Kulatý stůl MZ se zaměřil na dětské sestry

Koncem června se na ministerstvu zdravotnictví (MZ) uskutečnil kulatý stůl na téma „Vzdělávání dětských sester v ČR“.

Společného jednání se zúčastnili zástupci MZ, univerzit, středních zdravotnických škol a VOŠ, České asociace sester (ČAS), České pediatrické společnosti ČLS JEP, poskytovatelů zdravotních služeb a NCO NZO.

Nedostatečná výuka

Účastníci schůzky prodiskutovali klady a zápory současného systému vzdělávání v oboru ošetřovatelské péče v pediatrii, dotkli se také srovnání současného systému vzdělávání v ČR se systémy v ostatních zemích Evropské unie i návrhu nové strategie vzdělávání a dopadu na uznávání kvalifikace v rámci volného pohybu osob v zemích EU. Diskutovalo se rovněž o úloze a uplatnění dětské sestry v současnosti a budoucnosti.
Jak podotýká tisková zpráva MZ, výuka znalostí a dovedností z pediatrie a péče o děti a mladistvé v kvalifikačním studiu všeobecné sestry je v současné době nedostatečná a nevyhovující pro odbornou způsobilost dětské sestry. Všeobecné sestry nejsou dostatečně připraveny pro výkon péče o děti ve všech věkových kategoriích. Po dosažení kvalifikace všeobecné sestry mají zájemci nyní možnost zahájit specializační vzdělávání v oboru ošetřovatelská péče v pediatrii v rozsahu 560 hodin a délce trvání 18-24 měsíců. „Mezi systémem vzdělávání v různých zemích Evropské unie panují značné rozdíly a jiné jsou i kompetence dětské sestry,“ říká hlavní sestra ČR Alena Šmídová. „Naším cílem je upravit vzdělání v souladu s potřebami praxe v ČR, zajistit dostatek dětských sester v současnosti i do budoucna. Z diskuse vyplynulo, že některé nemocnice nemají dostatek dětských sester a jejich věkový průměr je všeobecně vysoký. Proto je nutné přistoupit k rychlým opatřením,“ dodává Alena Šmídová.

Závěry jednání

Účastníci kulatého stolu došli k závěru, že je třeba přijmout následující opatření:
Úprava současného specializačního vzdělávání dětské sestry v oblasti praxe, obsahu a počtu hodin. Uznávat dříve absolvované vzdělání, pokud odpovídá obsahu specializačního vzdělávání v pediatrii.
Možnost navýšení počtu rezidenčních míst specializačního vzdělávání v oboru.
Nabídnout studentům bakalářského studia všeobecná sestra možnost volitelných předmětů v oblasti pediatrie a péče o děti s jejich následným započtením do specializačního vzdělávání, a tím umožnit jeho zkrácení.
V rámci legislativních úprav zdravotnických předpisů provést změny v obsahu vzdělávání pro přípravu všeobecné sestry ve smyslu navýšení počtu předmětů a hodin pediatrie a péče o děti, aby všeobecná sestra mohla vykonávat péči o pacienty všech věkových kategorií kvalitně a bezpečně, zároveň novelizovat standard (metodický pokyn) vzdělávání všeobecné sestry a případně zvážit prodloužení délky studia na 3,5 roku.
Pro výkon specializovaných činností preferovat certifikované kurzy, kterými sestry získají zvláštní odbornou způsobilost (např. v neonatologii).

**

(Zdroj: MZ ČR)

Ohodnoťte tento článek!