Lékařská ocenění a další pocty v roce 2014

Nobelova cena

Za objev buněk, které mozku pomáhají v prostorové orientaci, a přínos k pochopení nemocí jako Alzheimerova choroba získala ocenění švédské Královské akademie věd – Nobelovu cenu – v kategorii fyziologie a medicíny trojice neurologů: americko-britský vědec John O’Keefe a norští manželé May-Britt Moserová a Edvard Moser. Moserovi jsou historicky pátým manželským párem nositelů některé z Nobelových cen. Proti jejímu udělení Moserovým protestovali norští ochránci zvířat, kteří výzkumy obou vědců na myších shledávají neetickými.

Státní vyznamenání

Osobností z oboru lékařství a medicínského výzkumu, vyznamenanou 28. října 2014 při slavnostním ceremoniálu ve Vladislavském sálu Pražského hradu, se stal přednosta Ortopedické kliniky 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce v Praze prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc. Prezident republiky Miloš Zeman mu udělil Medaili I. stupně Za zásluhy o stát v oblasti vědy. Rodák z Olbramkostela u Znoj ma ve volném čase rád hraje tenis, golf, věnuje se myslivosti a má zálibu v motorkách a automobilech.

Pamětní medaile Senátu PČR

U příležitosti Dne české státnosti udělil předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch stříbrné pamětní medaile 17 osobnostem. Mezi oceněnými byli i význační odborníci z oborů neurofyziologie, virologie, psychologie a elektrochemie nukleových kyselin: • prof. RNDr. František Vyskočil, CSc., neurofyziolog, fyziolog a farmakolog, jehož laboratorní studium nervové soustavy, elektrofyziologie, biochemie neuromuskulárních kontaktů a synapsí v mozku vedlo k řadě nálezů a objevů, mj. o působení adrenalinu a noradrenalinu na lepší výkonnost nervových spojů, • prof. RNDr. Emil Paleček, DrSc., objevitel elektrochemie nukleových kyselin, který ve svých 84 letech patří k nejrespektovanějším českým vědcům; teprve současné laboratorní přístroje umožňují plné využití jeho objevů v praxi, • doc. MUDr. Dmitrij Slonim, jeden ze zakladatelů české virologie, uznávaný i ve světě, pod jehož vedením se rozvinul výzkum a výroba vakcín proti dětské obrně, spalničkám a příušnicím; významný byl i jeho vývoj nového typu očkovací látky proti pravým neštovicím a účinnější vakcíny proti vzteklině, • doc. MUDr. Miluše Havlová, CSc., odbornice na neuromuskulární onemocnění, zejména svalovou dystrofii, oceňovaná kolegy i pacienty pro svůj lidský přístup a osobní kvality, • PhDr. Darja Kocábová, psycholožka pracující s mladistvými delikventy, která svou prací přispěla mj. ke zrodu hnutí SOS vesniček.

21. rytíř lékařského stavu

„Moudrost, skromnost, nezištnost a pracovitost spolu s pevnými morálními zásadami zdobí rytíře,“ řekl prezident České lékařské komory MUDr. Milan Kubek, když v Břevnovském klášteře v Praze pasoval na rytíře českého lékařského stavu kardiologa prof. MUDr. Romana Čerbáka, CSc. V pořadí již 21. rytíř lékařského stavu se celoživotně věnuje zejména invazivní diagnostice chlopenních vad a problematice dysfunkcí levé srdeční komory. Česká kardiologická společnost mu v roce 2012 za zásluhy udělila jednu z nejvyšších profesních poct, kterou kardiolog v ČR může získat – zlatou medaili profesora Václava Libenského.

Cena Jana Evangelisty Purkyně

Nejvyšší ocenění České lékařské společnosti J. E. Purkyně bylo v rámci 56. Purkyňova dne konaného 18. června na zámku v Libochovicích uděleno zakladateli české dětské onkologie prof. MUDr. Josefu Kouteckému, DrSc. „Mimořádný rozvoj diagnostických a terapeutických metod vedl k jejich dehumanizaci a komercializaci. Do vztahu k pacientovi rušivě zasahuje systém zdravotnictví, které ovládají zcela jiné než hippokratovské principy. Mravní aspekt v postoji k nemocnému mohou v mém pojetí zajistit tři základní okolnosti: empatie, slovo a dotyk. Vím o tom, když mě moji malí pacienti objímali a toužili, abych je vzal do náruče. Vím o vděčnosti svých nejbližších, když zle stonali a lékař je vzal za ruku a rozprávěl s nimi. O takový přístup k pacientům jsem usiloval,“ vyznal se profesor Koutecký.

Výroční ceny ministra zdravotnictví 2014

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček udělil 3. prosince 2014 u příležitosti Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením dvě výroční ceny. Za práci ve prospěch zdravotně postižených získala cenu Mgr. Marie Horáková – tlumočnice znakového jazyka, jež zprostředkovává bezplatné služby tlumočení do znakové řeči stovkám neslyšících občanů a je průkopnicí on-line tlumočení. Díky tabletům, které organizace Tichý svět zapůjčila do nemocnic, slouží nyní Tichá linka po celé ČR neslyšícím pacientům v komunikaci se zdravotnickým personálem. Za rozvoj zdravotně sociální péče byla oceněna RNDr. Hana Bubeníčková, která se navzdory svému tělesnému postižení začala věnovat využití počítačů u skupiny občanů s postižením zraku a vybudovala první digitalizační středisko pro nevidomé na Moravě. Má zásadní podíl na zavedení nácviku obsluhy kompenzačních pomůcek založených na výpočetní technice pro nevidomé v celé ČR. Je autorkou a propagátorkou přístupnosti internetu pro zrakově postižené.

Cena ministra obrany

Záslužný kříž ministra obrany, nejvyšší resortní vyznamenání, získala v roce 2014 i čtveřice zdravotníků z Ústřední vojenské nemocnice v Praze, kterým se 2. září 2014 podařilo zabránit krveprolití v ÚVN. Na urgentním příjmu pomohli zvládnout muže, jenž je ohrožoval pistolí, a evakuovat příjem. Z rukou ministra Martina Stropnického ocenění převzali jmenovitě zdravotník Jan Pidanič, sestra Hana Hegnerová a lékaři Zdeněk Novák a Radka Šebestová.

Česká hlava

V rámci projektu na podporu vědecké a technické inteligence Česká hlava se držitelem nejprestižnější pocty – Národní ceny vlády, o níž se hovoří jako o české Nobelově ceně – stal biochemik prof. RNDr. Emil Paleček, DrSc. Již jako student zjistil, jak se chová DNA v kontaktu s elektrodami, a jeho objev je nyní nepostradatelnou součástí práce v laboratořích. Jedním ze dvou laureátů Ceny skupiny ČEZ pro studenta-doktoranda je MUDr. Ondřej Gojiš, Ph. D., jenž se kromě práce lékaře na Gynekologicko-porodnické klinice 3. LF UK a FN Královské Vinohrady v Praze věnuje výzkumu možností ovlivnění biologického chování konkrétního typu karcinomu prsu.
V projektu České hlavičky byla oceněna studentka Gymnázia Jana Keplera v Praze Lucie Studená, a to za vývoj bioinformatického přístupu k detekci transkripce endogenních retrovirů v lidských buňkách a k porovnání míry transkripce ve zdravé tkáni s tkání rakovinnou. Společně s ní získala dělené první místo v kategorii Sanitas studentka Gymnázia Brno-Řečkovice Magdalena Šubrtová, která ve své práci analyzovala funkci koncových částí chromozomů – telomer. Telomery hrají ochrannou roli, avšak s každým buněčným dělením se zkracují, až jsou kriticky krátké a dochází k buněčné smrti. Tento poznatek je v současné době mj. v centru pozornosti vědců zkoumajících příčiny stárnutí lidského organismu a možnosti jeho ovlivnění.

Ceny Nadačního fondu Neuron

Mezi laureáty Ceny Nadačního fondu Neuron 2014, a to za přínos světové vědě, je i plastický chirurg MUDr. Bohdan Pomahač. Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, od roku 2001 působí v bostonské nemocnici Brigham and Women’s Hospital, kde od roku 2004 vede oddělení plastické, úrazové a popáleninové chirurgie. V dubnu 2009 provedl jeho tým částečnou transplantaci tváře pacientovi, který utrpěl těžký úraz při pádu do kolejí pod napětím. V květnu 2011 proběhla první úplná transplantace tváře v USA u pacienta, jehož tvář a zrak zničil elektrický proud. Dále transplantoval tvář vojákovi zraněnému při autonehodě a obličej ženě, kterou oslepil a znetvořil šimpanz její kamarádky.
Cenu Neuron 2014 pro mladé vědce získal doc. Mgr. Petr Svoboda, Ph. D., z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR, který se svým týmem hledá nové možnosti obrany lidského organismu před RNA-viry, odlišné od mechanismů, které v boji proti těmto virům uplatňují bílé krvinky. Princip tzv. RNA interference, kdy organismus „uspává“ geny ve virech a tím je likviduje, zkoumá na myších modelech.

Ceny Akademie věd ČR

Cenu Akademie věd ČR 1. kategorie za vynikající výsledky velkého vědeckého významu v oblasti věd o živé přírodě a chemických věd převzal na slavnostním ceremoniálu v pražské Lannově vile z rukou předsedy AV ČR profesora Jiřího Drahoše tým oddělení buněčné a virové genetiky Ústavu molekulární genetiky AV ČR, jenž pod vedením RNDr. Jiřího Hejnara, CSc., dlouhodobě řeší problematiku epigenetické regulace retrovirů, které se jako proviry včleňují do genomu obratlovců.

Cena Grantové agentury ČR

Za výzkum komunikace buněk převzal jednu ze tří cen Grantové agentury ČR za rok 2014 Mgr. Vítězslav Bryja, Ph. D., z Ústavu experimentální biologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. „Základní výzkum nesmí být podceňován jen proto, že zpravidla nepřináší okamžitý ekonomicky měřitelný užitek,“ řekl při vyhlášení cen odstupující předseda Grantové agentury ČR Petr Matějů.

Zlatá medaile CIRSE pro českého lékaře

Zlatou medaili Evropské společnosti kardiovaskulární a intervenční radiologie (Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe, CIRSE) za celoživotní přínos intervenční radiologii převzal na výroční konferenci společnosti ve skotském Glasgow přednosta pracoviště radiodiagnostiky a intervenční radiologie Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze prof. MUDr. Jan Peregrin, CSc. Laureát ve volném čase rád čte fantasy a sci-fiknihy, poslouchá rock a blues 60. let, hraje stolní tenis a lyžuje.

Výroční ceny České transplantační nadace Karla Pavlíka

Výroční cena nadace, nesoucí ve svém názvu jméno Karla Pavlíka – prvního československého pacienta s transplantovanou ledvinou – byla 19. června 2014 v pražském Karolinu předána španělskému vědci Josepu Mariovi Grinyó. Oceněný patří ve Španělsku k průkopníkům experimentálního výzkumu v oblasti diagnostiky onemocnění, dialýzy a transplantací ledvin.

Cena ČLK za přínos vzdělávání

Cenu prezidenta České lékařské komory (ČLK) za přínos celoživotnímu vzdělávání lékařů obdržel z rukou šéfa komory MUDr. Milana Kubka prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Přední český onkolog to komentoval následovně: „Ocenění vnímám s vděčností, leč nikoli jako věnec položený na katafalk, nýbrž jako předplatné pro další performance za tomto úseku. Cenu jsem obdržel velmi mlád již v šedesáti, jako osmdesátník si ji připomenu a ve stovce třeba i zasloužím.“

Cena Olgy Havlové

Dvacátou Cenu Olgy Havlové udělil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v Profesním domě Matematickofyzikální fakulty UK v Praze nevidomému varhaníku ze Sezimova Ústí Ladislavu Dohnalovi, který přes třicet let pomáhá seniorům, navštěvuje je a organizuje jejich setkání. Vloni osmdesátiletý laureát přišel o zrak v prvním roce života. Celý život věnoval hudbě, působil jako pedagog, zakládal a řídil pěvecké sbory a od roku 1982 je varhaníkem v kostele sv. Václava v Plané nad Lužnicí. Je mimořádným příkladem aktivního seniora.

Cena Makropulos

Cenu Makropulos, kterou Ministerstvo zdravotnictví ČR zřídilo v roce 2005 v návaznosti na Národní program přípravy na stárnutí, udělil ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček osobně v historické budově Národního divadla v Praze představitelům města Prachatice. Cenu získali za mnohaleté a systematické zlepšování kvality života prachatických seniorů, na němž spolupracují s nestátními organizacemi, školskými zařízeními i církvemi.

Sestra roku 2013

Výsledky již 14. ročníku prestižní soutěže Sestra roku, kterou vyhlašuje odborný časopis Sestra z vydavatelského domu Mladá fronta, byly tradičně na jaře oznámeny na slavnostním galavečeru v pražském Paláci Žofín. Titul Sestra roku v kategorii lůžkové a ambulantní péče a zároveň prvenství v on-line anketě Sestra mého srdce získala Mgr. Naděžda Kubíková, která pracuje jako ústavní stomasestra na chirurgickém oddělení Městské nemocnice Ostrava. Sestrou roku v kategorii sociální a komunitní péče se stala Tamara Baráková, jež působí jako vedoucí přímé péče v Domově se zvláštním režimem Naděje v Brně. Vítězkou v kategorii managementu a vzdělávání odborná porota vyhlásila Bc. Evu Kučkovou, pracovnici odboru vnitřního auditu a kontroly náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN Motol v Praze. Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství obdržela Marta Škutinová.

Národní cena za práci v sociálních službách

Laureáty celostátního ocenění udělovaného Diakonií Českobratrské církve evangelické se v roce 2014 staly tři ženy a jeden muž. Titul Pečovatelka/Pečovatel roku získali Anna Pastyříková z Domova Vítkov, Eva Kandrnálová z havířovského centra Santé, Vlasta Sidonová ze sociálního oddělení pražské židovské obce a Petr Křivánek z pražského Klubu vozíčkářů Petýrkova. Cena veřejnosti připadla Jiřině Červenkové z krnovského domova pro zdravotně postižené Harmonie.

Ohodnoťte tento článek!