Le Roi est mort, vive le Roi!

Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., se narodil 30. června 1930 v Horažďovicích. V roce 2001 byl jmenován čestným občanem tohoto města. Od roku 1990 do letošního ledna stál v čele České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Dnes zastává funkci čestného předsedy této společnosti a člena předsednictva.

Společnost jste vedl po celé čtvrtstoletí. To je dost dlouhá doba…

Ano, byla to dlouhá doba, ale plná radostné a smysluplné práce. Do funkce jsem byl vždy po čtyřletém období zvolen v tajných volbách. V letošních lednových volbách jsem na další čtyřleté období již rezignoval. Do funkce jsem byl vždy jmenován s vědomím, že společnost dnes představuje největší odbornou medicínskou organizaci, která v odborných kruzích získala prestiž doma i v zahraničí.

Jaká je vlastně historie ČLS JEP?

ČLS vychází z tradic spolků lékařů a odborných lékařských společností. Její počátky jsou spojeny se jménem našeho geniálního badatele, lékaře a humanisty Jana Evangelisty Purkyně. Právě Purkyně již v 60. letech 19. století inicioval založení Českého lékařského spolku, který se postupně zformoval do podoby dnešní ČLS JEP. Cílem zakladatele, jehož jméno společnost trvale nese ve svém názvu, i jeho spolupracovníků byl nejen rozvoj a šíření poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, ale také jejich praktické využívání v péči o zdraví občanů. Tyto základní cíle zůstávají i dnes hlavním posláním společnosti. Byl to právě Purkyně a jeho spolupracovníci, jimž se podařilo dosáhnout toho, že 26. června 1862 císař František Josef potvrdil založení Spolku českých lékařů. Spolek se sídlem v Praze budoval odbočky v jiných městech, čímž se dařilo stimulovat lékaře ke sledování pokroku v medicíně. K vyšší informovanosti jistě přispíval i spolkový Časopis lékařů českých, jehož první číslo vyšlo 15. ledna 1862. Od druhé poloviny 90. let 19. století vznikaly další české vědecké společnosti (Společnost pro veřejné zdravotnictví, Spolek zubních lékařů, Spolek českých lázeňských lékařů). Po roce 1918 se počet odborných společností zvětšoval. První vznikla Purkyňova společnost pro výzkum duše a nervstva, v roce 1920 byla založena Česká společnost chirurgickogynekologická a následovaly další. Valná hromada 30. června 1949 v Lékařském domě v Praze schválila stanovy Československé lékařské společnosti J. E. Purkyně, která zahrnula jednotlivé odborné společnosti a spolky lékařů. Předsedou byl zvolen prof. Ladislav Borovanský, místopředsedou pro Prahu prof. Josef Pelnář. V květnu 1969 se pak konal ustavující sjezd samostatné České lékařské společnosti. O historii ČLS JEP, odborných společností a Spolku lékařů jsme s profesorem Bohumilem Ticháčkem vydali ve dvou vydáních publikaci pod názvem Storočenka – Historie ČLS JEP.

Co je hlavním posláním této společnosti?

Česká lékařská společnost je právnickou osobou a podle definice je dobrovolným sdružením lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a v příbuzných oborech. Je reprezentantem odborné lékařské činnosti v České republice. Ústředním úředním sídlem je Lékařský dům v Praze 2, Sokolská 31, kde jsou kanceláře. Sedí zde vedoucí sekretariátu, sekretářky oddělení, právník, je zde evidence a účetnictví, jsou tu jednací místnosti a velký sál. Společnost úzce spolupracuje s kongresovou kanceláří AMCA a podle potřeby i s dalšími organizacemi. V rámci sekretariátu byla založena i regionální kancelář Světové lékařské asociace (WMA). Odborné společnosti ČLS J. E. Purkyně a její vedení jsou největšími organizátory přednášek v rámci postgraduálního vzdělávání a úzce spolupracují s českými lékařskými fakultami, Ministerstvem zdravotnictví ČR, Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, profesními komorami a dalšími organizacemi. Společnost každoročně pořádala jeden až dva vlastní kongresy, organizované pověřenými odbornými společnostmi. Společnost uděluje záštitu různým odborným akcím, spolupracuje s poslaneckou sněmovnou parlamentu, s Asociací inovativního farmaceutického průmyslu, vydává tradičně 24 titulů, většinou ve spolupráci s Mladou frontou. Jsme členy vědecké rady Ministerstva zdravotnictví ČR. Společnost J. E. Purkyně má rovněž úzké styky s evropskými i světovými zdravotnickými organizacemi. Nejvýznamnější z nich jsou Světová lékařská asociace, Union Européenne des Médecins Spécialistes (UEMS), Rada pro mezinárodní organizaci lékařských věd při WHO (Council for International Organization of Medical Science, CIOMS), kde jsme členy výboru, stejně jako v Euro pänische Arbeitsgemeinschaft der Niedergelassenen Ärzte (EANA) a Lékařského fóra pro střední a východní Evropu.

Kolik má ČLS JEP dnes členů?

Aktuálně má 118 odborných společností, 38 spolků lékařů a zhruba 37 500 členů. A protože mnozí členové jsou sdruženi zároveň v několika společnostech, celkový počet členství je zhruba 86 tisíc.

Jste členem mnoha českých i zahraničních společností. Jakých?

Jsem členem zahraničních endokrinologických společností, vědeckých rad, dále členem redakčních rad domácích i zahraničních časopisů. V roce 2005 jsem se stal také členem Učené společnosti České republiky. Z významných lékařských společností jsou to česká, ruská a francouzská akademie a britská Royal Society of Medicine. Členství v Académie Nationale de Médecine pro mne představuje poctu, které si nesmírně vážím. V roce 1968 a 1969, tedy v době dočasné liberalizace, jsem pracoval na endokrinologické klinice u profesora Klotze v nemocnici Beaujon v Paříži. Tam jsem se seznámil s řadou významných osobností a opakovaně jsem přednášel o výsledcích naší výzkumné práce, mimo jiné u prof. Guineta v Lyonu a prof. Mirouze v Montpellier. Ti mne pak navrhli do akademie jako zahraničního korespondujícího člena. V roce 1992, když se uvolnilo místo, jsem pak byl v tajném hlasování zvolen do sekce interní medicíny. Počet členů jednotlivých sekcí je zde pevně stanoven a nový stálý člen může být zvolen jen tehdy, zemřeli někdo z dosavadních členů. Prezident akademie mi pak v historických dokumentech ukázal, že mým českým předchůdcem byl J. E. Purkyně.

Během té doby se vám dostalo řady vyznamenání a poct…

V roce 2001 jsem z rukou prezidenta Havla převzal státní vyznamenání Za zásluhy I. stupně. V červenci 2002 mě prezident Francie Jacques Chirac jmenoval Rytířem Čestné legie. Vyznamenání mi předal velvyslanec Francie Philippe Coste u příležitosti francouzského státního svátku. V červnu 2008 jsem pak převzal z rukou velvyslance Francie J. E. Ch. Friese diplom francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho a insignie u příležitosti povýšení na důstojníka Čestné legie. Řád Rytíře Čestné legie, nejvyšší francouzské vyznamenání, byl založen Napoleonem v roce 1802 a uděluje se vojenským osobám za hrdinské činy a civilním osobám za mimořádné zásluhy. Následně jsem se stal i předsedou České sekce nositelů Řádu Čestné legie a Řádu Za zásluhy v České republice. K udělení vyznamenání Čestnou legií přispěly moje angažovanost ve francouzské akademii, ve Světové lékařské asociaci a mnohostranná spolupráce s medicínskými a kulturními organizacemi ve Francii i založení Společnosti frankofonních lékařů v rámci ČLS JEP. V dubnu 2008 jsem byl prezidentem České lékařské komory pasován v pořadí na 15. Rytíře českého lékařského stavu.

V letech 1999 až 2001 jste byl prezidentem Světové lékařské asociace. Co to pro naši medicínu znamenalo?

Prezidentem (v pořadí 51.) Světové lékařské asociace jsem byl v tajném hlasování zvolen v říjnu 1998 v Ottawě na funkční období 1999–2001. WMA sdružuje miliony lékařů z celého světa a má dnes zastoupení ve více než 100 zemích. Na rozdíl od Světové zdravotnické organizace (WHO) se jedná o nevládní organizaci. ČLS J. E. Purkyně byla do WMA přijata v roce 1990 na valném shromáždění v Kalifornii. Od té doby jsem postupně pracoval v různých funkcích ve výboru a podařilo se mi přispět k ustavení regionálních zastoupení WMA. Z předsednické funkce vyplývá řada povinností. Prezident se aktivně účastní i složitých jednání, která se týkají nejrůznějších zdravotnických problémů ve světě. Důležitá jednání často vyžadují spolupráci s WHO, Mezinárodním červeným křížem nebo s nejrůznějšími humanitárními organizacemi, například s Lékaři bez hranic. Mohl jsem proto cestovat po různých zemích světa, někdy ne příliš bezpečných.

Co považujete za dobu výkonu funkce předsedy ČLS JEP za svůj největší osobní úspěch?

Veškeré úspěchy jsou vždy dílem týmovým. ČLS JEP má své předsednictvo a sekretariát, a kdykoli je třeba, je ve styku s představiteli našich organizačních složek. Týmová práce přináší své plody doma i v zahraničí. ČLS JEP je dnes uznávanou prestižní odbornou organizací, jejíž význam během let postupně stále rostl, zejména po vstupu České republiky do Evropské unie. Důkazem úspěšné práce je i stále se zvyšující počet našich členů i odborných společností a jejich dobré jméno.

Ohodnoťte tento článek!