Nový děkan Lékařské fakulty v Plzni

Akademický senát zvolil 2. listopadu nového děkana. Stal se jím prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph. D., MHA, přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky LF UK a FN Plzeň.

Prof. Fínek ve funkci vystřídá prof. MUDr. Borise Kreuzberga, CSc., kterému k 31. 1. 2018 skončí druhé funkční období. Volba děkana se koná každé čtyři roky, přičemž zákon dovoluje, aby jedna osoba zastávala funkci nejvýše dvě po sobě bezprostředně jdoucí funkční období. Prof. Fínka navrhli členové akademické obce fakulty a jako kandidáta na děkana ho schválil na svém mimořádném zasedání akademický senát, jehož členy jsou kromě pedagogů i studenti.

„Osobně jsem rád, že navrženým kandidátem je právě profesor Fínek, kterého si vážím pro jeho odborné znalosti, přístup k pacientům i ke studentům. Jeho dlouholeté zkušenosti v léčebné praxi, na poli vědeckém i pedagogickém jsou pro nás zárukou, že odborná kvalita a prestiž fakulty budou pod jeho vedením zachovány a dále rozvíjeny,“ říká předseda akademického senátu Lékařské fakulty v Plzni doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph. D. Na základě návrhu akademického senátu fakulty jmenuje nového děkana do funkce rektor Univerzity Karlovy, jejíž je plzeňská lékařská fakulta součástí. Onkolog Jindřich Fínek je sám absolventem Lékařské fakulty v Plzni. V roce 1983 nastoupil jako lékař na onkologické a radioterapeutické oddělení FN v Plzni, jehož primářem se stal v roce 1995. Od roku 1996 vyučuje studenty na lékařské fakultě, titul profesor získal v roce 2012. Od roku 2014 je přednostou Onkologické a radioterapeutické kliniky LF UK a FN Plzeň.

Ohodnoťte tento článek!