Novinky v onkologii

Ve středu 20. dubna proběhlo další ze sympozií Postgraduální akademie, pořádané divizí Medical Services vydavatelství Mladá fronta. Tentokrát s názvem „Novinky v onkologii 2016“.

Garantem odborného programu se stal MUDr. Tomáš Svoboda, Ph. D., z Onkologické a radioterapeutické kliniky LF UK a FN Plzeň.
MUDr. Josef Chovanec, Ph. D., z Masarykova onkologického ústavu v Brně účastníky seznámil s možnostmi systémové a chirurgické léčby ovariálního karcinomu, doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. (Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze) pak přítomným popsala možnosti, průběh a úspěšnost terapie karcinomu prsu spojeného s těhotenstvím. Přednostka Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., vystoupila s přednáškou „Cílená léčba nemalobuněčného karcinomu plic – nutná vyšetření před rozhodnutím o volbě preparátu“, MUDr. Michaela Zezulová (Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc) hovořila na téma profylaxe trombózy u onkologicky nemocných (více o tomto tématu níže). MUDr. Zuzana Bielčiková (Onkologická klinika 1. LF UK a VFN) přednesla téma „Chemoterapie – nestárnoucí součást léčby metastatického karcinomu prsu“, primářka Dermatovenerologické kliniky 1. LF UK a VFN MUDr. Ivana Krajsová, MBA, pak představila současné možnosti terapie melanomu. Primářka Mamma centra Háje MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph. D., zhodnotila úspěchy 15 let českého screeningu nádorů prsu. Přednáškový blok zakončil MUDr. Svoboda zhodnocením současného postavení české onkologie.

Ohodnoťte tento článek!