Novinky v odškodňování nemoci z povolání či úrazu

Nové nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobených pracovním úrazem nebo nemocí z povolání připravilo ministerstvo zdravotnictví v součinnosti s ministerstvem práce a sociálních věcí. Jeho smyslem je stanovit pravidla pro odškodňování v rámci pracovně-právních vztahů.

„Potřebujeme takový systém odškodňování, který bude dostatečně reflektovat praxi a vývoj lékařské vědy. Toto nařízení vlády pomůže při vydávání lékařských posudků, které jsou podkladem pro stanovení odškodnění, protože přesně definuje pojmy jako bolest a ztížení společenského uplatnění a vymezuje postupy i způsob bodového hodnocení újmy daného pacienta pro určení výše náhrady,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. „Jedním z problémů dosud platných postupů je neúměrně nízká náhrada za újmu na zdraví, která vzhledem k míře inflace za uplynulých 14 let už neodpovídá reálným životním nákladům. Hodnota jednoho bodu ve výši 120 korun stanovená v roce 2001, kdy průměrná mzda v ČR dosahovala zhruba 14 600 korun, nebyla dosud valorizována. Právě schváleným návrhem nařízení vlády se proto zvyšuje hodnota jednoho bodu na 250 korun,“ doplnil ministr Svatopluk Němeček.

Jasná pravidla posouzení

Jak uvedla mluvčí ministerstva Štěpánka Čechová, nařízení vlády upravuje výpočet odškodnění za ztížení společenského uplatnění (na rozdíl od odškodnění za bolest) odlišně od obecné úpravy výpočtu náhrady za újmy na zdraví v občanskoprávních vztazích. Tam žádný systém výpočtu výše odškodnění zanesen není. Existuje jen Nejvyšším soudem doporučovaná metodika, která hodnotí individuální schopnosti a sociální situaci poškozeného. „Důvodem pro odlišné pojetí je skutečnost, že lékař nedisponuje stejnými nástroji a možnostmi v rámci zvažování míry dopadů poškození zdraví na schopnosti člověka jako soud, ale vychází pouze ze zjištění zdravotního stavu získaného lékařským vyšetřením a ze subjektivních sdělení posuzované osoby. Proto potřebuje pro hodnocení újmy na zdraví jasně stanovená, jednoduchá a transparentní pravidla, která mohou vést k rychlému a přezkoumatelnému určení výše nároku na odškodnění a tím i k včasnému odškodnění pacienta v době, kdy to nejvíce potřebuje,“ vysvětlila mluvčí Čechová.

Certifikace soudních znalců

Jak naší redakci sdělil prof. Pavel Pafko, spolu s MUDr. Janem Votočkem z III. chirurgické kliniky 1. LF UK a FN Motol projednali jako vyslanci výboru České chirurgické společnosti s ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem problematiku certifikace soudních znalců v oblasti medicíny. „Protože vyhláškou č.123/2015 Sb. (vyhláška, kterou se stanoví seznam znaleckých oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti – pozn. red.) zařadilo ministerstvo spravedlnosti mezi vyjmenované obory také obor ‚stanovení nemateriální újmy na zdraví‘, zahrnující bolestné a ztížení společenského uplatnění, chtěli jsme znát názor pana ministra na způsob certifikace lékařů pro tento nový obor. Certifikaci lze v současnosti získat v naší zemi pouze na jediném místě,“ uvedl prof. Pafko.
Podle jeho slov ministr Pelikán souhlasil s tím, aby udělení této certifikace bylo v působnosti všech lékařských fakult v České republice. Ministerstvo spravedlnosti přitom nebude sjednocovat a specifikovat podmínky získání takovéto certifikace (délka kurzu, způsob ověřování znalostí kandidátů či cenu) a ponechá to na rozhodnutí jednotlivých fakult. Jak prof. Pafko dodal, zjednoduší se tím přístup k certifikaci, která je ojedinělá – u ostatních znaleckých oborů žádné ověřování znalostí znalců zákon nepožaduje. Ministerstvo spravedlnosti bude od lékařských fakult požadovat, aby udělování certifikací úřadu oznámily a uvedly kontakt na pracovníka, který se bude školením znalců zabývat.

Ohodnoťte tento článek!