Může nemocnice odmítnout pacienta?

Může nemocnice odmítnout převzít do péče pacienta, kterého přiveze vůz rychlé záchranné zdravotnické služby? Můžeme argumentovat kapacitními důvody – tím, že nemáme žádné volné lůžko akutní péče?

Odmítnutí přijetí pacienta do péče je upraveno v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, který stanovuje případy, kdy lékař či zdravotnické zařízení (dle tohoto zákona poskytovatel – tj. fyzická nebo právnická osoba, která má oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle tohoto zákona) nesmí odmítnout poskytnutí péče ani tehdy, když existuje jeden z tímto zákonem uvedených důvodů pro odmítnutí pacienta.
Poskytovatel nesmí dle § 48 výše uvedeného zákona odmítnout přijetí pacienta do péče, jde-li o pacienta, kterému je třeba poskytnout neodkladnou péči, jde-li o porod nebo jedná-li se o zdravotní služby, které jsou nezbytné z hlediska ochrany veřejného zdraví nebo ochrany zdraví při práci, dále jde-li o krizové situace nebo výkon ochranného léčení nařízeného soudem, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak.
Pro vysvětlení pojmu neodkladná péče zákon uvádí, že se jedná o péči, jejímž účelem je zamezit nebo omezit vznik náhlých stavů, které bezprostředně ohrožují život nebo by mohly vést k náhlé smrti či vážnému ohrožení zdraví nebo způsobují náhlou či intenzivní bolest nebo náhlé změny chování pacienta, který ohrožuje sebe nebo své okolí.
Závěr z výše uvedeného je takový, že pacienta, kterého přiveze vůz rychlé záchranné zdravotnické služby, je nutné považovat za pacienta, jemuž je třeba poskytnout neodkladnou péči, a proto není možné jej odmítnout převzít do péče z kapacitních důvodů.

O autorovi| na dotazy odpovídá Mgr. Marie Šubertová

Ohodnoťte tento článek!