Možnosti studia na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity

Lékařská fakulta (LF) jako součást Masarykovy univerzity (MU) v Brně byla založena 28. ledna 1919. Univerzita měla při svém založení čtyři fakulty – lékařskou, právnickou, filozofickou a přírodovědeckou. V současné době je součástí Masarykovy univerzity devět fakult.

Převážná část LF sídlí v současné době v Univerzitním kampusu Bohunice, jehož základní kámen byl položen v listopadu 2004. Část fakulty (některé katedry a výukové prostory pro zubní lékařství) zůstávají i nadále v historické budově na Komenského náměstí v centru města. Fakulta má nyní 55 klinických pracovišť, 11 teoretických ústavů, 7 kateder nelékařských oborů, 5 účelových zařízení a 1 oddělení cizích jazyků. Klinická pracoviště se nachází ve Fakultní nemocnici Brno, ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně, v Úrazové nemocnici a Masarykově onkologickém ústavu. Děkanem fakulty je od roku 2010 prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Katedry nelékařských oborů

Fakulta poskytuje v současnosti tradiční vzdělání v šestiletém prezenčním magisterském studijním programu „všeobecné lékařství“ (studijní obor „všeobecné lékařství“) a v pětiletém prezenčním magisterském studijním programu „zubní lékařství“ (studijní obor „zubní lékařství“).
Na LF MU bylo v květnu 2005 ustaveno 8 pracovišť nelékařských oborů: katedra výživy člověka, která se stala později součástí Ústavu preventivního lékařství, katedra dentální, katedra fyzioterapie a rehabilitace, katedra laboratorních metod, katedra optometrie a ortoptiky, katedra ošetřovatelství, katedra porodní asistence a katedra radiologických metod. Tato pracoviště garantují přípravu v 10 bakalářských a 4 navazujících magisterských studijních oborech. Ve všech typech studia nelékařských oborů se jedná o cca 1050 studentů. Bakalářská studia jsou tříletá, ukončená titulem Bc., navazující magisterská studia jsou dvouletá, ukončená titulem Mgr.

Přehled Bc. studijních oborů

• Ve studijním programu „ošetřovatelství“ je možné studovat v oboru „všeobecná sestra“. Jeho absolventi tvoří nejpočetnější skupinu nelékařských zdravotnických pracovníků. Všeobecná sestra plní odborné úkoly v jednotlivých oblastech systému (primární, sekundární a terciární) péče o zdraví obyvatelstva v rámci svých kompetencí, bez odborného dohledu. Uplatnění absolventů je možné v rámci měnící se struktury organizace zdravotnických a sociálních služeb, které jsou poskytovány ve státních i nestátních (lůžkových i nelůžkových) zařízeních a institucích. Všeobecné sestry mohou pracovat ve službách, které poskytují péči dospívajícím, dospělým, seniorům, rodinám, komunitám, ohroženým skupinám, duševně nemocným, nevyléčitelně nemocným a umírajícím. Studium je ve formě prezenční i kombinované.
• Ve studijním programu „porodní asistence“ je možné studovat obor „porodní asistentka“, který připraví absolventku k výkonu profese porodní asistentky pro novou koncepci porodní asistence v transformovaném systému zdravotní péče v souladu s doporučením pro země Evropské unie. Porodní asistentka musí být schopna poskytnout nezbytný dohled, péči a radu ženám během těhotenství, porodu a v době poporodní. Je zodpovědná za vedení porodu, pečuje o novorozence a kojence. Tato péče zahrnuje také preventivní opatření, zjišťování rizikových faktorů u matky i dítěte. Spolupracuje s lékařem při jeho výkonech. Její práce zahrnuje předporodní přípravu, přípravu k rodičovství a výchovu k plánovanému rodičovství a péči o dítě. Všechny tyto funkce a úkoly musí být plněny v souladu s platnými zákony, etickými principy a profesními standardy. Studium je ve formě prezenční i kombinované.
• Studijní obor „dentální hygienistka/dentální hygienista“ si klade za cíl vychovat zdravotnické pracovníky-bakaláře, kteří ovládají principy ústní hygieny a jsou schopni je ve svém povolání prakticky aplikovat. Všeobecná a odborná medicínská příprava jim umožní, aby chápali souvislosti mezi péčí o dentální hygienu, biomedicínskymi a sociálními vědami a tyto znalosti dokázali využít při výkonu práce v oboru ústní hygieny. Mají být schopni udržet, podpořit a chránit zdraví člověka, předcházet vzniku chorob dutiny ústní, vzdělávat a motivovat jednotlivce i skupiny ke zdravému způsobu života zejména v oblasti orálního zdraví. Dentální hygienistka/dentální hygienista je kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem, který samostatně ve spolupráci se zubním lékařem, vykonává činnosti v preventivní, léčebné a edukační péči o pacienty v oblasti ústní hygieny. Absolventi budou rovněž schopni organizovat a řídit provoz zdravotnického zařízení sloužícího k poskytování péče v oblasti ústní hygieny, spolupracovat a ve vybraných oblastech samostatně provádět vědecko-výzkumnou činnost, soustavně udržovat a zlepšovat své profesionální znalosti a dovednosti.
• Cílem studijního oboru „fyzioterapie“ je vychovat pro zdravotnickou praxi kvalifikovaného odborníka-bakaláře, který bude oprávněn vykonávat činnosti fyzioterapeuta na úseku léčebně preventivní péče v rámci léčebné rehabilitace a dalších složek ucelené rehabilitace.
• Cílem studijního oboru „nutriční terapeut“ je připravit odborníka, který bude schopen samostatně působit v preventivní péči, v péči o nemocné a v problematice výživy všech věkových skupin. Absolventi jsou připraveni k činnostem ve třech oblastech: v managementu stravovacích služeb, kde je zodpovědný za poskytování nutričně vhodné, kvalitní stravy pro zdravé i nemocné jednotlivce a skupiny, v institucích nebo komunitních zařízeních, při plánování, edukaci, dohledu a hodnocení týkajícího se klinicky doporučeného stravování.
• Dalším studijním oborem je „optometrie“. Absolvent po úspěšném ukončení studia samostatně stanovuje refrakční vadu pacienta, navrhuje optimální optickou pomůcku a aplikuje kontaktní čočky. Optometristé vy užívají při diagnostice očních vad vysoce sofistikované vyšetřovací optické a oftalmologické přístroje. V průběhu studia se posluchači seznámí s jejich použitím i v komplikovaných případech na pracovištích očních klinik, dále se seznámí s výrobou optických pomůcek.
• Náplň studia oboru „ortoptista“ vychází z doporučených studijních plánů České společnosti ortoptistů a návrhu požadavků Ministerstva zdravotnictví ČR. Studium se skládá z předmětů matematicko-fyzikálního základu, předmětů se všeobecným optickým zaměřením jako základní průpravy pro studium ortoptiky a předmětů vztahujících se k péči o dětského pacienta stanovením ortoptického statusu a vedením léčebného postupu ve spolupráci s oftalmologem. Na naší fakultě se jedná o nejmladší obor. Jeho studium je v ČR jediné.
• Studium oboru „radiologický asistent“ je zaměřeno na práci se zdravotnickou technikou. Cílem výuky je profesní příprava radiologických asistentů, kteří budou odborníky při užívání radiologické zobrazovací a ozařovací technologie pro celou řadu technik diagnostického i nediagnostického zobrazování a léčebné aplikace ionizujícího záření.
• Cílem studijního bakalářského oboru „zdravotní laborant“ je připravit absolventy na vysoce kvalifikovanou činnost v medicínských klinických a výzkumných laboratořích, zvláště v oborech klinická biochemie, klinická hematologie, imunohematologie a transfuzní služba, klinická imunologie, klinická mikrobiologie, klinická genetika, histopatologické vyšetřovací metody, a zvýšit teoretickou připravenost a praktické dovednosti pro schopnost polyfunkčně vzdělaného zdravotního laboranta přizpůsobit se nárokům jednotlivých oborů a jejich rozvoji, zvláště s ohledem na proces konsolidace oborů laboratorní medicíny. Studium je ve formě prezenční i kombinované.
• Studium v oboru „zdravotnický záchranář“ je zaměřeno na přípravu kvalifikovaných zdravotnických pracovníků, připravených vykonávat specifickou, vysoce odbornou práci a ošetřovatelskou péči v přednemocniční a nemocniční neodkladné péči. Absolvent získá způsobilost k výkonu profese zdravotnického záchranáře ve všech složkách integrovaného záchranného systému, na pracovištích anesteziologickoresuscitačních oddělení a urgentního příjmu, kde se bude podílet na léčebně-diagnostické péči o klienty, poskytované v rozsahu stanoveném právními předpisy a standardy. Úspěšné absolvování studia poskytne studentům základy v oboru urgentní medicíny a otevře jim možnosti získání další specializace v rámci celoživotního vzdělávání.

Navazující Mgr. obory

V rámci studijního programu „specializace ve zdravotnictví“ je možné studovat studijní obory: intenzivní péče (ve formě prezenční i kombinované), nutriční specialista, optometrie a fyzioterapie.
Nový kampus nabízí moderní prostředí pro výuku s nejnovějším audiovizuálním vybavením. Součástí kampusu je knihovna s rozsáhlou studovnou. Uživatelé knihovny mají k dispozici multioborové i specializované zdroje. Lékařská fakulta MU je školou vyhledávanou i zahraničními studenty, kteří mají možnost zde studovat v anglickém jazyce obory všeobecné lékařství, zubní lékařství a fyzioterapie. Naši studenti mají příležitost účastnit se studijních pobytů v zahraničí, a to již od 2. ročníku.

O autorovi| Připravila doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph. D., proděkanka pro nelékařské obory LF Masarykovy univerzity Brno

Ohodnoťte tento článek!