MZ ČR vypracuje strategii pro řešení dekubitů

Dvacátý listopad byl Evropským poradním panelem pro otázky dekubitů (EPUAP) vyhlášen Světovým dnem „Stop dekubitům“. Ministerstvo zdravotnictví ČR podporuje tuto výzvu s cílem upozornit odbornou veřejnost na problém s dekubity a vytvořit národní strategii pro jeho řešení. V rámci mediální podpory akce uspořádala divize Medical Services Mladé fronty, a. s., 20. listopadu tiskovou konferenci zaměřenou na tuto problematiku.

Dekubity představují závažný problém ve zdravotnictví i domácí péči. Dlouhodobým prevalenčním šetřením Národního referenčního centra v 10 sledovaných nemocnicích bylo zjištěno, že ročně je dekubity postiženo 3–5 % hospitalizovaných pacientů. Ačkoli jsou průběžně zaváděny mezinárodně uznávané metody využívající nové pomůcky a materiály, vzniku dekubitů nelze zcela zabránit. Vyšší stupeň poškození je pak spojen nejen se strádáním nemocného, ale také s podstatně vyššími náklady na jeho léčbu. Jednou z priorit ošetřovatelské péče je Návrh národní strategie v oblasti prevence, sledování, míry rizika a výskytu dekubitů a jejich ošetřování, který podpoří kvalitu poskytovaných zdravotních služeb.

Kulatý stůl

V souvislosti s připravovanou strategií proběhl v červnu tohoto roku Kulatý stůl, kterého se účastnili hlavní sestra MZ ČR, ředitel ÚZIS a zástupci Národního referenčního centra, České asociace sester, České společnosti pro léčbu rány, poskytovatelů zdravotních služeb a vzdělávacích institucí. Z jednání vyplynuly závazky a cíle, jako je průběžné zvyšování povědomí o problematice dekubitů u profesionálů i laické veřejnosti, povinnost poskytovatele péče zavést systém evidence výskytu dekubitů či vypracovat jednotný systém hlášení výskytu dekubitů. „Společně usilujeme o naplnění sloganu EPUAP pro rok 2014, který zní: ‚Více společně realizovaných aktivit přinese více výhod pro naše pacienty.‘ a přiblížení se k naplnění práva pacientů na život bez dekubitů,“ uvedla ředitelka odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání a hlavní sestra Ministerstva zdravotnictví ČR Mgr. Alena Šmídová.

Motivovat k hlášení

Na význam monitorování a hlášení výskytu dekubitů upozornila doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph. D., z katedry ošetřovatelství LF MU v Brně. „Dekubity představují nežádoucí událost ve zdravotnickém systému, ale jejich výskyt nelze dávat jen za vinu zdravotnickému zařízení a nejsou jediným indikátorem zdravotní péče. Vzniku dekubitů nelze zcela zabránit, můžeme však zmírnit jejich průběh. V žádném případě by se zdravotníci neměli obávat trestu za jejich hlášení,“ vysvětlila doc. Pokorná. Hlášení dekubitů podle ní musí být povinné a současně je třeba ošetřující naučit dekubity správně diagnostikovat, klasifikovat a léčit.
„Dekubity jsou nepříjemnou záležitostí jak pro pacienta, tak pro zdravotníka. Problémem je i to, že jsou obvykle součástí rozsáhlého onemocnění a zdaleka nepředstavují jen otlaky. Zejména se to týká starých lidí a pacientů v terminálním stadiu nemocí. Jejich výskyt také souvisí se stavem výživy. Někdy se dekubity infikují a je nutno podávat antibiotickou léčbu. Mnohdy jsou rány tak hluboké, že je třeba udělat plastiku, na niž však pacienti čekají i měsíce. Prevence jejich vzniku je zcela zásadní. Rozhodně nejlepší je dekubity vůbec nemít,“ konstatoval místopředseda České společnosti pro léčbu rány MUDr. Ivo Bureš z geriatrického centra Nemocnice Pardubice.

Aktivity FN Plzeň

„V péči o pacienty s dekubitem pomáhají osvědčené postupy, jejichž součástí je správné a pravidelné polohování pacienta, sledování pokožky a péče o kůži, redukce vlhkosti a různé antidekubitní pomůcky,“ uvedla Mgr. Nina Müllerová z Fakultní nemocnice Plzeň, která se s účastníky podělila o zkušenosti se sledováním výskytu dekubitů, jejich prevencí a léčbou na svém pracovišti. FN Plzeň se aktivně zapojuje do projektu Stop dekubitům a ve spolupráci s Českou asociací sester pořádá mimo jiné vzdělávací a certifikační akce pro sestry a edukuje také veřejnost. Podnětným zpestřením konference bylo závěrečné vystoupení herce Jana Potměšila, který vyprávěl svůj příběh od autonehody a následného ochrnutí přes překážky a výzvy, které s sebou toto poranění nese. Pacient přinesl tak trochu jiný pohled na problematiku dekubitů a poskytl užitečné tipy na jejich prevenci i zkušenosti z každodenní praxe pacientů na vozíku. Jeho výstup ocenila zejména doc. Pokorná, která řekla: „Uvědomila jsem si, jak často my zdravotníci problémy našich pacientů bagatelizujeme. Nepodáváme informace ve správný čas a nerespektujeme autonomii nemocných. Je opravdu důležité, abychom si vzájemně naslouchali.“ Více na: www.epuap.org, www.cnna.cz/dekubity a www.mzcr.cz

MUDr. Ivo Bureš
Docentka Andrea Pokorná

Ohodnoťte tento článek!