NOVÉ KNIHY

Jan Bureš, Jiří Horáček, Jaroslav Malý a kolektiv

Vnitřní lékařství

2., přepracované a rozšířené vydání Rozsah: 1215 stran Cena: 2900 Kč ISBN: 978-80-7492-145-2 Vydavatel: Galén Po deseti letech od vydání učebnice Základy vnitřního lékařství vychází vydání nové, kompletně přepracované a výrazně rozšířené. S rozšířením dosavadního textu a tematického záběru došlo i k úpravě názvu.

Jiří Ferda, Hynek Mírka, Jan Baxa, Alexander Malán

Základy zobrazovacích metod

Rozsah: 390 stran Cena: 148 Kč ISBN: 978-80-7492-164-3 Vydavatel: Galén Publikace plzeňských autorů nabízí základní poznatky o současných zobrazovacích metodách v medicíně. Je koncipována jako učební text.

Jiří Beneš, Jaroslava Kymplová, František Vítek

Základy fyziky pro lékařské a zdravotnické obory

Rozsah: 236 stran Cena: 360 Kč ISBN: 978-80-247-4712-5 Vydavatel: Grada Kniha autorského kolektivu z Ústavu biofyziky a informatiky 1. LF UK, určená k přípravě na zkoušky pro studenty lékařských i nelékařských oborů.

Věra Melicherčíková

Sterilizace a dezinfekce

2., doplněné a přepracované vydání Rozsah: 174 stran Cena: 290 Kč ISBN: 978-80-7492-139-1 Vydavatel: Galén Nové vydání publikace slouží k získání odborných znalostí v postgraduálním vzdělávání a je určeno profesionálním pracovníkům různých odborností, kteří při výkonu své práce provádějí sterilizaci, vyšší stupeň dezinfekce, dezinfekci, úklid, popřípadě dezinsekci a deratizaci.

Helena Krejčíková

Ukončování léčby pacienta a trestní odpovědnost lékaře

Rozsah: 143 stran Cena: 250 Kč ISBN: 978-80-7492-167-4 Vydavatel: Galén Rozhodování na konci života pacienta představuje jedno z velkých témat zdravotnického práva, multidisciplinárního oboru čerpajícího zejména z práva trestního, občanského a správního, medicíny a bioetiky. Smyslem této práce je poukázat z trestněprávního pohledu právě na léčebné a ekonomické hranice medicíny. V některých případech symptomatická léčba umožní pacientovi vést život ve standardní kvalitě a délce, jindy po určité době selhává a další vývoj onemocnění již není léčebně ovlivnitelný. Pokračovat v invazivní zatěžující léčbě, která nemůže infaustní průběh jakkoli zvrátit, jednoznačně není správné ani z pohledu medicíny, ani z pohledu bioetiky. Právo však tuto oblast neupravuje jednoznačně.
O to více je nutné zdůrazňovat, že nadměrná hrozba trestního postihu při poskytování zdravotní péče pacientům v závěru života je nežádoucí a navíc vede k tzv. defenzivní medicíně, kdy lékaři, nikoli pro blaho pacienta, nýbrž z obav před vlastním postihem, mnohdy indikují a provádějí nadbytečné výkony, které nemohou ani zlepšit diagnostiku, ani pozitivně ovlivnit zdravotní stav a jen pacienta neúměrně zatěžují. Tento jev je do jisté míry paradoxem, neboť titíž lékaři každodenně narážejí na nedostatek financí ve zdravotnictví, kdy z veřejného pojištění je hrazena jen určitá část všech výkonů, které by mohly být ve prospěch pacienta indikovány.

Eva Kašáková, Martin Vokurka, Jan Hugo

Výkladový slovník pro zdravotní sestry

Rozsah: 430 stran Cena: 495 Kč ISBN: 978-80-7345-424-1 Vydavatel: Maxdorf Současná etapa rozvoje medicíny se vyznačuje mimořádně rychlým nárůstem nových informací; ročně přibývají stovky nových pojmů, z čehož nemalá část přechází do každodenní komunikace a stává se rovněž součástí běžného života středních zdravotnických pracovníků. Zvýšený tlak nových poznatků a slov tak orientuje zdravotnickou komunitu, sestry nevyjímaje, k publikacím slovníkového typu.

Taťána Šrámková

Sexuologie pro zdravotníky

Rozsah: 237 stran Cena: 190 Kč ISBN: 978-80-7492-162-9 Vydavatel: Galén V populaci narůstá výskyt sexuálních poruch, a přestože odborné znalosti zdravotníků rostou, v oblasti sexuality jsou i nadále limitovány, protože zůstává částečně tabuizována. Lékaři se rovněž čím dál častěji setkávají s dotazy diabetiků, onkologicky či kardiologicky nemocných nebo lidí ochrnutých po úrazu na možnosti sexuálního života. Monografie je určena k doplnění znalostí v oblasti představující důležitou součást života ve zdraví i nemoci.

Luděk Daneš

Opožděná ejakulace

Rozsah: 104 stran Cena: 169 Kč ISBN: 978-80-247-5368-3 Vydavatel: Grada Opožděná ejakulace dopadá nejen na kvalitu života muže, ale postihuje také jeho sexuální život a vztahy uvnitř páru. Jestliže se tato porucha projevuje méně výrazně, řada mužů ji dokonce považuje za svoji přednost. Přístup lékařů k diagnóze bývá často velmi opatrný až rozpačitý, a to proto, že ve světě dosud nebyl schválen žádný lék s indikací pro léčbu tohoto problému. Autor se proto jako jeden z mála pokusil o souhrnné zpracování poznatků o etiologii, projevech a léčbě této poruchy. Text je doplněn několika kazuistikami.

Verena Kastová

Truchlení

Fáze a šance psychického procesu Rozsah: 144 stran Cena: 235 Kč ISBN: 978-80-262-0789-4 Vydavatel: Portál Naše sebevědomí a sebeobraz vycházejí podstatnou měrou z našich vztahů k druhým lidem. Smrtí blízkého člověka proto dochází k otřesení našeho sebeobrazu i obrazu okolního světa. Truchlení představuje emoční proces, díky němuž se můžeme se zemřelým rozloučit, zpracovat problémy zaniklého vztahu a integrovat tolik z jedinečných vlastností protějšku, jež nám umožní žít s novým porozuměním sobě i okolnímu světu. Autorka vychází z klinické zkušenosti z práce s depresivními klienty, kteří až příliš nedostatečně prožili okamžiky ztráty.

Erik H. Erikson

Životní cyklus rozšířený a dokončený

Devět věků člověka Rozsah: 152 stran Cena: 269 Kč ISBN: 978-80 –262-0786-3 Vydavatel: Portál Koncept vývojových stadií Erika Eriksona je dnes nedílnou součástí vývojové psychologie. Erikson vychází z Freudova pojetí, ale obohacuje jeho myšlenky o sociální rozměr a prodlužuje popis stadií na celý život. Každý věk se vyznačuje určitým vývojovým úkolem, který je třeba splnit, aby člověk získal potřebnou zkušenost a postoupil dále. Eriksonových „osm věků člověka“ rozšířila jeho žena Joan o deváté, závěrečné stadium. Kniha vychází v novém, přepracovaném vydání.

Robert Moore, Douglas Gillette

Král, Válečník, Kouzelník, Milovník

Čtyři mužské archetypy Rozsah: 184 stran Cena: 299 Kč ISBN: 978-80-262-0781-8 Vydavatel: Portál Kniha jungiánského analytického psychologa Roberta Moora a mytologa a pastoračního poradce Douglase Gilletteho se snaží znovuobjevit, posílit a podpořit mužnost v mužích. Podle autorů je mužství tvořeno čtyřmi archetypickými mužskými energiemi, které jsou všem mužům vrozené a slouží různým účelům. Aby se muž stal opravdovým, musí projít iniciací chlapce v muže a rozvinout všechny tyto síly: Krále, Válečníka, Kouzelníka i Milovníka. Zralá mužnost není mocichtivá ani násilnická, ale mocná a tvořivá.

Radkin Honzák

Svépomocná příručka sestry

(Psychothriller) Rozsah: 257 stran Cena: 250 Kč ISBN: 978-80-7492-142-1 Vydavatel: Galén „Průvodce pro přežití sestry“ v jejím náročném povolání. Text poskytuje rady a doporučení, jak – řečeno tenisovou hantýrkou – odvracet vyčerpávající „nudné údery“ a co nejúčinněji se bránit krizovým situacím a vlastnímu vyhoření.

Marie Retková

Křeslo pro Fausta 2014

Rozsah: 122 stran Cena: 150 Kč ISBN: 978-80-7492-160-5 Vydavatel: Galén V roce 2014 usedlo do „křesla pro Fausta“ dalších devět významných hostů, mezi nimi herec Luděk Munzar, profesoři Tomáš Zima a Jan Kvasnička nebo bývalý pražský primátor Tomáš Hudeček. Rozhovory vedla a 13. svazek k vydání připravila Marie Retková.

Ohodnoťte tento článek!