Letovice Care 2015

Koncem května se konal již šestý ročník kongresu s mezinárodní účastí Letovice Care. Pořadatelem akce je Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, p. o., ve spolupráci s Českou asociací sester, koloproktologickou sekcí České chirurgické společnosti a Petřivalského nadací Brno.

Všeobecná část byla věnována interdisciplinární následné a geriatrické péči. Hojně zastoupeným tématem byla i problematika stomií.

Stomie – stále aktuální téma

Česká republika zaujímá jedno z předních míst ve výskytu nádorových onemocnění. Tímto konstatováním zahájila svoji prezentaci edukační specialistka, stomická sestra Mgr. Iva Otradovcová z Chirurgické kliniky 2. LF UK a ÚVN Praha. Jak uvedla dále, většinou jde o pacienty ve středním a vyšším věku, ale dnes se bohužel stomie týkají i lidí do 40 let. Další skupinu pak tvoří mladší pacienti s idiopatickými střevními záněty (IBD), jako jsou ulcerózní kolitida, Crohnova nemoc či familiární adenomatózní polypóza, u kterých se nejčastěji chirurgicky řeší komplikace jejich základního onemocnění. Dále jde o náhlé příhody břišní (perforovaná divertikulitis) a o úrazy a poranění s poškozením střeva a anu (dopravní nehody, pády z výšek). U všech skupin pacientů může být vyústěna jedna či více stomií – ileostomie, kolostomie, urostomie nebo jejich kombinace.
„V České republice se nevede žádná statistika o počtu pacientů se stomií. Odhaduje se, že máme přibližně 12 až 15 tisíc lidí s dočasnou nebo trvalou stomií,“ řekla Mgr. Otradovcová a zdůraznila, že počet ekonomicky náročných pacientů se stomií, kteří mají zvýšenou potřebu stomických pomůcek, stále narůstá. „Ošetřování všech těchto nemocných vyžaduje individuální přístup a náležité poučení stomickou sestrou. Aby každý pacient mohl být řádně edukován, je potřeba, aby na to sestra měla dostatek času. Význam edukace ve všech fázích onemocnění, tedy před hospitalizací, po operaci a následně při ambulantním sledování ve stomické poradně, narůstá na celém světě. Není ale povinná ze zákona,“ dodala. Je třeba vzít také v úvahu, že požadavky na stomické sestry se neustále zvyšují a stoupá také fyzická a psychický zátěž této náročné profese.

Stomici na Slovensku

MUDr. Jaroslav Lúčan, Ph. D., z Chirurgické kliniky a TC Jesseniovy LF UK a Univerzitné nemocnice Martin poreferoval o historii Slovenského združenia stomikov SLOVILCO. V úvodu zmínil, že na Slovensku je kaž dý rok 2700 případů karcinomu kolorekta. Ve 42 % operace končí založením stomie. Na Slovensku žijí přibližně 4 tisíce pacientů se stomií. Incidence nových stomiků je 1500 ročně. První klub stomiků v SR byl založen v roce 1988 v Bratislavě. SLOVILCO vzniklo v říjnu 1991. Dnes působí 31 ILCO klubů, z nich je 24 funkčních. Ale i tak je organizovanost stomiků nízká, jen 11 % postižených je sdruženo v některé z organizací.

Mnoho příběhů, jeden hlas

„Stomici na celém světě letos slaví již 8. světový den stomiků pod heslem ‚Mnoho příběhů, jeden hlas‘. K propagaci motta může posloužit i kniha ‚Ať žijí stomici‘, která obsahuje 22 příběhů pacientů se stomií z Čech a ze Slovenska,“ připomněla předsedkyně českého ILCO a realizátorka projektu Život bez omezení Marie Ředinová. Připomněla definici tohoto sdružení: české ILCO je dobrovolné sdružení stomiků (zdravotně postižené osoby, kterým byl po závažném onemocnění vytvořen vývod ze střev nebo močovodu na stěnu břišní), které bylo zaregistrováno 2. prosince 1992 jako samostatný právní subjekt s humanitárním zaměřením.
V další části své přednášky představila výsledky projektu Život bez omezení. Podotkla, že nikdo zatím neprovedl mezinárodní srovnání péče o stomiky. České ILCO chce v péči o stomiky u nás prosazovat příklady dobré praxe ze zahraničí. Porovnala péči o stomiky v České republice, Německu a ve Slovenské republice. Do projektu bylo zařazeno 298 stomiků z ČR, 114 ze zahraničí a dále lékaři a sestry. „Výsledky průzkumu ukázaly, že v ČR chybí jednotný systém péče o stomiky. Jen čtvrtina stomiků má možnost navštěvovat stomaporadny. Sestry pracující v těchto poradnách nejsou za tuto práci bodově hodnoceny. Ceny stomických pomůcek se započítávají do finančních limitů nemocnic a lékařů, což přináší problémy zdravotníkům i pacientům. Jen 43 procent nových stomiků dostane při propuštění z nemocnice dostatek informací,“ shrnula Marie Ředinová.

Situace v Německu a na Slovensku

Přednášející rovněž prezentovala výsledky porovnání situace stomiků u nás, v Německu a ve Slovenské republice. V Německu každý stomik dostane tolik pomůcek, kolik opravdu potřebuje, početní limity pomůcek pro stomika jsou stanoveny jako průměrné, nikoli jako maximální. Existuje velmi dobře organizovaná péče o stomiky, a to v předoperační i následné péči. Deutsche ILCO uzavírá kooperační smlouvy s nemocnicemi, které se specializují na operace střev. Školení dobrovolníci navštěvují stomiky v nemocnicích a jsou bráni jako součást léčby. Marie Ředinová zdůraznila, že smlouvy Deutsche ILCO s rehabilitačními klinikami zvyšují prestiž rehabilitačních klinik. Stomaterapeuti navštěvují stomiky po propuštění z nemocnice doma, vyberou jim nejvhodnější pomůcku a učí je s ní zacházet, radí jim a řeší s nimi i pozdější problémy. Standard péče o onkologicky nemocné a stomiky je v Německu od roku 2013 stanoven závaznou směrnicí. Deutsche ILCO má právo se zúčastňovat přípravy zákonů a prosazování zákonů, které se týkají problematiky stomiků. V grémiích má poradní hlas a právo podávat návrhy, účastní se vypracovávání doporučených léčebných postupů a vypracovávání a revize kritérií léčebných center.
Na Slovensku na rozdíl od ČR existuje statistika o počtu a důvodech založení stomie. Při SLOV ILCO působí silná Rada lékařů, která se stomiky úzce spolupracuje. Skupiny stomiků vznikají za podpory sester a lékařů. Lidé se stomií běžně dostávají průkazy zdravotně postižených, mají nárok na příplatky na hygienu, dietu, dopravu či úpravu bytu. Existuje hustá síť regionálních skupin stomiků. Nemocnice spolupracují se školenými dobrovolníky ILCO.
Více o projektu v Závěrečné zprávě ILCO na: www.ilco.cz

Na stomii není nikdo mladý

„Lékaři často o stomii hovoří jako o posledním řešení. Tento pohled je ale třeba změnit,“ uvedla předsedkyně sdružení ILCO. Založení stomie je často jedním, někdy jediným, řešením jak nemocnému zkvalitnit život. Vždy je třeba mít na mysli především prospěch pacienta. Opakované operace jej vyčerpávají a případné komplikace deprimují. O stomii je třeba hovořit jako o možném řešení zdravotního problému, je dobré uvést příklady tisíců lidí, kteří se stomií aktivně žijí. Nabídnout pacientům kontakty na spolky stomiků. Marie Ředinová také zdůraznila, že se stomií se dá vést kvalitní život, pokud její zave dení pomůže zvládnout nemoc nebo zdravotní problém. Velmi důležité dále je, aby měl pacient pro sebe vhodnou pomůcku, aby s ní uměl správně zacházet a také aby se vyrovnal s novým způsobem vyprazdňování. „Stomie nesmí vzbuzovat přehnané obavy. Je to problém, o němž je třeba mluvit pozitivně. Stomie prostě řeší naši zdravotní situaci,“ uzavřela Marie Ředinová.

Probírané téma stomií účastníky akce velice zaujalo.
Doc. Tomáš Skřička a MUDr. Drahoslava Královcová při zahájení kongresu

Ohodnoťte tento článek!