NOVÉ KNIHY

Svatopluk Synek, Šárka Skorkovská

Fyziologie oka a vidění

2., doplněné a přepracované vydání Rozsah: 108 stran Cena: 199 Kč ISBN: 978-80-247-3992-2 Vydavatel: Grada V prvních kapitolách je podán přehled anatomie a biochemie zrakového ústrojí. Další kapitoly se zabývají také anatomií a fyziologií očních přídatných orgánů, funkční topografií zrakové mozkové kůry s jejími senzitivními, senzorickými i motorickými oblastmi a fyziologií cévního systému oka. Podrobně je probrána problematika regulace tvorby nitrooční tekutiny, která podmiňuje výši nitroočního tlaku a náchylnost ke vzniku zeleného zákalu, metody jeho měření a farmakologické účinky jednotlivých typů biochemických látek, které ovlivňují tvorbu nitroočního moku i jeho odtok. Zdůrazněn je význam hematookulární bariéry. Další části publikace se zaměřují na fyziologické jevy zrakového systému, jako jsou refrakční stav oka, akomodace oka, barvocit, zraková ostrost, zorné pole. Popsána je i elektrofyziologie vidění v závislosti na funkci sítnicových elementů, jsou zmíněny elektrofyziologické vyšetřovací metody, které umožňují objektivní vyšetření funkční aktivity sítnice a zrakové dráhy, včetně nejmodernější multifokální elektroretinografie. Zmíněny jsou i fyziologie očních pohybů, vývoj a stupně binokulárního vidění a psychofyzikální aspekty vidění. V závěru publikace jsou popsány současné trendy ve vývoji umělé sítnice a sítnicových protéz.

Zdeněk Hájek, Evžen Čech, Karel Maršál a kolektiv

Porodnictví

3., zcela přepracované a doplněné vydání Rozsah: 580 stran Cena: 1599 Kč ISBN: 978-80-247-4529-9 Vydavatel: Grada Komplexně pojatá publikace obsahuje všechny důležité poznatky o prevenci, screeningu, vyšetřovacích postupech a moderních metodách sledování stavu ženy i plodu v těhotenství a za porodu. Rozebírá péči o těhotné, fyziologické a patologické těhotenství, léčbu přidružených chorob, péči o novorozence, zahrnuta je i operativa. Kniha neopomíjí problematiku legislativy a nevyhýbá se ani etickým otázkám.

Zdeněk Seidl, Manuela Vaněčková

Diagnostická radiologie

Neuroradiologie Rozsah: 532 stran Cena: 1490 Kč ISBN: 978-80-247-4546-6 Vydavatel: Grada Onemocnění mozku, patologické procesy v oblasti hlavy, orbity a očního bulbu, páteře a míšních struktur tvoří základ knihy s téměř 1700 obrázky. Onemocnění jsou uspořádána na základě patologicko-anatomické klasifikace. U každé patologické jednotky je nejprve uvedena její stručná charakteristika, nálezy na zobrazovacích metodách (především na magnetické rezonanci, dále na CT, RTG, AG, UZ, PET), dále je uveden klinický obraz a diagnostika, léčba, následuje diferenciální diagnostika, která je doplněna zobrazením. Onemocnění méně častá jsou pak podrobněji uvedena v této diferenciální diagnostice.
Obsahem publikace není radiologie intervenční, zásadní pozornost je věnována obrazové části. Snahou bylo z didaktických důvodů dokumentovat více pacientů v méně „řezech“ než jednotlivé pacienty s celým spektrem vyšetření. Zdrojem je v naprosté většině vlastní archiv autorů. Poměrně velký prostor je věnován klinickému obrazu chorob.

Michal Koucký, Jan Smíšek a kolektiv

Spontánní předčasný porod

Rozsah: 160 stran Cena: 295 Kč ISBN: 978-80-7345-416-6 Vydavatel: Maxdorf Základním patogenetickým projevem spontánního předčasného porodu je subklinicky probíhající chronický zánětlivý proces, který se týká nejen matky, ale může postihnout i plod. V tomto případě pak hovoříme o tzv. fetální zánětlivé odpovědi, která s sebou nese vyšší riziko dlouhodobého handicapu dětí. Zásadní význam proto má jak predikce předčasného porodu, tak predikce fetální zánětlivé odpovědi. Vzhledem k chronicitě procesu je snaha o co nejčasnější záchyt změn pomocí ultrazvukové cervikometrie a různých laboratorních vyšetření. Spontánní předčasný porod představuje několik vzájemně se prolínajících klinických jednotek/ forem, a to spontánní předčasný porod s kontrakcemi, předčasný odtok plodové vody a inkompetenci děložního hrdla. Primární prevence předčasného porodu zatím neexistuje. Nejvýznamnějším nástrojem sekundární prevence je v současné praxi využití ultrazvukového hodnocení délky děložního hrdla (cervikometrie). V případě inkompetence děložního hrdla se velmi efektivním jeví podávání progesteronu. Cílem autorů publikace je nastínit aktuální principy přístupu k této problematice z hlediska běžné denní praxe.

Jindřiška Perušičová

Injekční léčba diabetu a novinky v léčbě metforminem 2014

Rozsah: 192 stran Cena: 195 Kč ISBN: 978-80-7345-408-1 Vydavatel: Maxdorf Autorka seznamuje čtenáře (především z řad ambulantních diabetologů) s praktickými aspekty moderní léčby hlavně diabetu 2. typu inzulinem a jeho analogy, stejně jako inkretinovými mimetiky.

Iva Holmerová

Minimum akademického bontonu

aneb Jak neuklouznout nejen na akademické půdě Rozsah: 96 stran Cena: 165 Kč ISBN: 978-80-247-5427-7 Vydavatel: Grada Autorka s nadhledem a laskavým humorem seznamuje s psanými i nepsanými pravidly chování a jednání na akademické půdě, na odborných stážích, kongresech, sympoziích a obdobných akcích. Některá úskalí etikety si přitom často uvědomíte až po přečtení. Probráno je oslovování (včetně písemného styku), představování, uvedení do společnosti, způsoby prezentací, formy odborných setkání, předsedání, doprovázení i vlastní organizace odborných setkání. V neposlední řadě se autorka vyjadřuje k mimořádně aktuálnímu tématu – citace versus plagiace.

Dalibor Pastucha a kolektiv

Tělovýchovné lékařství

Vybrané kapitoly Rozsah: 296 stran Cena: 399 Kč ISBN: 978-80-247-4837-5 Vydavatel: Grada Lidské zdraví může být tělesným pohybem zlepšeno, ale na druhé straně neadekvátní zátěž může působit negativně a vést k poškození zdraví. Proto se náplň tělovýchovného lékařství dotýká celého lidského organizmu a vyžaduje úzkou spolupráci s jinými lékařskými obory, např. vnitřním lékařstvím, všeobecným lékařstvím, pediatrií, dorostovým lékařstvím, chirurgií, ortopedií, rehabilitací, kardiologií, diabetologií, obezitologií, onkologií, preventivním lékařstvím, posudkovým lékařstvím, imunologií, hygienou práce, pracovním lékařstvím, genetikou a dalšími. Kniha přináší aktuální údaje týkající se problematiky fyziologie a genetiky tělesné zátěže, sportovního tréninku, výživy a regenerace, sportovní traumatologie. Publikace přináší ucelený pohled na problematiku zdraví a sportu se zohledněním možných rizik a benefitů pravidelné pohybové aktivity, včetně prevence nejběžnějších civilizačních onemocnění.

Zuzana Slezáková

Ošetřovatelství v neurologii

Rozsah: 232 stran Cena: 289 Kč ISBN: 978-80-247-4868-9 Vydavatel: Grada Koncepčně je publikace rozdělena do tří částí: problematika ošetřovatelského procesu, holistický trend ošetřovatelství založeného na důkazech pomocí vybraných hodnoticích a měřicích škál, které pomáhají sestrám objektivizovat údaje o pacientovi, a ošetřovatelská péče při vybraných neurologických onemocněních metodou ošetřovatelského procesu. Konkrétně se zabývá ošetřovatelskou péčí při vybraných nemocech mozku, záchvatovitých nervových onemocněních, nervově-svalových onemocněních, při nemocech postihujících míchu, periferní nervový systém, při bolestech hlavy, poruchách spánku a neurózách. Kniha také uvádí ošetřovatelské postupy při vybraných diagnostických a terapeutických výkonech a vyšetřeních.

Václava Probstová, Ondřej Pěč

Psychiatrie pro sociální pracovníky Vybrané kapitoly

Rozsah: 248 stran Cena: 375 Kč ISBN: 978-80-262-0731-3 Vydavatel: Portál Publikace definuje znalosti, dovednosti a postoje moderní sociální praxe v péči o lidi s duševními poruchami, koncipované podle biopsychosociálního modelu s akcentem na vnitřní dynamiku onemocnění a environmentální faktory. Autoři zpracovali základní popis projevů duševních onemocnění, včetně detekce rizikových faktorů, a dále charakteristiku specifických znalostí a dovedností důležitých pro sociální práci a komunikaci s člověkem s duševním onemocněním. Zaměřili se také na pracovní vztah s lidmi s duševním onemocněním, jeho prožívání sociálními pracovníky, a rovněž na znalosti a dovednosti nezbytné pro šetření, včetně šetření sociálních faktorů (rodina, sociální síť, dostupné zdroje okolí, stigma, sociální vyloučení a inkluze), které se u řady duševních onemocnění významnou měrou podílejí na průběhu, vyústění onemocnění a dosažení úzdravy. O konceptu úzdravy pojednává samostatná kapitola, zvláštní oddíl vymezuje systém péče v ČR.

Ohodnoťte tento článek!