Nejlépe sladěný orchestr je Nemocnice Podlesí

V rámci dalšího ročníku celostátního hodnoticího projektu „Nemocnice ČR 2014“ porovnal HealthCare Institute (HCI) komplexně české nemocnice a udělil ceny nelepším. Hodnotila se spokojenost a bezpečnost hospitalizovaných a ambulantních pacientů i zaměstnanců a finanční zdraví nemocnic.

„Beru to jako ocenění naší komplexní a systematické práce. Je mi ctí, že mohu stát v čele tak dobře sladěného orchestru. Jsem rád, že jsme dodrželi to, co jsem deklaroval při přebírání této ceny v loňském roce, tedy že nejde o vítězství, ale o udržení kvality péče, služeb, veškerého servisu pro naše pacienty. Tohle vítězství je pouze třešnička na pomyslném dortu,“ řekl při přebírání ocenění pro absolutního vítěze ředitel akciové společnosti Nemocnice Podlesí Karel Lukeš.
Jak dodal pořadatel soutěže a ředitel HealthCare Institute Daniel Vavřina, data pro dosažení absolutního vítězství jsou mozaikou střípků složených z hodnocení všech kategorií – tedy spokojenosti pacientů, zaměstnanců a finančního zdraví.

Pacienti cítí bezpečí

V kategorii spokojenosti a bezpečnosti hospitalizovaných pacientů vyšlo letos najevo, že roste počet zdravotníků, kteří si před podáním léků nebo zákrokem ověřují jméno pacienta. „V otázce bezpečnosti jde o pozitivní trend. Nárůst v oblasti ověřování jména pacientů personálem před podáváním léků nebo výkonem vzrostl o více než 8 procent,“ uvedl Daniel Vavřina a vyzdvihl ještě významnější zlepšení, kterým je meziroční nárůst počtu pacientů pociťujících v nemocnici větší bezpečí z hlediska možných krádeží, a to ze 49,1 % na 72,4 %, tedy o 23,3 procentních bodů.
Naopak mezi negativními jevy, které pořadatelé při dotazování zachytili mezi pacienty, byl například meziroční pokles (o téměř 10 procent) počtu respondentů, kteří byli srozumitelně seznámeni s možnými riziky lékařského zákroku. Celkově se ale zlepšilo hodnocení komunikace hospitalizovaných pacientů s lékaři (o 14,3 %) i se sestrami (o 12,5 %). „Spokojenost pacientů s čistotou jednotlivých oddělení v nemocnicích meziročně vzrostla o 10,2 procenta, zaznamenali jsme také pozitivní meziroční trend na otázku ‚Jak často se personál při komunikaci s Vámi usmívá?‘, a to o 8,3 procenta. Pokud hospitalizovaní pacienti navrhují vylepšení, nejčastěji je to v oblasti stravy, možnosti sledovat televizi, používat internet, zlepšení požadují také u sociálních zařízení nemocnic a prostředí pokoje,“ zhodnotil Daniel Vavřina.

Zaměstnanci: lepší spolupráce s nadřízeným

V hodnocení, která do projektu přinesli sami zaměstnanci nemocnic, je letos patrný mírně pozitivní trend v oblasti spokojenosti zaměstnanců s úrovní vybavení jejich pracoviště (hodnocení „1“ meziročně narostlo o 8,1 %). Zaměstnanci meziročně hodnotí pozitivněji také spolupráci se svým nadřízeným, a to o 11 %.
U otázky po důvodech, pro které by se – v případě vážného důvodu – rozhodli odejít z nemocnice, byl zaznamenán meziroční pokles u odpovědi „zdravotní důvody“ (o 7,3 %). „Roste spokojenost zaměstnanců se vzájemnou spoluprací se svými kolegy. Pozorujeme meziroční stabilizaci hodnot v oblasti neshod se spolupracovníky (přibližně 8 procent). Dalších 9,6 procent dotazovaných zaměstnanců by z nemocnice odešlo z důvodu psychického zatížení při práci. Negativním obrazem je výrazný, více než dvacetiprocentní, pokles meziročního počtu zaměstnanců, kteří svého zaměstnavatele hodnotí jako atraktivního v jejich regionu. Navíc se meziročně zvýšil tlak na zaměstnance ze strany nadřízených do přesčasů, a to o 13,7 procent,“ upozornil ředitel Vavřina. Jak z hodnocení dále vyplynulo, při prosazování hospodárnějšího provozu zaměstnancům brání nedostatek kompetencí a zbytečná administrativa.

Finanční zdraví nemocnic

Finanční zdraví českých nemocnic letos hodnotily dvě společnosti, které se specializují na sběr informací o úvěrové politice (CRIF) a na auditorskou činnost (Nexia AP). Jak uvedl Jakub Kovář z Nexia AP, při posuzování čerpali z veřejně dostupných údajů – tj. účetní závěrky v případě nemocnic, které jsou obchodními společnostmi, a z veřejně dostupných účetních závěrek a dotazování u ostatních subjektů. „Při hodnocení finančního zdraví byly ale zjištěny značné nedostatky v účetních závěrkách některých obchodních společností, kdy pouhé převzetí vykazovaných hodnot by vedlo k zavádějícím výsledkům. Některé účetní závěrky neobsahovaly ani informace v základním předepsaném rozsahu,“ podotkl Jakub Kovář.
Jako zdravá se z hlediska ekonomické síly ukazovala ta nemocnice, která má dostatek prostředků na úhradu svých závazků, není předlužená, hradí své závazky v přiměřeném čase a dokáže adekvátně odměnit svůj personál. Co se týče majetku, jako zdravá byla vyhodnocena ta zařízení, která financují dlouhodobý majetek z dlouhodobých zdrojů, investují do svého majetku, jsou vybavena dlouhodobým a co nejnovějším majetkem umožňujícím poskytovat kvalitní zdravotní péči.
„Celkem jsme finanční zdraví hodnotili u 93 nemocnic, od kterých jsme obdrželi data v potřebném rozsahu. Když to rozpočtu na obrat, měli jsme vzorek zahrnující více než 95 procent objemu zdravotní péče poskytované v lůžkových zařízeních v ČR,“ uvedl Jakub Kovář. „Dlouhodobý úspěch jihočeských nemocnic je dán tím, že průběžně optimalizují jak rozsah zdravotní péče, tak počty a složení zaměstnanců a posilují prvky centrálního řízení. Být úspěšný v dobách hojnosti je snadné. To, že jihočeské nemocnice se pravidelně objevují mezi nejlépe hodnocenými i v posledních čtyřech krizových letech, nejtěžších pro zdravotnictví, je úspěch hodný obdivu,“ řekl na konferenci Daniel Vavřina.

**

Absolutní vítěz projektu „Nemocnice ČR 2014“

1. Nemocnice Podlesí, a. s.
2. Nemocnice Písek, a. s.
3. Vojenská nemocnice Brno

Oblast „Spokojenost a bezpečnost pacientů“ (hospitalizovaných) (kategorie Fakultní nemocnice)
1. Fakultní nemocnice v Motole
2. Ústřední vojenská nemocnice Praha
3. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
(kategorie Nemocnice ČR)
1. Litomyšlská nemocnice, a. s.
2. Nemocnice Podlesí, a. s.
3. SWISS MED CLINIC, s. r. o

Letošní vítězové „Nejusměvavější nemocnice“
(kategorie Fakultní nemocnice)
1. Fakultní nemocnice v Motole
2. Ústřední vojenská nemocnice Praha
3. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
(kategorie Nemocnice ČR)
1. Litomyšlská nemocnice, a. s.
2. Nemocnice Podlesí, a. s.
3. SWISS MED CLINIC, s. r. o.

Oblast „Spokojenost a bezpečnost zaměstnanců nemocnic“
(kategorie Fakultní nemocnice)
1. Ústřední vojenská nemocnice Praha
2. Fakultní nemocnice Hradec Králové
(kategorie Nemocnice ČR)
1. Litomyšlská nemocnice, a. s.
2. Nemocnice Podlesí, a. s.
3. Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s.

Finanční zdraví nemocnic
(kategorie Fakultní a speciální nemocnice)
1. Fakultní nemocnice v Motole
2. Masarykův onkologický ústav
3. Institut klinické a experimentální medicíny
(kategorie Nemocnice ČR)
1. Nemocnice České Budějovice, a. s.
2. Nemocnice Český Krumlov, a. s.
3. Oblastní nemocnice Mladá

Boleslav – subjekt byl ale příjemcem významné dotace zřizovatele na úhradu ztrát ve formě příplatku k vlastnímu kapitálu, proto ji ve výsledném hodnocení předešla Mělnická zdravotní, a. s., Nemocnice Mělník (3. místo)

Ohodnoťte tento článek!