NOVÉ KNIHY

Zdeněk Seidl

Neurologie pro studium i praxi

2., přepracované a doplněné vydání Rozsah: 384 stran Cena: 595 Kč ISBN: 978-80-247-5247-1 Vydavatel: Grada Druhé vydání knihy zahrnuje změny v oboru za 10 let od první publikace. Má dvě části – obecnou a speciální. Obecná shrnuje podstatné údaje o nervovém systému z preklinických oborů, které mají vztah ke klinické praxi, speciální je tradičně členěna podle nozologických jednotek.

Jiří Neuwirth, Pavel Eliáš

Kompendium diagnostického zobrazování dětí, adolescentů, plodů a matek

Rozsah: 932 stran Cena: 1200 Kč ISBN: 978-80-7387-725-5 Vydavatel: Triton V úvodních kapitolách jsou popsány základní klinické symptomy a jejich diferenciální diagnostika v dětském věku, fáze vývoje plodu, dětí a adolescentů a základní dělení vrozených vývojových vad. Další části obsahují ucelený přehled kontrastních látek a jejich dávkování v jednotlivých věkových skupinách u různých vyšetření a také podrobný přehled měření radiačních dávek, principů radiační ochrany a nastavení parametrů u RTG a CT vyšetření dětí. V samostatném oddílu je shrnuta klasifikace a zobrazování hemoblastóz v dětském věku. V dalších částech, uspořádaných podle orgánových systémů, autoři nabízejí rychlou orientaci v diferenciální diagnostice chorob různými zobrazovacími metodami podle znaků a příznaků.

Debora Karetová, Radovan Malý, Dušan Kučera (pořadatelé)

Angiologie 2014

Pokroky v angiologii Rozsah: 84 stran Cena: 245 Kč ISBN: 978-80-7345-412-8 Vydavatel: Maxdorf Články obsažené ve sborníku přinášejí informace a přednášky z angiologického sympozia, které se zabývalo takovými tématy, jako jsou možnosti angiologa v diagnostice a léčbě erektilní dysfunkce, žilní tromboembolismus, ambulantní péče o pacienta po žilní tromboembolické příhodě, arteriální trombóza nebo kardiální zdroje systémových embolizací.

Jan Bělohlávek, Pavel Osmančík, Regina Votavová, Aleš Linhart a kolektiv

EKG v akutní kardiologii

Průvodce pro intenzivní péči i rutinní klinickou praxi 2., rozšířené vydání Rozsah: 468 stran Cena: 1195 Kč ISBN: 978-80-7345-419-7 Vydavatel: Maxdorf Přestože elektrokardiografie je dnes považována za rutinní metodu, jejíž důvěrná znalost se všeobecně předpokládá, situace v praxi je bohužel zcela opačná. Správná interpretace EKG křivek je v podstatě velmi obtížná. Tato kniha na rozdíl od většiny „klasických“ učebnic neuvádí pouze výčet typických obrazů, ale vysvětluje, jakým postupem dospěje lékař ke správné diagnóze. Tím učí adekvátně klinicky reagovat na každý obraz a přijmout optimální terapeutická opatření.

Tomáš Fait, Michal Zikán, Jaromír Mašata a kolektiv

Moderní farmakoterapie v gynekologii a porodnictví

Rozsah: 477 stran Cena: 795 Kč ISBN: 978-80-7345-403-6 Vydavatel: Maxdorf Široký autorský kolektiv vytvořil rozsáhlého průvodce farmakoterapií v gynekologii a porodnictví. U každé nozologické jednotky je čtenář radami veden od volby prvního léku až po léčbu komplikovaných klinických stavů.

Roman Herzig

Ischemické cévní mozkové příhody

Průvodce ošetřujícího lékaře 2. vydání Rozsah: 112 stran Cena: 195 Kč ISBN: 978-80-7345-373-2 Vydavatel: Maxdorf, edice Farmakoterapie pro praxi Za uplynulých pět let se terapie cévních mozkových příhod (CMP) značně posunula kupředu, a to jak technicky, tak ve vývoji nových farmak. Dnes víme, že následky CMP, včetně její mortality, můžeme snížit na hodnoty, které by se zdály před 10 lety utopií. K tomu, aby tento optimistický výhled byl reálný, je však třeba, aby moderní znalosti pronikly do podstatně širšího okruhu lékařů.

Jan Vitoň, Miloš Velemínský st.

Etický aspekt komunikace v pediatrii a v kontaktu s umíráním a smrtí

– jeho reflexe v umělecké literatuře Rozsah: 152 stran Cena: 199 Kč ISBN: 978-80-7387-844-3 Vydavatel: Triton Kvalita a efektivita komunikace je specifickou problematikou u dětí s postižením, jejich rodin a sourozenců. Autoři se dále zaměřují na etický aspekt komunikace s prostředím nevyléčitelně nemocných a umírajících dětí a seniorů, který v nejrůznějších podobách s formativním zřetelem reflektuje umělecká literatura. Upozorňují rovněž na nejnovější etická dilemata spojená s perinatologií, asistovanou reprodukcí, babyboxy apod. Součástí publikace jsou kazuistiky obsahující intimní sdělení rodičů a sourozenců dětí s postižením, z nichž se kromě láskyplné atmosféry v těchto rodinách můžeme dozvědět i o traumatizujících zážitcích: výsměchu, neporozumění až šikaně, jíž jsou někdy vystaveny zejména sourozenci dětí s postižením.

Hana Papežová a kolektiv

Naléhavé stavy v psychiatrii

Rozsah: 496 stran Cena: 595 Kč ISBN: 978-80-7345-425-8 Vydavatel: Maxdorf Prakticky koncipovaná příručka určená pro každodenní psychiatrickou praxi. Jednotlivé kapitoly se týkají následující problematiky: nespolupracující pacient, telefonická intervence, psychiatrická péče a právní normy, suicidální a sebepoškozující se pacient, agresivní pacient, neklidný pacient a somaticky obtížný pacient, simulace, předstíraná porucha a somatizace, základní postupy krizové intervence, akutní truchlení, práce s oběťmi katastrof, oběti znásilnění, krize v rodině, akutní intervence v geriatrii, umírání, zneužívání partnera či dítěte včetně zneužívání sexuálního, pacient s poruchou osobnosti v krizi, úzkostné a panické stavy, depresivní porucha, akutní psychóza a katatonie, krize u schizofrenních a chronicky nemocných psychotických pacientů, mánie atd.

Marie Nejedlá

Fyzikální vyšetření pro sestry

2., přepracované vydání Rozsah: 296 stran Cena: 299 Kč ISBN: 978-80-247-4449-0 Vydavatel: Grada Základní učebnice pro studenty ošetřovatelství a sestry v praxi seznamuje se základními technikami sběru anamnestických dat a fyzikálního vyšetření pacientů, umožňujícími mj. sledovat a správně dokumentovat změny jejich zdravotního stavu. Tyto dovednosti podporují větší samostatnost v práci sester, na kterou současná koncepce ošetřovatelství klade stále větší důraz.

Kateřina Thorová

Vývojová psychologie

Proměny lidské psychiky od početí po smrt Rozsah: 424 stran Cena: 899 Kč ISBN: 978-80-262-0714-6 Vydavatel: Portál Pohled na vývoj člověka je v publikaci pojat moderně a aktuálně, témata jsou předkládána v nových kontextech. V první polovině knihy najdeme podrobně zpracovaný vývoj sociální interakce, morálky, osobnosti, myšlení a řeči. Jedna z kapitol je věnována rozdílům mezi pohlavími. Druhá polovina se zaměřuje na dílčí vývojová období. Zapracovány byly nové poznatky z neuropsychologie, genetiky a epigenetiky, zajímavé jsou výsledky výzkumů deklarující až těžko uvěřitelné kojenecké schopnosti zachytitelné jen díky moderním technologiím. Pozornost je věnována mj. rodičovství osob stejného pohlaví, detailně je rozpracována kapitola týkající se umírání a smrti.

Václav Hána

Endokrinologie pro praxi

Rozsah: 224 stran Cena: 395 Kč ISBN: 978-80-7345-414-2 Vydavatel: Maxdorf Výskyt nemocí žláz s vnitřní sekrecí v populaci je podstatně vyšší, než se odhadovalo ještě na začátku 90. let minulého století. Zpřesněná diagnostika a nové možnosti terapie učinily z endokrinologie v průběhu posledních 20 let jeden z pilířů moderního vnitřního lékařství. Vzhledem k regulačnímu působení hormonů na všechny orgány a tkáně lidského těla je znalost endokrinologie nezbytná nejen pro atestaci z vnitřního lékařství, ale rovněž pro všechny interní specializace. Kniha je koncipována s ohledem na tyto skutečnosti.

Ohodnoťte tento článek!