbytnou součinnost k provedení této kontroly, zejména označit potřebnými údaji místo pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti tak, aby bylo možné tuto kontrolu provést. Při této kontrole je dočasně práceneschopný pojištěnec povinen prokázat svou totožnost a předložit rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti.
Zákon uvádí povinnosti dočasně práceneschopného zaměstnance v obecné rovině a blíže nepopisuje a neřeší konkrétní situace, např. pokud se zaměstnanec bojí otevřít dveře bytu, nezvedá telefony apod.
Zákoník práce umožňuje zaměstnavateli kontrolovat, zda zaměstnanec, který byl uznán dočasně práceneschopným, dodržuje v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti stanovený léčebný režim, pokud jde o povinnost zdržovat se v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek. Zaměstnavatel je povinen v případě zjištění porušení výše uvedených zaměstnancových povinností vyhotovit o kontrole písemný záznam a doručit jej zaměstnanci, okresní správě sociálního zabezpečení a ošetřujícímu lékaři. Zaměstnavatel je oprávněn požádat ošetřujícího lékaře o sdělení tohoto režimu v rozsahu, který je zaměstnavatel oprávněn kontrolovat, a o zhodnocení zaměstnavatelem zjištěných případů porušení tohoto režimu.
Zaměstnanec je povinen umožnit zaměstnavateli kontrolu dodržování svých povinností.
Poruší-li zaměstnanec v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti výše uvedené povinnosti, které jsou součástí léčebného režimu, může zaměstnavatel se zřetelem na závažnost porušení těchto povinností neposkytnout zaměstnanci náhradu mzdy nebo ji snížit.
Jak je z výše uvedeného zřejmé, zaměstnanec je povinen umožnit zaměstnavateli kontrolu dodržování svých povinností v průběhu léčebného režimu. V případě, že zaměstnanec tuto svou povinnost nesplní, ať již z jakéhokoli důvodu (obava z otvírání dveří, nereagování na telefonáty apod.), bude na zaměstnanci, aby prokázal, že se tak stalo odůvodněně – jinak mu hrozí neposkytnutí náhrady mzdy nebo její snížení ze strany zaměstnavatele.

O autorovi| na dotazy odpovídá JUDr. Pavel Zajíc

Ohodnoťte tento článek!