Nárok na pracovní oděv

Pracuji jako sestra v dětské léčebně. Mám nárok na pracovní oděv? Pokud ano, musí být nový, nepoužitý, nebo mi zaměstnavatel může přidělit jen vypraný oděv, který už nosil někdo přede mnou? Když si pracovní oděv zakoupím sama, mohu po zaměstnanci požadovat proplacení?

Odpovídá Mgr. Sylva Zborovská:

Podle zákoníku práce obecně platí, že každý zaměstnavatel je povinen pro své zaměstnance vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a za tímto účelem přijímat opatření k předcházení rizikům. Jestliže případná rizika není možné odstranit, je zaměstnavatel povinen přijmout k omezení působení těchto rizik taková opatření, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno.

Teprve nelze-li možná rizika odstranit či omezit prostřednictvím zaměstnavatelem přijatých opatření, platí, že zaměstnavatel je povinen chránit bezpečnost a zdraví zaměstnanců jinak, a to prostřednictvím tzv. ochranných osobních prostředků, mezi které patří také pracovní oděv a obuv.

Zákoník práce dále v této souvislosti stanoví, že v prostředí, v němž oděv či obuv podléhá při výkonu práce mimořádnému opotřebení, znečištění či plní ochrannou funkci, přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele jako osobní ochranný prostředek taktéž pracovní oděv a/nebo obuv.

Platí tedy, že zaměstnavatel není povinen poskytovat pracovní oděv zaměstnancům automaticky, ale teprve po vyhodnocení rizik v každém konkrétním případě. Je tedy na každém zaměstnavateli, aby vyhodnotil podmínky výkonu konkrétní práce, a teprve vyhodnotí-li, že dochází k mimořádnému opotřebení či znečištění oděvů nebo že oděv plní pro zaměstnance ochrannou funkci, je povinen pracovní oděv a/nebo obuv zaměstnanci poskytnout. Záleží tak na konkrétním obsahu Vaší práce a posouzení zaměstnavatele, zda na Vámi vykonávané pozici máte nárok na pracovní oděv.

Použitý oděv ano, za vlastní peníze ne

Zdravotnickým pracovníkům je pracovní oděv poskytován zpravidla k ochraně života a zdraví, z důvodů hygienických a protiepidemických a dále tam, kde hrozí mimořádné znečištění nebo vystavení nepříznivým vlivům počasí. Otázku, zda zaměstnavatel může zaměstnanci poskytnout oděv již použitý, platná právní úprava neřeší, ale tento postup je v praxi poměrně častý. Jelikož jde o otázku právní úpravou neřešenou, dovozuje se, že pokud je pracovní oděv nositelný a respektuje ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnance, je možné přidělit zaměstnanci taktéž pracovní oděv použitý.
Pokud jde o odpověď na Vaši otázku, zda si můžete pracovní oděv zakoupit sama a poté žádat po zaměstnavateli proplacení, pak tento postup možný není. Náklady na pořízení pracovního oděvu nemohou být na zaměstnance přenášeny a povinnost poskytovat osobní ochranné pracovní prostředky nesmí zaměstnavatel nahrazovat finančním plněním.

Ohodnoťte tento článek!