nové knihy

Jana Šeblová

Úvahy o urgentní medicíně

Rozsah: 136 stran Cena: 270 Kč ISBN: 978-80-204-3504-0 Vydavatel: Mladá fronta, edice Aeskulap Urgentní medicína je jedním z nejmladších lékařských oborů, a dokonce ani mnozí zdravotníci si nejsou jisti jejím obsahem. Knížka esejů a úvah si klade za cíl přiblížit čtenářům tento dynamický a mnohotvárný, avšak zatím poměrně neznámý obor medicíny. Z velké části vychází z editorialů odborného časopisu Urgentní medicína, jehož je MUDr. Šeblová vedoucí redaktorkou. Vybrané a doplněné texty jsou nezřídka reflexí událostí, které se týkaly nejen urgentní medicíny, ale často i celé společnosti.
Kniha je rozčleněna na pět částí. První je věnována oboru urgentní medicíny, druhá terorismu, přírodním katastrofám a násilným činům, s jejichž dopady se zdravotníci ve své praxi setkávají a snaží se je minimalizovat. Třetí část je sestavena z úvah o etice a komunikaci, zatímco ve čtvrté jsou příběhy, smutné či úsměvné, které práce na záchranné službě nebo urgentním příjmu přináší. Poslední část je výběrem některých starších textů autorky, publikovaných v jiných periodicích, včetně tzv. samizdatových.

Josef Dvořák

Primární řasinky

Rozsah: 158 stran Cena: 390 Kč ISBN: 978-80-204-3730-3 Vydavatel: Mladá fronta, edice Postgraduální medicíny První monografie na téma primárních řasinek v naší literatuře je rozdělena do dvou na sebe navazujících částí. Obecná část se zabývá historickým vývojem názorů na primární řasinky, klasifikací řasinek, stavbou, funkcemi, cyklickou tvorbou primárních řasinek ve vztahu k buněčnému cyklu, významem poruch primárních řasinek v nádorové biologii a některých multiorgánových syndromech. Speciální část je pro přehlednost a rychlou orientaci rozdělena do kapitol podle jednotlivých orgánových soustav, které se zabývají primárními řasinkami příslušných typů buněk za fyziologických podmínek a při patologických stavech. Cílem monografie je poskytnout přehled základních poznatků o primárních řasinkách a současně povzbudit čtenáře ve studiu primárních řasinek v jeho vlastním oboru biologie nebo medicíny.

Edgar Faber et al.

Základy hematologické diagnostiky

2., přepracované vydání Rozsah: 288 stran Cena: 540 Kč ISBN: 978-80-204-3742-6 Vydavatel: Mladá fronta, edice Postgraduální medicíny Hematologie je úzce specializovanou oblastí vnitřního lékařství s množstvím pře sahů do dalších oblastí medicíny. Publikace má studentům a lékařům ulehčit ori entaci v hematologické diagnostice. Zdůrazněny jsou běžně dostupné metody. U jednotlivých onemocnění je stručně a přehledně popsán jejich výskyt, subjektiv ní potíže, fyzikální nález a výsledky základních vyšetření včetně mikroskopického nálezu. Navíc jsou přiloženy kopie typických výsledků krevních obrazů, koagulačních a biochemických vyšetření. Na internetových stránkách www.e-hematologie.cz lze prohlížet sestavu virtuálních mikroskopických nálezů a fotografií, které pod statným způsobem rozšiřují publikaci. První vydání publikace v roce 2012, které bylo neprodejné (umožněné projektem ESF CZ.1.07/2.2.00/07.0294 v OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost), je aktuálně zcela rozebrané. Publikaci ocenila Česká hematologická společnost cenou za nejlepší monografii v roce 2013.

Michaela Seydlová

Pedostomatologie – vybrané kapitoly

Rozsah: 144 stran Cena: 250 Kč ISBN: 978-80-204-3754-9 Vydavatel: Mladá fronta, edice Aeskulap Stručně, srozumitelně a jednoduše didakticky pojatá monografie kapesního formátu postihuje do nezbytné hloubky aktuální témata týkající se současné pedostomatologie.
Úvodem autorka zdůrazňuje souvislost péče o dočasný chrup v jednotlivých fázích jeho vývoje s výživou a hygienou na straně jedné a vznikem zubního kazu na straně druhé. Další kapitoly jsou věnovány mimo jiné rozporuplným otázkám chirurgické intervence slizničních řas v dětském věku, možnostem péče o obtížně spolupracující malé pacienty či problematice zavedení implantátů u mladých dospělých pacientů, je-li z nejrůznějších příčin ztracen stálý zub.
V závěru autorka poukazuje na nutnost citlivého a individuálního přístupu k dětskému pacientovi ze strany zdravotnického personálu, a to nejen proto, aby z něho vyrostl spokojený dospělý ošetřitelný pacient.
Text je doplněn názornými schématy, tabulkami, barevnými obrázky a fotografiemi.

Jiří Šrámek a kolektiv

Chirurgická léčba degenerativního postižení bederní páteře

Rozsah: 160 stran Cena: 399 Kč ISBN: 978-80-247-5362-1 Vydavatel: Grada Primární léčbou degenerativních změn v oblasti bederní páteře je rehabilitace, v některých případech však navzdory dlouhodobé konzervativní léčbě nedojde ke zlepšení. Tehdy je vhodné zvážit chirurgické řešení. Kniha přibližuje možnosti současné spondylochirurgie, s pomocí 264 RTG, CT a MRI snímků umožňuje strukturalizovat pohled na jednotlivé typy postižení a tím usnadňuje rozhodnutí o vhodné terapii.

Marcel Hájek a kolektiv

Chirurgie v extrémních podmínkách

Rozsah: 584 stran Cena: 990 Kč ISBN: 978-80-247-4587-9 Vydavatel: Grada Autoři vyjasňují problematiku spojenou s výjezdem evropského lékaře (i nelékařského zdravotnického personálu) do krizových nízkozdrojových oblastí, objasní, co může očekávat a kam až může ve svých zákrocích zajít v legislativou neřešených situacích, co bude v jeho práci rozdílné oproti zavedeným nemocnicím našeho regionu a také jak chránit sebe a čemu se vyhnout. Může se jednat o lékaře humanitárních organizací, mezinárodních týmů, armádních a jiných ozbrojených složek. Hlavní autor působil jako vedoucí našich lékařů v silách NATO, na misích v zahraničních konfliktech, dále jako nemocniční chirurg v zemích jižní Afriky. Podobnou erudici mají i ostatní spoluautoři.

Karel Lukáš, Aleš Žák a kolektiv

Chorobné znaky a příznaky

Diferenciální diagnostika Rozsah: 928 stran Cena: 1690 Kč ISBN: 978-80-247-5067-5 Vydavatel: Grada Publikace navazuje na předchozí knihy Chorobné znaky a příznaky 1 a 2. Původní texty jsou přepracované a přibylo k nim několik desítek nových kapitol. Hesla jsou řazena abecedně, každé má následující strukturu: definice, klasifikace, patofyziologie, výskyt, klinika, diagnóza, diferenciální diagnóza, léčba a základní použitá léčba.

Richard Češka a kolektiv

Familiární hypercholesterolemie

Rozsah: 160 stran Cena: 179 Kč ISBN: 978-80-7387-843-6 Vydavatel: Triton Publikace ukazuje vztah mezi hyper cholesterolemií a vznikem kardiovaskulárních onemocnění i možnosti léčby. Reflektuje poslední vývoj farmakoterapie od statinů, ezetimibu či pryskyřic k nejnovějším, subkutánně podávaným lékům ovlivňujícím PCSK9. Významná část knihy je věnována časné diagnostice familiární hypercholesterolemie.

Alexander Ferko, Zdeněk Šubrt, Tomáš Dědek a kolektiv

Chirurgie v kostce

2., doplněné a přepracované vydání Rozsah: 512 stran Cena: 749 Kč ISBN: 978-80-247-1005-1 Vydavatel: Grada Přepracované a aktualizované vydání (po 13 letech) učebnice od zásadně změněného autorského kolektivu. Informace jsou podávány v bodech s důrazem na to, co se na školách přednáší, co se vyžaduje při klinické výuce a co se zkouší. V kapitolách se uvádí charakteristika onemocnění z epidemiologického hlediska, přirozený průběh onemocnění, diagnostický postup, možnosti chirurgické léčby, její indikace, komplikace a výsledky.

Paul G. Barash, Bruce F. Cullen, Robert K. Stoelting a kolektiv

Klinická anesteziologie

Překlad 6. vydání Kniha na principu příručky („handbook“,

zkrácená verze učebnice anesteziologie) je doporučena a překlad garantován výborem České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP, editorem překladu je prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph. D., FCCM, s kolektivem našich předních odborníků. Barevná publikace obsahuje téměř 200 obrázků a na 580 tabulek.

Radka Bužgová

Paliativní péče ve zdravotnických zařízeních

Potřeby, hodnocení, kvalita života Rozsah: 168 stran Cena: 249 Kč ISBN: 978-80-247-5402-4 Vydavatel: Grada Kniha přibližuje možnosti zavádění principů paliativní péče ve zdravotnických zařízeních nehospicového typu. Doporučuje individualizovanou péči o pacienty v závěru života, která respektuje jejich preference, hodnoty a potřeby, včetně péče o rodinné příslušníky.

Ohodnoťte tento článek!