Moderní technologie pomáhají léčit diabetes 1. typu

Nejrozšířenější a také nejjednodušší metodou aplikace inzulinu je v České republice inzulinové pero. Novou možností léčby, která využívá výhod současných technologií, je zkombinovat ho s kontinuální monitorací hladiny glukózy prostřednictvím senzoru, který má pacient zavedený v podkoží. Senzory jsou tak přesné, že brzy nahradí přeměřování glukometrem.

Úspěšné zvládnutí cukrovky krátce po jejím diagnostikování je hlavním úkolem soudobé diabetologie. Senzor měří pacientovi hladinu glukózy automaticky každých 5 minut, ve dne i v noci a také zobrazuje trend jejího vývoje. Proti standardní léčbě, při níž pacient využívá kontroly hladiny glukózy za pomoci glukometru většinou jen dvakrát až třikrát denně, to znamená výrazné zvýšení na 252 měření za den. To umožní u pacienta s diabetem 1. typu optimalizovat léčbu a snížit výskyt závažných komplikací, které s sebou diabetes přináší. Tyto senzory mají navíc i funkci alarmů, jež mohou nemocného s předstihem upozornit například na blížící se hypoglykemii, dodávají mu větší pocit bezpečí, a mohou proto zásadně zlepšit kvalitu jeho života. „V ČR je podle statistik téměř 60 tisíc pacientů s diabetem 1. typu a jejich počet se bohužel stále zvyšuje. Například mezi roky 2000 a 2012 přibylo 10 tisíc nových pacientů,“ říká předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) a přednosta 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze prof. Štěpán Svačina.

Prevence hypoglykemie

Stálé sledování glykemie pomocí senzoru je vhodnou metodou prakticky pro všechny skupiny nemocných s diabetem 1. typu, obzvláště velký význam má u pacientů s častými hypoglykemiemi, poruchou rozpoznávání hypoglykemie, labilním diabetem a u těhotných žen s cukrovkou 1. typu. „Právě pravidelné a velmi časté měření hladiny glukózy je pro úspěšnou léčbu pacientů s diabetem klíčové. Umožňuje nejen lépe dávkovat inzulin, ale také předcházet hypoglykemiím, které mohou být velmi nebezpečné a představují hlavní limitaci léčby diabetu. Přitom ani velmi časté měření glykemie pomocí glukometru nedokáže zachytit všechny potenciálně důležité výkyvy glykemie, protože se tyto její poklesy nebo vzestupy jednoduše objeví mezi jednotlivými měřeními. Pacienti mají například poměrně často skryté noční hypoglykemie, které jsou velmi těžko rozpoznatelné a mohou být nebezpečné v krátkodobém i dlouhodobém horizontu a mít za následek rozvoj závažných komplikací. Nejčastějšími chronickými komplikacemi zdravotního stavu pacientů s diabetem, které souvisejí především s vysokou hladinou glykemie, jsou diabetické poškození očí, ledvin, nervů a takzvaná diabetická noha. Nejčastější příčinou smrti pacientů s diabetem jsou pak následky infarktu myokardu a cévní mozkové příhody,“ vysvětluje Jan Šoupal z 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

Senzor nahradí glukometr

Pravidelné monitorování hladiny glukózy umožňuje malý senzor připevněný na těle (v podkoží) pacienta, vysílač a přijímač, na jehož displeji se informace o naměřené glykemii přehledně zobrazují a také se ukládají do jeho paměti. V blízké budoucnosti bude přijímačem chytrý telefon a pacienti využijí aplikaci, která naměřené hodnoty v reálném čase zpracuje, zobrazí a vytvoří z nich glykemickou křivku, podle níž může pacient či jeho okolí rychle reagovat. Americký Úřad pro kontrolu léků a potravin (FDA) v září letošního roku potvrdil, že nejnovější generace senzorů poskytuje natolik přesná měření, že se hladina inzulinu už nebude muset dodatečně přeměřovat glukometrem.
Výhodné také je, že naměřené hodnoty hladiny glukózy a glykemickou křivku může vidět až 5 uživatelů. Kromě pacienta tedy například lékař, rodiče malých nemocných či učitel. Navíc se záznam naměřených dat každé 3 hodiny ukládá do cloudu, tedy do speciálního úložiště dat na internetu. Ukládání dat z měření do cloudu je velmi důležité pro lékaře, kteří pak mohou se souhlasem pacientů vstupovat do jejich karet, vyhodnocovat zpětně data a optimálně nastavit další postup léčby. Využít však tato statistická data bude moci i širší odborná veřejnost, která může získat přístup do anonymního registru.

Minimalizovat výkyvy u těhotných

Stálé sledování glykemie je velmi důležité u těhotných žen s cukrovkou 1. typu. „V těhotenství jde nejen o zdraví maminky-pacientky s diabetem 1. typu, ale i o její budoucí dítě. Rizikem pro matku je rozvoj diabetických komplikací, vysoký krevní tlak a jeho nejzávažnější forma preeklampsie. Ohrožuje ji také porodní trauma při porodu většího plodu, které může být spojené s infekcí v místě porodního poranění či v ráně po císařském řezu. Kromě vyššího rizika úmrtí je plod ohrožen i častějším výskytem vrozených vývojových vad. Proto je snahou lékařů u těhotných pacientek s diabetem 1. typu minimalizovat výkyvy glykemie každodenním monitorováním glykemických profilů glukometrem, ideálně však glukózovými senzory,“ říká Mirka Fialová z diabetologické a interní ambulance ve Svitavách.
Senzory pro kontinuální měření glukózy jsou jako zdravotnický prostředek hrazeny pouze pacientům do věku 18 let s diabetem 1. typu s inzulinovou pumpou, kteří mají časté hypoglykemie či labilní diabetes nebo syndrom nerozpoznávání hypoglykemie. Odborníci jsou toho názoru, že by se senzor pro kontinuální měření glukózy měl stát součástí standardní léčby 1. typu diabetu pro takto definované pacienty i nad 18 let věku a bez ohledu na použitou metodu léčby diabetu 1. typu.

Méně času v hypoglykemii

Pozitivní přínos kontinuálního měření glykemie v léčbě diabetu 1. typu, tedy použití senzoru, potvrdily i výsledky klinické studie, kterou Jan Šoupal provedl v letech 2014 a 2015. Do studie, která trvala rok, se zapojilo 55 českých pacientů. „Studie se účastnili pacienti využívající k aplikaci inzulinu pero a pro kontrolu hladiny glukózy glukometr, dále ti, kteří používají inzulinovou pumpu s glukometrem, a poslední skupinu tvořili pacienti, kteří měli kontinuální monitoraci glukózy v kombinaci s pumpou nebo s perem. Z této studie vyplynulo, že skupina pacientů využívajících senzor strávila v porovnání s ostatními skupinami méně času v hypoglykemii, což je pro léčbu diabetu velmi důležité. Výrazně se také snížila glykemická variabilita, to znamená, že hodnoty glykemie nebyly u pacientů tak rozkolísané, a navíc se snížila hladina glykovaného hemoglobinu, který je dlouhodobým ukazatelem účinnosti léčby cukrovky. Studie ukázala, že jakákoli léčebná metoda využívající dlouhodobé používání senzoru byla úspěšnější než léčba inzulinovými pery, nebo dokonce léčba inzulinovou pumpou bez senzoru,“ popisuje výsledky MUDr. Šoupal.
Kontinuální měření glykemie tedy zásadně zlepšuje kvalitu života pacientů. „Pokud můžeme pacienta s diabetem 1. typu dobře léčit hned od začátku nemoci, má šanci dožít se stejného věku jako zdravý člověk. V případě léčby pomocí inzulinových per v kombinaci s kontinuálním měřením hladiny glukózy systém detekuje hyperglykemie, ale především hypoglykemie. Tím umožňuje výrazně lepší kompenzaci diabetu, oddálení přechodu na inzulinovou pumpu, předchází vzniku rozvoje pozdních diabetických komplikací, ale zajistí také zásadní ekonomické úspory ve zdravotním systému,“ uzavírá profesor Svačina.

Ohodnoťte tento článek!