Kontroverze současné medicíny

Problematice aktuálních kontroverzí v medicíně se věnovala konference Etika a komunikace v medicíně – kontroverze současné medicíny, která proběhla začátkem prosince v Praze.

Akce byla součástí tradičních setkávání na téma „Etika a komunikace v medicíně“, organizovaných Českou lékařskou komorou. Pozvaní přední odborníci se společně s účastníky semináře zamýšleli nad vybranými tématy, která vyvolávají celospolečenské diskuse a bývají součástí zkreslených mediálních sdělení. Po úvodních přednáškách věnovaných kontroverzi coby trvalé součásti našich životů, medicíně plné rozporů, kontroverzím z pohledu právníka či využití placeba v medicíně, následovaly vybrané příspěvky pro i proti domácím porodům, homeopatické léčbě, povinnému očkování a čínské medicíně.

Přenést diskusi na akademickou půdu

„Naším cílem je vyvolat akademickou diskusi nad kontroverzními tématy současné medicíny,“ vysvětlil v úvodu moderátor semináře doc. PhDr. Radek Ptáček, Ph. D., z Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Reagoval tak mimo jiné na kritické e-maily, které obdržel před seminářem. V nich si odborníci stěžovali na údajný úpadek vzdělávání organizovaného Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně, která se zabývá tématy, jako jsou domácí porody, homeopatická léčba či čínská medicína.

Že jde o témata aktuální, byť provází medicínu od starověku, konstatoval přítomný rektor Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Podle něj je dobré, že zde téma kontroverze zaznívá, neboť „svět je plný kontroverzí, a tím je pestrý“. Jak dále připomenul, v každodenní klinické praxi lékaři a zdravotničtí pracovníci řeší řadu problémů, které vycházejí z překotného vývoje v oblasti biomedicínského výzkumu.

Jedním z důvodů, proč přenést diskutovaná témata na akademickou půdu, je fakt, že dochází ke ztrátě kritického myšlení a úcty k autoritám, uvedl prezident České lékařské komory MUDr. Milan Kubek. „Dnešní svět charakterizuje relativizace názorů a neschopnost odlišit vědecké poznatky od reklamních sdělení. Nikdo se nic neučí, všichni googlují. To vede k všeobecnému úpadku vzdělanosti. Je potřeba se znovu zamyslet nad tím, co je zdravý rozum,“ vyzval k zamyšlení MUDr. Kubek.

Problémy s komunikací

Kontroverze podle profesorky Heleny Haškovcové z Fakulty humanitních studií UK existovaly v medicíně vždy, avšak lišila se jejich četnost. Současný nárůst je spojen především s dramatickým rozvojem moderních vyšetřovacích a léčebných metod, ke kterým došlo za posledních šedesát let. Ve společnosti se mění hierarchie hodnot, chybí ale ucelený systém etických norem – konsenzus, kterého v globalizovaném světě není možné dosáhnout. „Pro Českou republiku je dále typické, že každý spor je personalizován, odpůrci spolu nemluví nebo se napadají,“ uvedla Helena Haškovcová. Podobně to vidí i profesor Jan Žaloudík z Masarykova onkologického ústavu v Brně: „Existují dva druhy kontroverzí. Ty první přináší sama příroda a končí vždy rovnováhou. Ty druhé pak ‚musejí končit vždy vítězstvím.“

„Základním problémem v současné společnosti je porucha komunikace. Popíráme negativní zpětnou vazbu, přičemž je známo, že každý systém, který ji popírá, se zhroutí,“ komentovala téma konference předsedkyně Etické komise ČLK MUDr. Helena Stehlíková a dodala: „K této diskusi byli pozváni skuteční oponenti. Nemusíme se zde shodnout, ale věřím, že se alespoň dohodneme na existujících rozporech.“

Roztříštění oborů

Generace starších odborníků poukazuje na varovné trendy současné medicíny a zdravotní péče, mezi něž patří nárůst počtu specialistů v neprospěch praktických lékařů či atomizace medicíny. „Dnes již neexistuje internista, který by obsáhl celou internu. Poslední publikace všeobecné interny má 33 autorů. Totéž platí pro chirurgii. Všeobecná chirurgie je mrtvá,“ řekl prof. Pavel Pafko z II. chirurgické kliniky 1. LF UK a FN Motol. Problémem je podle něj i rostoucí feminizace medicíny, která může v budoucnu přinést potíže v oblasti nemocniční chirurgie a nárůst byrokracie související se zdravotní péčí. „Starší lékař znal svého pacienta, dnes nezná ani jeho jméno. Personál nevidí celého člověka, jeho psychiku, vztah mezi hlavou a tělem. Holistický přístup by přitom měl být respektován každým lékařem. Ovlivnění psychiky je stejně důležité jako vyjmutí některého orgánu,“ upozornil prof. Pafko.

Nelíbí se mu ani to, jak zavedení institutu informovaného souhlasu mění dříve důvěrný vztah mezi lékařem a pacientem. „Moderní nemocnice je fabrika, do níž bez podpisu není pacient ani přijat,“ kritizuje současný systém Pavel Pafko. „Bující byrokratický karcinom může zničit vědu i medicínu,“ obává se rostoucí administrativní zátěže JUDr. Jan Mach z České lékařské komory. Podle něj se z informovaného souhlasu stávají prefabrikované nicotné cáry papíru bez individualizace. Lékaři nemají čas na pacienta, protože musí psát výkazy. Kontrolují se papíry, nikoli zdravotní péče.

Zcela zásadním problémem medicíny je pak nemožnost financovat nejmodernější zdravotní péči, upozornil na to předseda Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP docent Svatopluk Býma. Finanční ztráty jsou podle něj spojené mimo jiné s přesunem lékařů do soukromé ambulantní péče a nekontrolovaným „prosakováním“ pacientů z primární péče do vyšších pater sekundární a terciární péče.
Pozvání k akademické diskusi přijali přední odborníci prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc., prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA, prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc., prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph. D., doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc. a další.

Nová publikace

Poskytli jsme jen stručný nástin obsáhlé problematiky. O tom, že téma kontroverzí současné medicíny je opravdu aktuální, svědčí fakt, že zájem o seminář výrazně převyšoval kapacitu sálu. Pokud jste se akce nemohli zúčastnit, nemusíte zoufat. V souvislosti se seminářem vyšla stejnojmenná publikace, v níž naleznete nejen prezentovaná sdělení, ale i mnoho dalších kontroverzních témat. Editoři doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc., a doc. PhDr. Radek Ptáček, Ph. D., oslovili odborníky z různých oblastí – historie medicíny, etiky, homeopatie, genetiky, kteří se vyjádřili k mnoha problematickým tématům – jako jsou např. čínská medicína, povinné očkování, interrupce, francouzský paradox, klonování, náhradní matka, mezigenerační kontroverze, povinná mlčenlivost, onkogynekologie, sexuologie, diabetologie, transplantační medicína, profylaktická kastrace, eutanazie, reprodukční medicína, chirurgie, psychiatrie, gerontopsychologie, primární péče či psychedelika. Kniha obsahuje také další témata, která jsou středem zájmu současné medicíny. Přední specialisté nejrůznějších medicínských oborů i alternativní medicíny zde prezentují své postřehy a názory z vlastních disciplín.

Knihu vydalo nakladatelství Mladá fronta, a s., v rámci celoživotního vzdělávání ČLK.

prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.

Ohodnoťte tento článek!