Lhůta pro vyhotovení propouštěcí zprávy

Je sice běžnou praxí, že pacient při propuštění ze zdravotnického zařízení, v němž byl hospitalizován, obdrží propouštěcí zprávu, ale pokud ošetřující lékař nestíhá zprávu vyhotovit, do kdy nejpozději tak musí učinit?

Odpovídá Mgr. Jana Rybáková:

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že poskytovatel zdravotních služeb je povinen předat zprávu o poskytnutých zdravotních službách praktickému lékaři příslušného pacienta, jeli mu tento praktický lékař znám, a na vyžádání též poskytovateli zdravotnické záchranné služby nebo pacientovi (poskytovatel zdravotních služeb v oboru zubní lékařství a v oboru gynekologie a porodnictví má přitom povinnost předat zprávu jen v případě, že zdravotní služby byly poskytnuty na základě indikace od praktického lékaře pacienta).

Zákon o zdravotních službách však nestanoví žádnou lhůtu, do kdy má být taková (v našem případě propouštěcí) zpráva vyhotovena. Pokud lhůta není určena ani v některém z interních předpisů příslušného zdravotnického zařízení, lze pouze usoudit, že by propouštěcí zpráva měla být vyhotovena ve lhůtě přiměřené konkrétnímu případu.

Ohodnoťte tento článek!