Náhrada mzdy při podání svědectví u soudu

V rámci práce zdravotní sestry jsem předvolávána k soudu při případném stíhání některých pacientů. Zaměstnavatel mi pracovní volno s náhradou mzdy nemíní poskytovat, stejně jako nechce proplatit cestovné k soudu. V případě, že bych svědčila mimo svou pracovní dobu, požaduji náhradu mzdy a cestovné rovněž, protože mé svědčení bylo vyvoláno vlivem zaměstnání (jinak bych se se souzeným nikdy nesetkala) a v podstatě svědčím za zaměstnavatele. Na co mám vlastně právo, neboť soud mi vyhrožuje pokutou za neúčast?
V prvé řadě, s ohledem na stručnost vašeho dotazu a v něm použitou terminologii, je nutné uvést, že pro účely níže uvedených odpovědí předpokládám, že vaše otázky jsou činěny v souvislosti s trestním řízením vedeném proti některému z vašich pacientů.

Ve vámi popisovaném případě je nezbytné (mimo jiné) zodpovědět zejména tři základní dílčí otázky: zdali máte nárok na poskytnutí pracovního volna zaměstnavatelem (pro účely vašeho výslechu), jestli Vám vzniká nárok na náhradu se svědčením spojených nákladů a ušlého výdělku a jaké jsou eventuální následky toho, že se k předmětnému soudnímu jednání nedostavíte.

V případě první otázky (resp. prvních dvou otázek) lze uvést, že váš zaměstnavatel je dle § 200 a § 202 zákoníku práce povinen vám pracovní volno za účelem učinění svědecké výpovědi (pokud tuto nelze učinit mimo pracovní dobu) poskytnout, a to v nezbytném rozsahu. Náhrada mzdy (nebo platu) vám však v uvedeném případě od zaměstnavatele nepřísluší. Máte však při splnění (právním předpisem) stanovených podmínek nárok na tzv. svědečné – nárok na náhradu nutných výdajů podle zvláštního právního předpisu upravujícího cestovní náhrady (jízdné, stravné a nocležné) a prokázaného ušlého výdělku (pokud je výslech činěn ve vaší pracovní době) – které je nutné uplatnit do tří dnů od výslechu (a to u soudu, nikoliv u zaměstnavatele). Náhradu nutných výdajů a prokázaného ušlého výdělku můžete získat, avšak nikoliv ze strany zaměstnavatele.

Dále doplním, že v situaci, kdybyste se k soudu i přes vaše předvolání nedostavila, můžete být před soud předvedena. V této souvislosti vám rovněž může být uložena i pořádková pokuta – s tím, že na takové následky vašeho nedostavení musíte být v předvolání upozorněna.

Závěrem si dovolím ještě v obecné rovině poukázat na skutečnost, že jako zdravotnický pracovník jste vázána povinností mlčenlivosti (o všech skutečnostech, o kterých jste se dozvěděla v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, resp. vašeho povolání). Je tedy nutné, abyste pro výslech, v rámci kterého by byly zjišťovány skutečnosti kryté povinností mlčenlivosti, byla této povinnosti zproštěna. V opačném případě nesmíte být o takových okolnostech/skutečnostech vyslechnuta.

Mgr. Jan Tetiva, právník

Ohodnoťte tento článek!