Mrtvý pacient na příjmu nemocnice

Chtěl bych se zeptat na právní názor týkající se jedné mimořádné situace, která se odehrála na nemocniční interní ambulanci.
V době ústavní pohotovostní služby byl převozovou sanitou soukromé firmy z ordinace praktického lékaře na ambulanci nemocnice dovezen pacient s doporučením od praktického lékaře „bronchopneumonie“. Po dovezení pacienta ze sanity na lehátku do ambulance bylo přítomným lékařem zjištěno, že pacient je mrtvý, vykazoval známky smrti – nejisté (areflexie, apnoe, neprůkaznost pulsové aktivity, chlad, bledost) i jisté (posmrtná ztuhlost, izoelektrická linie na EKG). Nebylo indikováno zahájení kardiopulmocerebrální resuscitace. Jak by měl následně nemocniční lékař z právního hlediska postupovat? Je nutné v takovém případě přivolat na místo vždy Policii ČR? Může, resp. je povinen ambulantní lékař nemocnice, který konstatoval exitus letalis, vystavit list o prohlídce zemřelého a vzhledem k nemožnosti určit příčinu smrti indikovat zdravotní pitvu v Ústavu soudního lékařství? Jak se v takovýchto situacích chránit a na co nezapomenout?

Vzhledem k tomu, že mi nejsou známy všechny konkrétní okolnosti daného případu, dovoluji si odpovědět na tento dotaz obecně.
Lékař by měl v případech úmrtí pacienta postupovat podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 84 odst. 1 tohoto zákona je třeba prohlídku těla zemřelého provést vždy. Jejím účelem je zjistit smrt osoby, pravděpodobné datum a čas úmrtí, pravděpodobnou příčinu smrti a dále určit, zda bude provedena pitva. Součástí prohlídky těla zemřelého je jeho označení.
Prohlídky těl zemřelých jsou povinni zajišťovat poskytovatelé služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a v oboru praktické lékařství pro děti a dorost u svých registrovaných pacientů v rámci provozní doby a v rozsahu provádění návštěvních služeb. Provedení prohlídky nesmí vést k narušení poskytování zdravotních služeb. Pokud neprovádí prohlídku tento lékař, pak ji provede lékař vykonávající lékařskou pohotovostní službu nebo poskytovatel či lékař, se kterým má kraj pro tyto účely uzavřenou smlouvu. Mezi další osoby, které mohou prohlídku těla zemřelého provést, lze zahrnout též poskytovatele zdravotních služeb, v jehož zdravotnickém zařízení došlo k úmrtí, anebo poskytovatele zdravotnické záchranné služby v případě, kdy k úmrtí došlo při poskytování přednemocniční neodkladné péče. Prohlídky provádějí lékaři se specializovanou způsobilostí.

Kdy informovat policii

Postup při prohlídce těla zemřelého je vymezen v § 86 odst. 1 zákona o zdravotních službách. Lékař provádějící prohlídku neprodleně informuje Policii České republiky, jde-li o: (i) podezření, že úmrtí bylo způsobeno trestným činem nebo sebevraždou, (ii) zemřelého neznámé totožnosti, (iii) úmrtí, ke kterému došlo za nejasných okolností. Lékař provádějící prohlídku těla zemřelého udělá v takovém případě jen nezbytné úkony tak, aby nedošlo ke zničení nebo poškození možných důkazů nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin nebo že jde o sebevraždu. Lékař provádějící prohlídku těla zemřelého také informuje Policii České republiky, jestliže mu není známa osoba blízká zemřelému nebo ji nebylo možné o úmrtí vyrozumět, a to za účelem jejího vyhledání a předání informace o úmrtí.

Důvody k pitvě

Lékař provádějící prohlídku těla také vyznačí v případech, v nichž je tímto zákonem stanovena povinnost provést pitvu, nebo v případech, kdy určil provedení pitvy, její provedení v Listu o prohlídce zemřelého. Podle § 88 odst. 3 zákona o zdravotních službách provádějí zdravotní pitvy poskytovatelé služeb v oboru soudní lékařství. Pokud zákon nestanoví jinak, provede se zdravotní pitva povinně např. při náhlých a neočekávaných úmrtích, jestliže při prohlídce těla zemřelého nebylo možné jednoznačně zjistit příčinu smrti, při všech násilných úmrtích včetně sebevraždy anebo při podezření, že úmrtí může být v příčinné souvislosti s nesprávným postupem při poskytování zdravotních služeb, které vyslovil zdravotnický pracovník zúčastněný na poskytování zdra votních služeb, lékař, jenž provedl prohlídku těla zemřelého, nebo osoba blízká zemřelému atd.

odpovídá Mgr. Lucie Neubertová

Ohodnoťte tento článek!