nové knihy

Tomáš Vymazal, Pavel Michálek a kolektiv

Anestezie a pooperační péče v hrudní chirurgii

Rozsah: 464 stran Cena: 790 Kč ISBN: 978-80-204-3755-6 Vydavatel: Mladá fronta, edice Aeskulap První ryze česká monografie na dané téma vychází díky úzké součinnosti odborníků dvou největších univerzitních pracovišť anesteziologie a intenzivní medicíny v ČR – KARIM 2. LF UK a FN Motol a KARIM 1. LF UK a VFN. Obsahuje současné aktuální postupy v podávání anestezie a poskytování intenzivní péče po výkonech v hrudní chirurgii u dospělých i dětských pacientů, včetně transplantací plic, z pohledu anesteziologaintenzivisty a hrudního chirurga. Čtenářům poskytne ucelený obraz o postupech, technikách, potřebném vybavení i osobních zkušenostech autorů publikace.
Úvodní část knihy je věnována historii hrudní chirurgie a anestezie, anatomii respiračního systému, fyziologii a patofyziologii ventilace, onemocněním respiračního systému, vyšetřovacím metodám včetně předoperační rozvahy, technikám separace plic, obecným principům vedení anestezie u výkonů v hrudní dutině a základům fibrobronchoskopie v perioperační péči. Druhá část se týká samotné anestezie u jednotlivých výkonů, ve třetí části se autoři zabývají pooperační péčí.

Iva Příhodová, Simona Dostálová a kol.

Spánková medicína v kazuistikách

Rozsah: 176 stran Cena: 370 Kč ISBN: 978-80-204-4024-2 Vydavatel: Mladá fronta, edice Aeskulap Kniha umožňuje praktickou orientaci v diagnostice a léčbě jednotlivých spánkových poruch u dospělých a u dětí, a to prostřednictvím oblíbených a žádaných kazuistik. Prezentované informace vycházejí z dlouhodobých zkušeností autorek při práci ve spánkových laboratořích a specializovaných ambulancích.
Vznik publikace si vyžádala především stále narůstající incidence nespavosti a obstrukční spánkové apnoe ve všech věkových kategoriích v souvislosti s civilizačními vlivy. Neléčené poruchy spánku představují významný rizikový faktor kardiovaskulárních a metabolických onemocnění. Jsou také častou komorbiditou psychiatrických, interních a neurologických onemocnění. Včasná diagnostika a léčba se tak stává důležitou součástí práce nejen praktického lékaře či pediatra; nezřídka vyžaduje multidisciplinární přístup, který zahrnuje spolupráci odborníků z oblasti neurologie, interního a plicního lékařství, psychiatrie, otorinolaryngologie a stomatologie.
Součástí publikace je rovněž úvodní teoretická stať věnovaná základním pojmům a vyšetřovacím metodám. Texty jsou bohatě dokumentovány názornými schématy, grafy, tabulkami a obrázky.

Eva Havrdová a kolektiv

Roztroušená skleróza v praxi

Rozsah: 161 stran Cena: 190 Kč ISBN: 978-80-7492-189-6 Vydavatel: Galén Publikace slouží jako základ vzdělávacího programu pro specializované RS sestry. Informuje o současných poznatcích o nemoci, léčbě medikamentózní i komplexně rehabilitační včetně spirituálního přesahu.

Markéta Koutná, Ondřej Ulrych a kolektiv

Manuál hojení ran v intenzivní péči

Rozsah: 200 stran Cena: 390 Kč ISBN: 978-80-7492-190-2 Vydavatel: Galén Spektrum terapeutických krytí obsahuje více než tisíc originálních názvů, pro většinu zdravotníků je proto obtížné se orientovat v indikacích jednotlivých krytí a udržet si kontinuální přehled o nových materiálech. Publikace předkládá základní informace týkající se hojení ran při ošetřování pacienta na všech stupních zdravotnického systému se zaměřením na problematiku intenzivní péče.

Ilja Stříž, Vladimír Holáň

Cytokiny v klinické medicíně

Rozsah: 207 stran Cena: 595 Kč ISBN: 978-80-7345-427-2 Vydavatel: Maxdorf Cytokiny – látky zajišťující mezibuněčnou komunikaci v oblasti imunitního systému – získaly v posledních dvaceti letech klíčové postavení ve výzkumu a klinice autoimunitních onemocnění (s těžištěm v revmatologii, gastroenterologii, nefrologii, pneumologii či dermatologii) i v onkologii či transplantační medicíně a jedním z praktických výstupů je rychlý rozvoj biologické a cílené léčby. Její použití však vyžaduje od lékaře dobrou, či spíše rutinní znalost této oblasti…

Jindřiška Perušičová

Diabetes mellitus a respirační systém

Rozsah: 77 stran Cena: 195 Kč ISBN: 978-80-7345-439-5 Vydavatel: Maxdorf V již 17. svazku edice Současná diabetologie autorka mj. upozorňuje na skutečnost, že nemocní s diabetem mají ve srovnání s nediabetiky 4,4krát vyšší riziko systémových infekcí, včetně infekcí pneumologických.

Miroslav Průcha, Michal Fedora, Eva Kieslichová, Vladimír Šrámek

Sepse

Rozsah: 294 stran Cena: 595 Kč ISBN: 978-80-7345-448-7 Vydavatel: Maxdorf Sepse je nejčastější příčinou umrtí na nekoronárních jednotkách intenzivní péče a její incidence během posledních dvou desetiletí stoupá na celém světě. Včasná diagnostika má zásadní vliv na konečný klinický výsledek, stanovení diagnózy však zůstává uměním lékaře u lůžka konkrétního pacienta… Kniha je určena lékařům oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína, internistům a chirurgům.

Dana Streitová, Renáta Zoubková a kolektiv

Septické stavy v intenzivní péči

Ošetřovatelská péče Rozsah: 170 stran Cena: 289 Kč ISBN: 978-80-247-5215-0 Vydavatel: Grada Sestry na JIP a ARO jsou nedílnou součástí managementu pro léčbu a prevenci sepse u kriticky nemocných. Publikace představuje souhrn poznatků a zkušeností, které je nutné implementovat do klinické praxe v rámci prevence septických stavů.

Marie Nejedlá

Klinická propedeutika

pro studenty zdravotnických oborů Rozsah: 240 stran Cena: 299 Kč ISBN: 978-80-247-4402-5 Vydavatel: Grada Získat co nejvíce informací o pacientovi, sledovat změny v jeho zdravotním stavu, správně je dokumentovat a včas a fundovaně o nich informovat lékaře – základní učebnici pro studenty ošetřovatelství využijí i sestry v praxi.

Naděžda Špatenková, Lucie Smékalová

Edukace seniorů

Rozsah: 232 stran Cena: 359 Kč ISBN: 978-80-247-5446-8 Vydavatel: Grada Kdo je aktérem edukace seniorů a jak by měla konkrétně vypadat? Jaké jsou funkce, cíle, prostředky a specifika tohoto vzdělávání a má vzdělávání seniorů nějaké limity? Publikace odpovídající na tyto otázky je určena především lektorům, vzdělavatelům dospělých a seniorů, animátorům, aktivizačním a osvětovým pracovníkům, odborníkům z oblasti andragogiky, sociální práce, geragogiky, gerontologie, sociální a speciální pedagogiky, včetně studentů těchto oborů.

Ilona Kopecká

Psychologie – 3. díl

Učebnice pro obor sociální činnost Rozsah: 268 stran Cena: 269 Kč ISBN: 978-80-247-3877-2 Vydavatel: Grada Třetí díl učebnice zpracovává problematiku psychologie a etiky se zaměřením na sociálně-zdravotnickou oblast. Obsah odpovídá požadavkům školního výukového programu.

Karel Dušek, Alena Večeřová-Procházková

Diagnostika a terapie duševních poruch

2., přepracované vydání Rozsah: 648 stran Cena: 699 Kč ISBN: 978-80-247-4826-9 Vydavatel: Grada Autoři reflektují nejnovější trendy a výzkumy v oboru. Nabízejí mimo jiné seznámení se správným psychologickým přístupem k pacientovi, informují o psychofarmakoterapii, šokové terapii, rehabilitaci a mnohém dalším.

Ondřej Naňka, Miloslava Elišková

Přehled anatomie

3., doplněné a přepracované vydání Rozsah: 416 stran Cena: 700 Kč ISBN: 978-80-7492-206-0 Vydavatel: Galén Každá kapitola zahrnuje obecný úvod k dané orgánové soustavě, na který navazuje popis jednotlivých orgánů doplněný klinickými poznámkami. Díky téměř 400 názorných kreseb není nutné používat další anatomické atlasy.

Ohodnoťte tento článek!