Novela zákona č. 95/2004 Sb. změní postgraduální vzdělávání lékařů

Novelu zákona o postgraduálním vzdělávání lékařů poslanci 31. ledna 2017 přijali i přes odmítavý postoj Senátu. Zákon minulý týden schválil prezident.

„Novelou chceme stabilizovat a zkvalitnit systém specializačního vzdělávání, jehož dosavadní nastavení bylo vyhodnoceno jako demotivační. To mimochodem považujeme za jeden z důvodů odchodu zejména čerstvých absolventů medicíny do jiných států, kde jsou podmínky pro vzdělávání nastaveny příznivěji, například kratší délkou specializačního vzdělávání,“ řekl ke schválené novele ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík.

Ministerstvo dále uvedlo, že novela upřesňuje výkon odborného dozoru a odborného dohledu nad neatestovanými lékaři. Definuje také požadavky na garanta oboru a školitele, čímž se zkvalitní průběh aprobačního řízení. Řešeny jsou také podmínky pro přerušení výkonu zdravotnického povolání a jeho prodloužení a s tím související povinnosti následného doškolení. Návrh vychází vstříc lékařům na rodičovské dovolené a těm, kteří pečují o dítě, protože přizpůsobuje časové podmínky při specializačním vzdělávání. Umožní tak lépe sladit potřeby studijního, pracovního a rodinného života.

Zákon také mění podmínky pro započtení praxe absolvované v rámci doktorského studijního programu. Účelem navrhované změny je zamezit situacím, kdy je lékař v doktorském studijním programu souběžně zaměstnán pouze na nízký částečný pracovní úvazek (a tomu odpovídajícím způsobem odměňován), přestože v rámci studia tráví na pracovišti celou nebo podstatnou část stanovené týdenní pracovní doby.

Zákon rovněž zkracuje proces akreditačního řízení pro zajištění specializačního vzdělávání, což snižuje administrativní zátěž. Novela řeší také přiznávání dotací na specializační vzdělávání v rámci rezidenčních míst tak, aby mohla být přiznána i na specializační vzdělávání lékaře, který má uzavřenu pracovní smlouvu na dobu určitou.

**

Přehled přínosů přijaté novely zákona č. 95/2004 Sb.:

• poprvé vymezuje do právního řádu ČR přesným způsobem kompetence lékaře ve specializační přípravě tím, že definuje odborný dozor nad lékařem bez základního kmene a odborný dohled nad lékařem po kmeni, čímž pomůže právní jistotě lékařů školenců i těch, kteří je školí, • poprvé přesně definuje školitele a dává mu kompetence stanovit rozsah činností školence, • předpokládá vytvoření prováděcích právních předpisů, které pomohou vymezit kompetence lékaře ve specializační přípravě, • zkvalitňuje průběh aprobačního řízení vymezením přímého odborného vedení, • zpřísňuje průběh aprobačního řízení přesným vymezením obsahu odborné praxe v rámci aprobačního řízení (nově bude moci obsah aprobace výrazněji ovlivnit příslušná profesní komora), • zpřísňuje průběh aprobačního řízení podmínkou absolvovat odbornou praxi na akreditovaném pracovišti, nově se totiž akreditace udělují i pro zajištění odborné praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky, • vychází vstříc osobám na rodičovské dovolené a osobám pečujícím o dítě do zahájení povinné školní docházky, neboť se jim bude do specializačního vzdělávání započítávat praxe, která nesmí být menší než jedna pětina stanovené týdenní pracovní doby, • vychází vstříc osobám na rodičovské dovolené, které jsou zařazeny do oboru specializačního vzdělávání pediatrie, neboť na základě doporučení odborné pediatrické společnosti jim bude do specializačního vzdělávání započítána péče o vlastní dítě, • vychází vstříc osobám, které přerušily výkon povolání lékaře, neboť o rok prodlužuje lhůtu, po kterou není potřeba vykonat tzv. doškolení (poprvé je taktéž přesně definováno přerušení výkonu povolání lékaře a vylepšena definice doškolení), • snaží se zabezpečit vylepšení průběhu atestační zkoušky poskytnutím zpětné vazby školiteli, • zřizuje tzv. vzdělávací rady lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, • nově definuje složení akreditačních komisí, • výrazně zjednodušuje proces akreditací, neboť žádosti o akreditaci na kmen nemusí být předkládány akreditační komisi, • nově transparentně definuje složení atestačních komisí a vyhlašování termínů atestačních zkoušek.
Zdroj: MZ

Ohodnoťte tento článek!