Nový děkan LF MU

Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (MU) zvolil do čela fakulty Prof. MUDr. Martina Bareše, Ph. D., dosavadního prorektora MU a zástupce přednosty pro vědu I. neurologické kliniky Fakultní nemocnice u sv.
Anny v Brně.

Bareše, který získal 32 hlasů všech přítomných členů akademického senátu, musí do funkce ještě jmenovat rektor MU Mikuláš Bek. Fakultu pak povede od února 2018 po další čtyři roky. Na pozici děkana vystřídá Jiřího Mayera, který stál v čele fakulty po dvě funkční období. Do vedení fakulty přichází Bareš v době, kdy se škola potýká s výrazným podfinancováním výuky. „Situace je nadále neudržitelná, protože bez navýšení finančních prostředků na výuku na lékařských fakultách nemůžeme nadále garantovat kvalitu výuky,“ uvedl Bareš.

Mezi jeho základní cíle ve vedení fakulty patří snížení počtu studentů připadajících na jednoho pedagoga a vybudování simulačního centra pro podporu praktické výuky medicínských oborů v bohunickém kampusu, na který univerzita získala peníze z evropských fondů.

Zaměřit se chce také na internacionalizaci výuky a získávání talentovaných studentů. Hodlá zlepšit vnější prezentaci fakulty a komunikaci se studenty i absolventy a soustředit se chce i na vztahy s fakultními nemocnicemi, které jsou klíčové pro praktickou výuku studentů lékařské fakulty.

Ohodnoťte tento článek!