Metanol a syndrom parkinsonismu

Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN pod vedením MUDr. Sergeje Zacharova z Toxikologického informačního střediska sleduje zdravotní stav 50 lidí, kteří se otrávili při tzv. metanolové aféře v letech 2012 a 2013. Dlouhodobé zkoumání následků otravy by mohlo odpovědět na otázku, zda metanol může být příčinou nemocí s příznaky, jaké nacházíme u Parkinsonovy choroby či polyneuropatie.

Účinkům jedovatého metanolu v malých koncentracích jsou vystaveni lidé v nejrůznějších pracovních prostředích – v potravinářství, chemickém, farmaceutickém průmyslu atd. Používá se jako rozpouštědlo, součást barviv, nemrznoucích směsí, pohonných hmot apod. „Rádi bychom zjistili, zda i malé koncentrace metanolu mohou při dlouhodobém působení na člověka negativně ovlivnit zdraví, způsobit příznaky, jakými se vyznačuje Parkinsonova choroba, nebo poškodit periferní nervový systém a orgány zraku,“ uvedl MUDr. Zacharov. Příznaky Parkinsonovy nemoci, jako je třes, špatná koordinace pohybů, ztuhlost a podobně, jsou podle jeho slov způsobeny patologií hlubokých struktur mozku, bazálních ganglií. Poškození bazálních ganglií se přitom zjistilo u poloviny lidí, kteří otravu metanolem přežili.

Poškození nervového systému

Studie je nyní ve druhé fázi. V první etapě, jejíž výsledky byly zveřejněny v březnu, se zjistilo, že lidé měli po určité době od otravy nervový systém a zrak poškozený ve větší míře než při propuštění z nemocnice. „Zhruba pětina pacientů již při propuštění vykazovala tato poškození. Cílená vyšetření zraku a centrálního nervového systému se však dělala pouze u těch, kteří měli výrazné klinické příznaky. Běžně se neprovádělo ani vyšetření periferního nervového systému při akutní otravě,“ uvedl Sergej Zacharov.
Všechna uvedená vyšetření lékaři dělali až v první fázi studie bez rozdílu u všech pacientů, kteří se této fáze studie zúčastnili. Při MR vyšetření mozku se zjistily u více než 40 % lidí známky poškození bazálních ganglií a jiných struktur. Neurologické a elektromyografické vyšetření ukázalo, že 30 % lidí má známky poškození periferních nervů, jež se projevuje například ztrátou citlivosti končetin. V jedné třetině uvedených případů byl potvrzen diabetes jako možná příčina polyneuropatie.
Další vyšetření sledovaných pacientů by měla osvětlit, zda se stav nemocných časem zhoršuje, nebo následky otravy ustupují. „Optimální by bylo sledovat pacienty zhruba po dobu 6 let, s časovým odstupem 1,5 roku. Další projekt by tak mohl navazovat na tyto výsledky,“ uvedl vedoucí studie.

Uznání pro české vědce

V období hromadných otrav metanolem v letech 2012 a 2013 bylo ve zdravotnických zařízeních v České republice hospitalizováno více než 100 pacientů po akutní otravě, z nichž přibližně 80 procent otravu přežilo. Přes 20 lidí zemřelo mimo zdravotnická zařízení. Protože nebylo možné detekovat ani zlikvidovat všechny láhve s nebezpečným alkoholem, k otravám ojediněle dochází dosud.
„Výsledky našich vědců jsou unikátní přínosem pro medicínu a pacienty, ale jsou ojedinělé i okolnostmi svého vzniku. Systematické a dlouhodobé zkoumání zdravotního stavu lidí po hromadných otravách metanolem zatím nemá ve světě obdoby,“ uvedl děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
Na studii spolupracují odborníci z Neurologické, Radiodiagnostické a Oční kliniky, Kliniky adiktologie 1. LF UK a z Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). „Výsledky týmu vedeného MUDr. Zacharovem byly již publikovány v renomovaných mezinárodních časopisech, jako je Kidney International Journal, a prezentovány na několika evropských kongresech, včetně kongresů Evropské asociace klinických toxikologů a toxikologických středisek (EAPCCT),“ uvedla přednostka Kliniky pracovního lékařství prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.

Ohodnoťte tento článek!