Malé doškolovací dny Levret

V rámci postgraduálního vzdělávání zaujaly již tradiční místo Malé doškolovací dny, které probíhají v rámci Doškolování lékařů v gynekologii a porodnictví LEVRET, s. r. o. Letošní jarní cyklus Malých doškolovacích dnů, které se konaly v osmi městech České republiky, završil 31. května seminář v pražském Hotelu Kampa – Stará zbrojnice. Hlavním partnerem akce byla společnost Heaton.

Na programu semináře byla jako vždy široká problematika pokrývající jak oblast gynekologickou, tak porodnickou. Přednášky zahrnovaly perinatologické téma (infekce v těhotenství), endokrinologické téma (současný pohled na hormonální antikoncepci), onkogynekologické téma (možnosti fertilitu šetřící léčby u pacientek se zhoubnými nádory reprodukčních orgánů), urogynekologické téma (řešení poporodních traumat a poruch pánevního dna) a přednášku zaměřenou na význam genetického testování v gynekologické onkologii.

Trendy v hormonální antikoncepci

V příspěvku „Infekce v těhotenství“ upozornil doc. MUDr. Marian Kacerovský, Ph. D., z Porodnické a gynekologické kliniky LF UK a FN Hradec Králové na tři obávané virové nákazy. Jedná se o infekce způsobené herpes virem, parvovirem B19 a cytomegalovirem. Přednášející upozornil na rizika spojená s těmito nákazami v těhotenství, následky přenosu infekce na plod, možnosti diagnostiky a léčby uvedených infekcí.
Trendy v hormonální antikoncepci představil MUDr. PhDr. Pavel Čepický, CSc., z Gynekologickoporodnické ambulance Levret. Ve svém příspěvku přinesl pohled na kontracepci v jejích začátcích i v současnosti a věnoval se přínosům i rizikům jednotlivých preparátů. Jako jeden z trendů zmínil návrat od velmi nízkých dávek hormonů k nízkým, a sice z důvodu zmírnění nežádoucích účinků spojených s velmi nízkým dávkováním. MUDr. Čepický si posteskl, že v posledních letech klesá počet uživatelek hormonální kontracepce, zapomíná se na její příznivé „vedlejší“ účinky, naopak se přeceňují její potenciální rizika, jako je žilní tromboembolismus. Dochází také ke stagnaci vývoje nových preparátů, navíc mnozí gynekologové podle něj nejsou dostatečně erudovaní v jejím indikování.

Léčebné možnosti ve vztahu k fertilitě

V přednášce „Fertilitu šetřící léčba gynekologických nádorů“ představil prof. MUDr. David Cibula, CSc., z Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze možnosti parciálních resekcí a výkonů šetřících fertilitu u mladých žen s gynekologickým zhoubným nádorem. Jak prof. Cibula uvedl, ne všechny ženy s onkologickým gynekologickým onemocněním jsou automaticky odsouzeny k radikálnímu výkonu, jako je hysterektomie, ovarektomie či adnexektomie. V některých případech je možné přistoupit k šetřícím výkonům, konzervativní léčbě, případně oddálit preventivní výkon a umožnit ženě otěhotnět a porodit dítě.
Přednášející se podrobněji věnoval prognóze a možnostem léčby vybraných gynekologických nádorů – endometria, vaječníků a děložního čípku, přičemž upozornil zejména na problematiku „záludných“ border-line tumorů. Podle prof. Cibuly je dále velmi důležité probrat vždy s pacientkou pro a proti jednotlivých léčebných možností ve vztahu k těhotenství, prognóze a recidivě nemoci. Pacientky podstupující operační zákrok by měly být dopředu důkladně poučeny o možných peroperačních postupech, které vyplynou z patologického nálezu, a předem vyslovit souhlas nebo nesouhlas s eventuálním radikálním výkonem. Zdůrazněna byla i potřeba odesílání žen na genetické vyšetření.

Mutace genu BRCA

Testování BRCA a péči o nositelky mutací v ČR se věnoval doc. MUDr. Michal Zikán, Ph. D., z Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Genetické testování, jak uvedl, je důležité nejen z důvodu zjištění genetické zátěže a potenciálního zabránění vzniku nádoru, ale v posledních letech i pro rozhodování o léčbě. Objev mutací majících vztah ke konkrétním nádorům a rozvoj cílené biologické léčby umožnil prodloužit a zkvalitnit život mnoha pacient kám s gynekologickými nádory a vedl ke snížení mortality na tato onemocnění. V onkogynekologii jde zejména o rizikové geny BRCA1 a BRCA2, jejichž mutace způsobují dědičnou dispozici k nádorům prsu a vaječníků a 10–30x zvyšují riziko vzniku těchto karcinomů oproti běžné populaci. Ženy s uvedenými mutacemi je třeba pečlivě sledovat, eventuálně jim nabídnout preventivní odstranění vaječníků a vejcovodů nebo mléčné žlázy.
O pozdních následcích porodních poranění a možnostech jejich rekonstrukce hovořil doc. MUDr. Michal Otčenášek, CSc., z urogynekologické ambulance v Praze. Podrobněji se věnoval anatomii pánevního dna, důvodům porodních traumat, symptomům souvisejícím s porodním poraněním a možnostem individuálních řešení vzniklých problémů.

MUDr. Pavel Čepický
Profesor David Cibula

Ohodnoťte tento článek!