nové knihy / recenze

Aleš Bartoš, Miloslava Raisová

Testy a dotazníky pro vyšetřování kognitivních funkcí, nálady a soběstačnosti

Rozsah: 152 stran Cena: 390 Kč ISBN: 978-80-204-3491-3 Vydavatel: Mladá fronta, edice Aeskulap Ojedinělá odborná kniha s integrujícím pohledem neurologa a psycholožky systematicky představuje metody, které umožní správnou a včasnou diagnostiku Alzheimerovy nemoci a dalších onemocnění mozku ve stáří. Je průvodcem nejběžnějšími krátkými testy, komplexními psychodiagnostickými me todami, dotazníky nálady a soběstačnosti. Nabízí praktické postupy a užitečné informace doplněné konkrétními příklady a kvízy prověřující znalost metod. Nabízí i vlastní zkušenosti autorů s psychometrickými postupy odborníků, kteří se zajímají o nemoci mozku ve stáří.
Jako hlavní kritérium pro třídění metod zvolili autoři časové hledisko a dále členění podle kognitivních funkcí. Přednost dali testům s tradicí v českém prostředí, s nimiž mají vlastní zkušenosti nebo jsou jednoduché na provedení a skórování.
Nejdříve jsou vysvětleny klíčové pojmy, následuje oddíl věnovaný Alzheimerově nemoci, v níž se nové poznatky o časných projevech promítly rovnou do několika diagnostických kritérií. Po seznámení s principy psychometrie a testování představují autoři jednotlivé kognitivní testy podle jednotného schématu. Zařazeno je i několik dotazníků ke zjištění nálady, úzkostlivosti a k posouzení soběstačnosti především od pečovatelů. V závěru knihy nalezne čtenář vyřešení úvodního rébusu s komentářem a dalšími výsledky a informacemi o průběhu onemocnění.

Pavel Němec, Veronika Löfflerová, Bohdan Kousal

Optická koherenční tomografie – Klinický atlas sítnicových patologií

Rozsah: 304 stran Cena: 490 Kč ISBN: 978-80-204-3810-2 Vydavatel: Mladá fronta, edice Aeskulap Optická koherenční tomografie (OCT) jako diagnostická metoda vyšetření tkání in vivo je dnes již samozřejmou a nenahraditelnou metodou v jakékoli oftalmologické praxi. Pochopení a osvojení OCT vyšetření pomáhá zásadně zvýšit míru senzitivity a specificity u diagnostiky celého spektra sítnicových patologií, zvyšuje kvalitu terapeutického rozhodování a umožňuje přesný monitoring léčebných výsledků.
První český atlas OCT diagnostiky je zamýšlen jako jasný a jednoduchý obrazový průvodce pro širokou oftalmologickou obec. Bohatě obrazově dokumentovaný text umožní pochopit podstatu diagnostické metody, orientovat se správně v základních charakteristikách snímaného obrazu, interpretovat a přesně popisovat získané skeny sítnice. Monografie je členěna přehledně do kapitol podle základních patologických jednotek, s nimiž se u sklivce, sítnice a cévnatky setkáváme.

Jiří Widimský jr. a kolektiv

Arteriální hypertenze XIII.

Současné klinické trendy Rozsah: 191 stran Cena: 199 Kč ISBN: 978-80-7387-883-2 Vydavatel: Triton Souhrny přednášek z již XIII. ročníku sympozia Arteriální hypertenze – současné klinické trendy. Výběr témat začíná popisem metabolických faktorů, diabetu mellitu a subklinického orgánového postižení, navazuje část o diagnostice hypertenze, cévních mozkových příhodách a souvislostech hypertenze s onemocněními ledvin a nadledvin. Poslední třetinu publikace tvoří příspěvky zabývající se farmakologickými aspekty hypertenze, konkrétně používáním diuretik v těhotenství, betablokátorů, blokátorů systému RAS i fixních kombinací.

Milan Kvapil (editor)

Diabetologie 2015

Rozsah: 292 stran Cena: 399 Kč ISBN: 978-80-7387-887-0 Vydavatel: Triton Nový ročník monografie věnované nejdůležitějším novinkám z oblasti diagnostiky a terapie diabetu, prevence komplikací, farmakoekonomiky a epidemiologie.

Zachycuje přesah diabetologie do ostatních oborů medicíny, kardiologické a endokrinologické souvislosti. Zahrnuje rovněž podrobný přehled aktuálních právních, ekonomických a organizačních aspektů vedení diabetologické ordinace.

Jozef Záhumenský, David Jilich, Daniela Vaňousová

Základy moderní venerologie

Rozsah: 176 stran Cena: 295 Kč ISBN: 978-80-7345-429-6 Vydavatel: Maxdorf (Jessenius) Kolektiv autorů – dermatovenerolog, infektolog a gynekolog – v učebnici pro mezioborové postgraduální vzdělávání podrobně popisuje jednotlivé infekce vznikající v souvislosti s pohlavně přenosnou nákazou. Samostatná část je věnovaná vlivu infekce na těhotenství. Pojednáno je o možnostech rychlé diagnostiky a zejména pak léčby a prevence. Při antibiotické léčbě jsou zdůrazněny moderní kombinace preparátů, především s ohledem na potenciální hrozbu vzniku rezistence a multirezistentních kmenů bakterií. U některých diagnóz jsou vhodně zmíněny i topické preparáty. V prevenci jsou uvedeny i nové možnosti očkování proti některým patogenům a očkovací látky ve vývoji.

Vladimíra Fejfarová, Alexandra Jirkovská a kolektiv

Léčba syndromu diabetické nohy odlehčením

Rozsah: 352 stran Cena: 495 Kč ISBN: 978-80-7345-436-4 Vydavatel: Maxdorf (Jessenius) Syndrom diabetické nohy je jednou z nejzávažnějších chronických komplikací diabetu. Kombinace neuropatie a ischemie ohrožuje nemocného ulceracemi, vznikem gangrén, osteomyelitidy a flegmóny s hrozící amputací. Může jít i o destruktivní onemocnění kostí a kloubů nohy – tzv. neuropatickou Charcotovu osteoartropatii. Základem léčby je aktivní odlehčení. Léčba je však závislá na mnoha faktorech a musí být vždy komplexní, tj. zahrnovat kompenzaci diabetu (farmakoterapie), revaskularizaci, débridement včetně biologického – larvální terapie (novou metodou débridementu je tzv. hydrochirurgie), aplikaci růstových faktorů (perspektivně i kmenových buněk), kožní transplantáty, ošetření metodou VAC (Vacuum Assisted Closure), řešení infekce a při Charcotově osteoartropatii také rekalcifikační terapii bisfosfonáty nebo kalcitoninem.

Ohodnoťte tento článek!