NOVÉ KNIHY

Zdeněk Krška, David Hoskovec, Luboš Petruželka a kolektiv Chirurgická onkologie

Rozsah: 904 stran Cena: 1699 Kč ISBN: 978-80-247-4284-7 Vydavatel: Grada Postgraduální mezioborová učebnice od kolektivu více než 70 domácích i zahraničních odborníků se zhruba 370 fotografiemi, 90 perokresbami a 90 grafy a schématy postihuje patofyziologii nádorového bujení, popisuje využívané zobrazovací metody, stanovení nádorových markerů, chirurgický staging, nechirurgickou léčbu, perioperační management a řešení urgentních stavů. Samostatné kapitoly jsou věnovány jednotlivým nádorům podle jejich typu a lokalizace.

Petr Havránek, Tomáš Pešl, Martin Čepelík

Klasifikace dětských zlomenin

Rozsah: 62 stran Cena: 350 Kč ISBN: 978-80-7492-143-8 Vydavatel: Galén Manuál tvoří doplněk monografie Dětské zlomeniny (Galén – Karolinum, 2013). Příručka obsahuje ve dvou základních souborech obecná klasifikační schémata i klasifikační schémata specifická pro jednotlivé části skeletu. Přehledné a bohatě ilustrované tabule s klasifikacemi a komentáři slouží pro rychlou orientaci a následné stanovení diagnózy.

Miroslav Penka, Igor Penka, Jaromír Gumulec a kolektiv

Krvácení

Rozsah: 336 stran Cena: 699 Kč ISBN: 978-80-247-0689-4 Vydavatel: Grada Publikace poskytuje multioborový pohled na jeden z nejzávažnějších klinických projevů. V úvodní části jsou probrány patofyziologie krvácení, možnosti laboratorní diagnostiky, diagnostická i terapeutická radiologie. Následují kapitoly o farmakologických možnostech stavění krvácení a léčbě transfuzními přípravky a krevními deriváty.
Ve speciální části je pojednáno o hematologických chorobách vedoucích ke krvácení, následují oddíly o krvácení v onkologii, gastroenterologii, nefrologii, pneumologii, infektologii, stomatologii, chirurgii a traumatologii, otorinolaryngologii a dermatologii. Samostatná kapitola je věnována krvácení ve stáří. Probrána je i problematika intenzivní péče v souvislosti s krvácením, péče o krvácení v dětském věku, řešení krvácení provázejícího antikoagulační léčbu a nakonec specifická tematika krvácení v porodnictví.

Jozef Rovenský a kolektiv

Gerontorevmatologie

Rozsah: 442 stran Cena: 490 Kč ISBN: 978-80-7492-147-6 Vydavatel: Galén Onemocnění pohybové soustavy mají u jednotlivých pacientů specifické charakteristické znaky, různou etiologii, odlišný průběh a vyžadují větší pozornost při diagnostice i léčbě. U pacientů ve vyšším věku je navíc nutné počítat s komorbiditami, mohou se tedy objevit i rozpaky při stanovení přesné diagnózy.
Publikace českých a slovenských autorů pod vedením prof. MUDr. Jozefa Rovenského, DrSc., z Národního ústavu revmatických chorob v Piešťanech popisuje základní revmatická onemocnění s důrazem na patogenezi, diagnostiku a terapii. Je určena revmatologům a internistům, ale především praktickým lékařům, kteří se s poruchami pohybového ústrojí u osob vyšší věkové kategorie obvykle setkávají jako první.

Miloš Grim, Rastislav Druga a kolektiv

Základy anatomie

4b. Periferní nervový systém, smyslové orgány a kůže 2., přepracované vydání Rozsah: 173 stran Cena: 390 Kč ISBN: 978-80-7492-156-8 (Galén), 978-80-246-2855-4 (Karolinum) Vydavatel: Galén – Karolinum Učebnice poskytuje základní informace o periferním nervovém systému, smyslových orgánech a anatomii kůže. Kapitola Periferní nervový systém zahrnuje popis periferních a hlavových nervů, jejich průběhu, základního větvení a inervačních oblastí. U popisu všech struktur je zdůrazněno topografické a funkční hledisko se zaměřením na využití v klinických oborech. Do kapitoly Autonomní, vegetativní nervový systém byly zařazeny nové údaje o distribuci mediátorů a neuropeptidů v jednotlivých autonomních pleteních a drahách. Nově je rovněž zpracován popis vnitřních autonomních pletení srdce a pánevních pletení. O aktuální poznatky byly rozšířeny popisy smyslových orgánů a kapitola věnovaná anatomii kůže a jejích derivátů. V obrázcích jsou zdůrazněny základní informace, zatímco méně významné detaily byly potlačeny.

Vladimír Machoň, Dušan Hirjak a kolektiv

Atlas léčby onemocnění temporomandibulárního kloubu

Rozsah: 320 stran Cena: 649 Kč ISBN: 978-80-7387-807-8 Vydavatel: Triton Onemocnění čelistního kloubu patří k velmi častým chorobám charakterizovaným bolestí v oblasti spánku a ucha, změnou hybnosti čelisti a zvukovými fenomény při pohybu čelisti.
Text sestává z obecné části, která zahrnuje anatomii a fyziologii čelistního kloubu, etiologii onemocnění a vyšetření pacienta. V další části jsou uvedeny typy onemocnění postihujících kloubní struktury. V rámci diferenciální diagnostiky jsou zařazeny kapitoly popisující příčiny mimokloubní bolesti (jak z pohledu otorinolaryngologa, tak stomatologa). Další část tvoří kompletní výčet jednotlivých léčebných metod (okluzní léčba, konzervativní, miniinvazivní a chirurgická terapie). Poslední část knihy prezentuje traumatologii kloubních struktur. V závěru jsou uvedena dietní opatření pro pacienty s postižením čelistního kloubu.
Publikace je bohatě doplněna fotografickou dokumentací (klinické fotografie, CT, MRI, rentgenové snímky).

Jan Lebl, Jiří Bronský, Petr Pohunek, Tomáš Seeman a kolektiv

Diferenciální diagnostika v pediatrii

2., doplněné vydání Rozsah: 216 stran Cena: 290 Kč ISBN: 978-80-7492-148-3 Vydavatel: Galén Příručka pro lékaře prvního kontaktu poskytuje stručný přehled základních problémů, příznaků a projevů nemocí v dětském lékařství, které napomáhají provedení diferenciální diagnostiky – specifického postupu v medicíně, jenž dovoluje s vysokou pravděpodobností vybrat z možných alternativ tu správnou.

Jan Janoušek a kolektiv

EKG a dysrytmie v dětském věku

3., zcela přepracované a doplněné vydání Rozsah: 276 stran Cena: 369 Kč ISBN: 978-80-247-5006-4 Vydavatel: Grada Aktuální vydání bohatě obrazově vybavené monografie reflektuje rychlý klinický a technologický vývoj v oblasti diagnostiky a léčby poruch srdečního rytmu u dětí a mladistvých. Kniha v jednotlivých kapitolách shrnuje základní poznatky o vzniku, snímání a popisu dětského elektrokardiogramu a o příčinách, diagnostice a léčbě arytmií. Posléze přechází k popisu normálního srdečního rytmu a věnuje se jednotlivým typům arytmií. Součástí monografie je rozsáhlá příloha uvádějící v koncentrované podobě normální hodnoty EKG křivky a srdečního rytmu u dětí a rovněž informace a praktické návody k jednotlivým diagnostickým a léčebným metodám včetně dávek antiarytmik.

Jiří Widimský, jr., Jiří Widimský a kolektiv

Hypertenze

4. vydání Rozsah: 584 stran Cena: 499 Kč ISBN: 978-80-7387-811-5 Vydavatel: Triton Další rozšířené a přepracované vydání monografie, reflektující poznatky jak českých, tak evropských směrnic o diagnostice a léčbě hypertenze vydaných v roce 2012/2013, zahrnuje epidemiologické údaje, patogenezi, klasifikaci a diagnostiku hypertenze včetně různých metod měření krevního tlaku. Na rozdíl od předchozích vydání je pozornost věnována i hypertenzi v dětství a dospívání. Podrobně jsou diskutovány farmakologické léčebné přístupy, často se opírající o existující evidenci o příznivém ovlivnění kardiovaskulární morbidity a mortality. Samostatné kapitoly se věnují léčbě hypertenze u diabetu mellitu, ischemické choroby srdeční či v těhotenství. Jedna z kapitol se zabývá i nefarmakologickými přístupy k terapii rezistentní hypertenze. Kniha obsahuje také komplexní shrnutí poznatků o sekundární hypertenzi (především renální a endokrinní), její diagnostice a léčbě.

Anna Ševčíková a kolektiv

Děti a dospívající online

Vybraná rizika používání internetu Rozsah: 184 stran Cena: 299 Kč ISBN: 978-80-247-5010-1 Vydavatel: Grada Kniha určená nejen širší odborné veřejnosti představuje vybraná rizika, se kterými se dnešní děti mohou na internetu setkat. Pozornost je upřena na jejich výskyt a důsledky, dále na vymezení ohrožených skupin dětských uživatelů internetu a v neposlední řadě na preventivní či intervenční opatření.

Ohodnoťte tento článek!