Mnohočetný myelom: opomíjené onemocnění

Vzácné a závažné onemocnění, které bohužel často bývá rozpoznáno až v pokročilém stadiu, připomenuli odborníci 30. března, který byl vyhlášen Národním dnem myelomu. Lékaři sdružení do České myelomové skupiny společně s Klubem pacientů mnohočetného myelomu tímto chtějí přispět ke zvýšení informovanosti o druhé nejčastější hematologické malignitě. Měsíc březen je současně světovým měsícem myelomu.

Mnohočetný myelom (MM) představuje plíživé a obtížně rozpoznatelné zhoubné hematologické onemocnění.
Protože se řadí ke vzácným onemocněním s incidencí 5–7 případů na 100 000 obyvatel, mnoho lékařů se s ní za celou svou praxi nemusí setkat.
Přitom právě tito lékaři mohou myelom včas rozpoznat a odeslat pacienta do specializované péče.

Mnohočetný myelom postihuje různé orgány a má pestré příznaky, takže symptomatologie nemoci se liší pacient od pacienta. Mezi nejčastější příznaky patří: bolesti kostí způsobené osteolýzou, infekce způsobené imunosupresí, anemie i pancytopenie, motorická a senzitivní polyneuropatie, nefropatie, poruchy hemostázy a hyperviskozita. Bolesti zad, které typicky provázejí onemocnění, bohužel bývají často považovány za „přirozené projevy stárnutí“ a myelom tak není včas diagnostikován a léčen.
Úmrtí na mnohočetný myelom přitom představují 3. nejčastější úmrtí na onkologická onemocnění.

Možnosti a pokroky v terapii

V léčbě MM se uplatňuje chemoterapie, radioterapie, léčba bisfosfonáty, imunoterapie, ortopedická léčba, biologická léčba i transplantace kostní dřeně.
„V první fázi využíváme kombinaci léčby proti různým klonům nádorových buněk, čímž dojde k vyléčení asi třetiny pacientů. U zbylých dvou třetin volíme cílenou terapii podle typu klonu.
Bohužel zatím neumíme předpovědět, který lék je vhodný pro kterého pacienta, takže používáme metodu pokus – omyl a není výjimkou, že pacient s mnohočetným myelomem vystřídá šest i sedm různých léků,“ vysvětluje prof. MUDr. Ivan Špička, CSc., z I. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Upozorňuje tak i na význam klinických studií, které zpřístupňují moderní léčbu více pacientům. Zejména biologická léčba, která je pacientům s myelomem k dispozici v posledních letech, znamenala pro řadu z nich novou naději. „V terapii mnohočetného myelomu došlo za posledních 20 let k jednomu z největších pokroků v onkologii. Nové léky zlepšují prognózu pacientů s relabujícím refrakterním myelomem. Od roku 2000 došlo díky této léčbě ke zdvojnásobení délky přežití pacientů s tímto zhoubným onemocněním“ uvádí MUDr. Špička.
Bohužel i přes pokroky v terapii stále polovina pacientů s MM přežívá méně než rok. Vývoj a zavádění nových léků, které rozšíří spektrum terapie myelomu, je tak stále žádoucí.

Mezinárodní klinický registr

Lepšímu pochopení nemoci a zlepšení péče o pacienty s MM pomáhá odborníkům i Mezinárodní klinický registr pacientů s monoklonální gamapatií (RMG). Projekt je určen onkologickým centrům v České a Slovenské republice a dalších evropských zemích s cílem získat co nejvíce dat potřebných pro další výzkum léčby těchto onemocnění.
Registr slouží záznamům o diagnostice onemocnění včetně hlavních rizikových a prognostických faktorů, stejně jako monitorování léčebného procesu včetně výsledků a komplikací léčby. Od jeho spuštění v roce 2006 se do projektu zapojilo již 23 onkologických center z ČR a SR, zařazeno je přes 5 tisíc pacientů s mnohočetným myelomem a 9,5 tisíce pacientů s monoklonální gamapatií.
Odbornými garanty projektu jsou prof.
MUDr. Roman Hájek, CSc., a prof. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph. D., z České myelomové skupiny.

Více informací:

www.myeloma.cz; www.mnohocetnymyelom.cz

Monoklonální gamapatie – vědecký pokrok v ČR Lékaři a výzkumníci České myelomové skupiny a myelomové sekce České hematologické společnosti ČLS JEP společně s Institutem biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity připravili Suplementum Klinické onkologie na téma výzkumu v oblasti monoklonálních gamapatií a mnohočetného myelomu nazvané Monoklonální gamapatie – vědecký pokrok v České republice.

Ohodnoťte tento článek!