NOVÉ KNIHY

Karel Pavelka, Petr Arenberger, Milan Lukáš, Tomáš Zima a kolektiv

Biologická léčba zánětlivých autoimunitních onemocnění

v revmatologii, gastroenterologii a dermatologii Rozsah: 388 stran Cena: 590 Kč ISBN: 978-80-247-5048-4 Vydavatel: Grada První interdisciplinární monografie na dané téma v ČR je rozčleněna do tří relativně samostatných částí týkajících se revmatologie, gastroenterologie a dermatologie. V každé části je uveden profil a mechanismus účinku používaných léků, klinické zkušenosti s jejich efektem a bezpečností a data z dlouhodobých studií. Po definici onemocnění následuje popis strategie léčby a postavení biologických léků v algoritmu terapie u jednotlivých diagnóz. Zvláštní kapitola je věnována problematice biosimilárních léků, které v současné době vstupují na trh. Jedna kapitola pojednává o vývoji biologických léků, respektive o nových molekulách, které jsou v procesu klinického zkoušení a přibližují se registraci. Samostatné kapitoly se zabývají biologickou léčbou systémového lupus erythematodes a osteoporózy, kde byly nedávno registrovány první preparáty. Zařazeny jsou i kapitoly o farmakoekonomice biologických léků.

Miloš Grim, Rastislav Druga a kolektiv

Základy anatomie

4a. Centrální nervový systém Rozsah: 221 stran Cena: 390 Kč ISBN: 978-80-7262-938-1 (Galén), 978-80-246-2802-8 (Karolinum) Vydavatel: Galén – Karolinum Autoři při popisu centrálního nervového systému v učebnici zachovávají tradiční přístup a členění – jednotlivé struktury jsou popisovány jako součásti větších celků (mícha, mozkový kmen, diencefalon, hemisféra). Významnou složkou textu jsou údaje o spojích jednotlivých struktur a etáží CNS (tzv. mozkové dráhy). Tyto údaje se často opírají o výsledky dlouholetých experimentů pracovníků pražských anatomických ústavů, zaměřených na studium struktur a spojů mozkového kmene, bazálních ganglií a na organizaci korových projekcí.

Martin Vejražka, Dana Svobodová

Terminologiae medicae ianua

Úvod do problematiky řeckolatinské lékařské terminologie 3. vydání Rozsah: 430 stran Cena: 490 Kč ISBN: 978-80-7492-082-0 Vydavatel: Galén Nové vydání učebnice pro studenty lékařství pokračuje v osvědčené tradici – z nejnutnějšího gramatického minima vytěžit maximum, které budoucí lékař využije ve vlastní praxi. Text podněcuje ke kreativitě a hledání souvislostí, Komenského požadavku názornosti slouží řada tabulek, schémat i kreseb. Látka je doplněna ukázkami diagnóz, etymologií odborných termínů a hojností materiálu k procvičování, včetně klíče. Vedle účelově zařazeného minima pro první ročník nabízejí autoři i základní terminologickou výbavu pro obory studované v ročnících vyšších a také další informace pro zájemce o podrobnější studium problematiky.

Jiří Škorpil, Marián Kohut, Tomáš Hájek

Novinky v léčbě poranění srdce

Rozsah: 106 stran Cena: 295 Kč ISBN: 978-80-7345-328-2 Vydavatel: Maxdorf Přestože se péče o nemocné s poraněním srdce přesunula do specializovaných center, publikace si klade za cíl systematicky problematiku zdokumentovat a přiblížit ji tak chirurgům na všech úrovních kontaktu s nemocným. Reflektuje nová doporučení, nové lékařské postupy, vývoj techniky a materiálů v oboru i nové medikamenty zaváděné do praxe.

Karel Novotný a kolektiv

Ambulantní operace křečových žil

Miniinvazivní a endovaskulární přístupy Rozsah: 166 stran Cena: 295 Kč ISBN: 978-80-7345-363-3 Vydavatel: Maxdorf Kniha přináší přehled postupů užívaných v operativě křečových žil, s důrazem na miniinvazivní a endovaskulární přístupy. Nové miniinvazivní techniky umožňují operovat z bodových řezů, bez celkové anestezie, a rychle vracet pacienty do běžného života, navíc při zlepšeném kosmetickém výsledku.

Michaela Schneiderová

Perioperační péče

Rozsah: 368 stran Cena: 399 Kč ISBN: 978-80-247-4414-8 Vydavatel: Grada Kniha je rozdělena na část obecnou a speciální. V obecné části jsou prezentována všeobecně platná pravidla pro provoz operačních sálů a perioperační péči o pacienta. Kapitoly ve speciální části popisují anatomii, fyziologii, patologii a chirurgickou léčbu nejčastějších onemocnění a stavů v jednotlivých chirurgických oborech. Pro přehlednost a snadnou orientaci jsou tyto kapitoly jednotně strukturovány.

Petr Anděl, Matěj Škrovina, Vítězslav Ducháč, Karel Klos

Inkontinence stolice a obstipace pohledem chirurga

Rozsah: 141 stran Cena: 390 Kč ISBN: 978-80-7492-140-7 Vydavatel: Galén Monografie v úvodu nabízí základní údaje z anatomie a fyziologie, podrobněji se věnuje obstipaci, inkontinenci a prolapsu rekta. V dalších kapitolách poskytuje přehledně utříděné informace o etiologii, patogenezi, symptomatologii a diagnostice, podrobněji představuje jednotlivé terapeutické metody. Inkontinencí moči nebo stolice, popř. jejich kombinací trpí více než polovina osob ošetřovaných v pečovatelských a sociálnězdravotnických institucích.

Pavel Ševčík a kolektiv

Intenzivní medicína

3., doplněné a přepracované vydání Rozsah: 1195 stran Cena: 3500 Kč ISBN: 978-80-7492-066-0 Vydavatel: Galén Učebnice oboru intenzivní medicína pro mediky i postgraduální vzdělávání vychází 11 let od druhého vydání v novém, kompletně přepracovaném vydání a téměř trojnásobném rozsahu. Skládá se z oddílů mapujících okruhy problémů, s nimiž se lze na zdravotnických pracovištích nejčastěji setkat.

Miroslav Hirt a kolektiv

Soudní znalectví v oboru zdravotnictví

Rozsah: 48 stran Cena: 159 Kč ISBN: 978-80-247-3890-1 Vydavatel: Grada Čtenář z publikace získá ucelený přehled o oboru, jednotlivé kapitoly se jmenují například: Prameny (právní úprava), kterými se řídí znalecká činnost v ČR, Jmenování a odvolání znalce, podmínky, zápis, evidence, slib znalce, Poučení znalce – povinná mlčenlivost, Vyžádání zdravotnické dokumentace, Lege artis, non lege artis, vitium artis – výklad pojmů, Odborné vyjádření, odborné stanovisko, Právní odpovědnost znalce – ochrana znalce.

Radek Ptáček, Petr Bartůněk a kolektiv

Etické problémy medicíny na prahu 21. století

Rozsah: 520 stran Cena: 690 Kč ISBN: 978-80-247-5471-0 Vydavatel: Grada Monografie, která navazuje na publikaci Etika a komunikace v medicíně (Grada, 2011), systematicky mapuje etické problémy v medicíně na přelomu 20. a 21. století. Je rozdělena do čtyř tematických celků. V prvním analyzuje etické otázky na úrovni obecných a historických souvislostí. Jsou probrány aktuální kontexty etiky v medicíně a zdravotnictví obecně, ale také širší historické, právní a psychologické souvislosti. Druhá část se věnuje problematice etických problémů, které stojí na pomezí výzkumu a klinické práce. Nastíněny jsou specifické otázky, před jejichž konkrétním řešením v klinické praxi medicína v současné době stojí. Třetí, klinická část mapuje stav etiky a očekávaných etických výzev v jednotlivých klinických oborech. V závěrečné části jsou probrány některé speciální otázky – například problematika smrti a umírání, dehumanizace v medicíně a další závažné jevy.

Darlene Bregmanová Ehrenbergová

Na hraně intimity

Práce s přenosem a protipřenosem v analytické praxi Rozsah: 288 stran Cena: 409 Kč ISBN: 978-80-262-0725-2 Vydavatel: Portál Vztahová psychoanalýza je v současnosti nejdynamičtěji se rozvíjejícím psychoanalytickým směrem. Psychoanalytici a psychoterapeuti různých směrů docházejí v poslední době k poznání skutečnosti, že psychoterapeut a klient se navzájem bez ustání ovlivňují, aniž by si toho často byli vědomi. To může vést k názoru, že nejsme s to prokázat, je-li úspěšná léčba důsledkem terapeutické techniky a intervencí, anebo dopadem interakcí, jež se vymykají našemu vědomí. Autorka zkoumá interaktivní pole terapeutického vztahu a dává porozumět terapeutickému potenciálu vztahu mezi klientem a analytikem či psychoterapeutem. Na pozadí řady ilustrativních kazuistik se zaměřuje na nové aspekty přenosově protipřenosového vztahu a roli afektivní a nevědomé komunikace v analytickém vztahu.

Ohodnoťte tento článek!