Kontroly pracovních podmínek v prádelnách zdravotnického prádla a při úklidu ve zdravotnických zařízeních

Odbor hygieny práce Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje měl pro rok 2015 v plánu specializovaných prověrek v rámci státního zdravotního dozoru navrženy mimo jiné kontroly pracovních podmínek v prádelnách zdravotnického prádla a při úklidu ve zdravotnických zařízeních. Důvodem pro tyto kontroly bylo, že výsledky ojediněle provedených kontrol v této oblasti činnosti signalizovaly porušování právních předpisů zajišťujících ochranu zdraví při práci.

Prádelny zdravotnického prádla se značně liší velikostně, v závislosti na množství denně vypraného prádla. Na tento fakt navazuje počet zaměstnanců a jejich specializace obsluhy jednotlivých technologických celků.
Pro činnosti při příjmu špinavého prádla, obsluze praček, tunelfinišeru, sušiček, mandlu, případně pro další pomocné práce (manipulační dělník) bývají ve větších prádelnách samostatně vyčleněni zaměstnanci. V menších prádelnách se tyto práce různě kombinují a jeden zaměstnanec pak obsluhuje více strojů.

Faktory ohrožující obsluhu v prádelnách

Kategorizace prací umožňuje hodnocení úrovně zátěže zaměstnanců takovými faktory, které ze zdravotního hlediska rozhodují o kvalitě pracovních podmínek, a které jsou charakteristické pro danou práci na konkrétním pracovišti a pro míru zabezpečení ochrany zdraví pracovníků. Podle obsluhy jednotlivých technologických celků jsou zaměstnanci exponováni různým faktorům pracovních podmínek a podle této expozice je následně jejich práce zařazena do kategorie.
Obecně v prádelnách zdravotnického prádla může být obsluha exponována těmto faktorům pracovních podmínek: • biologické činitele, chemické látky (cytostatika) – při příjmu prádla a vkládání do praček, • prach – mandlování, skládání prádla, • chemické látky senzibilizující – práce s dezinfekčními prostředky, • hluk – obsluha praček a sušiček, • fyzická zátěž – přenášení košů s prádlem – obsluha příjmu, praček, sušiček, mandlování, • pracovní poloha – roztírání prádla při sušení, mandlování, • zátěž teplem – mandlování, obsluha praček.
Do druhé rizikové kategorie bývají v prádelnách zdravotnického prádla zařazovány práce v příjmu špinavého prádla a obsluha praček, a to pro faktor biologické činitele a chemické látky (cytostatika) v případech, že prádelna pere prádlo ze zdravotnických zařízení, kde dochází ke kontaminaci biologickým materiálem (moč, stolice, hnis, krev, štěnice, zákožka svrabová atd.) a cytostatiky. Do druhé nerizikové kategorie byly zařazovány práce z hlediska ostatních výše uvedených faktorů vzhledem k tomu, že nedocházelo k překračování hygienických limitů na pracovišti.

Co bylo předmětem kontrol

Předmětem kontrol bylo ověřit, zda jsou práce zařazeny do kategorie ve smyslu § 37 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a také správnost zařazení prací do kategorie ve smyslu požadavků vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů BET, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění BET a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů. Kontroly se soustředily na zajištění pracovně lékařských služeb (PLS) ve smyslu zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky č. 79/2013 Sb., na používání osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP). Z hlediska pracovního prostředí byly kontroly zaměřeny na větrání a osvětlení pracovišť, sanitární zařízení jak po stránce rozsahu (šatny, umývárny, WC, místnost pro oddech a konzumaci jídla), tak i po stránce údržby a úklidu. V neposlední řadě, i přes legislativní „nouzi“ v období od 1. 6. 2015 do 1. 12. 2015 (nezaktualizován § 44a zákona č. 258/2000 Sb. v návaznosti na nabytí účinnosti – pro chemické směsí, nařízení EP a rady ES č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí), byly kontroly směřovány na kontrolu nakládání s chemickými látkami a směsmi, především na vydání pravidel pro žíravé přípravky a proškolení zaměstnanců pro práci s těmito přípravky.

Jaké nedostatky byly zjištěny

Celkem bylo v Moravskoslezském kraji provedeno 47 kontrol, z toho 6 kontrol úklidových firem zdravotnického zařízení. Ve 29 případech nebyly zjištěny nedostatky v oblasti zajišťování ochrany zdraví při práci, v 18 případech nedostatky zjištěny byly, tedy v 38 % z kontrolovaných subjektů. Mezi závažnější nedostatky patřilo nezajištění pracovně lékařských služeb pro zaměstnance u 3 zaměstnavatelů, neprovedení kategorizace prací nebo její neaktualizování dle aktuálních pracovních podmínek ve 4 případech, další nedostatky se týkaly osvětlení a větrání pracovišť nebo sanitárních zařízení (6x), údržby pracovišť včetně malování (6x), nevybavení pracoviště místností pro oddech a konzumaci jídla. Častým nedostatkem bylo nevydání pravidel o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi v návaznosti na proškolení zaměstnanců v této problematice – celkem v 7 případech. Na pracovištích úklidu zdravotnických zařízení bylo zjišťováno nedostatečné větrání sušárny mopů, ve zpracované kategorizaci prací není zohledněn faktor chemické látky – senzibilizující při práci s přípravky takto klasifikovanými, nezajištění pravidelného malování v sanitárních zařízeních pro zaměstnance.
Z provedených kontrol vyplynulo, že práce v různých typech a velikostech prádelen zdravotnického prádla jsou zařazovány do kategorie vcelku správně, pracovně lékařské služby pro zaměstnance jsou v naprosté většině rovněž zajištěny. Větší nedostatky se týkají větrání pracovišť s návazností na odvod tepla vznikají cího provozem technologie (pračky, sušičky, mandly), údržby pracoviště včetně malování a především nakládání s chemickými směsmi (dezinfekční přípravky, prací prášky a další). Všechny zjištěné závady byly řešeny a jejich odstranění následně kontrolováno. Protože se jedná o oblast činností se zvýšenou epidemiologickou závažností, počítáme s tím, že v dohledné době bude podobná kontrolní akce zopakována.

O autorovi| MUDr. Anna Hrnčířová, Ing. Václav Kopecký, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, anna.hrncirova@khsova.cz

Ohodnoťte tento článek!