Nový portál pro prevenci dekubitů – dekubity.eu

Portál o prevenci proleženin/dekubitů je podporovaný Odborem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů MZ ČR, hlavní sestrou ČR a odborně garantovaný Českou společností pro léčbu ran a sekcí hojení ran při České asociaci sester (ČAS).

Dnem 1. 2. 2015 byl spuštěn webový portál dekubity.eu. Jedná se o realizaci výstupu z kulatých stolů k problematice dekubitů, které organizovala hlavní sestra České republiky v rámci mezinárodní akce „STOP dekubitům“ na výzvu Evropského poradního panelu pro prevenci dekubitů (European Pressure Ulcers Advisory Panel, EPUAP).
Portál poskytuje informace pro laickou veřejnost i zdravotnické pracovníky, kteří zde naleznou základní evropská doporučení k prevenci, ošetřování a léčbě dekubitů a další informace k mezinárodním aktivitám, vzdělávání a akcím k této problematice.

STOP dekubitům

Evropský poradní panel pro otázky dekubitů, který se zaměřuje na prevenci a léčbu dekubitů v zemích Evropy, organizoval v roce 2013 osvětovou kampaň „Stop dekubitům“. Tato kampaň si kladla za cíl edukovat zdravotníky v moderních přístupech k prevenci a léčbě proleženin a zároveň zvýšit povědomí laické veřejnosti o tomto problému. V rámci kampaně vznikla nová iniciativa a 21. listopad byl pro rok 2013 vyhlášen Dnem dekubitů. K vyhlášené aktivitě se v tomto roce připojily Fakultní nemocnice Plzeň a ÚVN – Vojenská fakultní nemocnice v Praze.

Aktivity kulatých stolů

Rok 2014 již byl ve znamení dvou kulatých stolů věnovaným této závažné problematice. Při kulatém stolu diskutovali odborníci z praxe, profesních sdružení, odborných společností, zdravotních pojišťoven, Ústavu zdravotnických informací (ÚZIS), Národního referenčního centra (NRC), poskytovatelů sociálních služeb, zástupci domácí péče a vzdělavatelů. Problematika prevence vzniku dekubitů u hospitalizovaných pacientů byla též navržena do resortních bezpečnostních cílů ministerstva zdravotnictví. Důležitým bodem programu byl návrh celonárodního systému evidence a hodnocení nežádoucích událostí, včetně problematiky rizika a výskytu dekubitů hlášených od poskytovatelů zdravotních služeb. V rámci diskuse byla navržena úprava legislativy k možnosti navýšení kompetencí sestrám specialistkám pro léčbu ran, aby mohly v rámci zdravotnického týmu předepisovat krycí materiály a pomůcky pro ošetřování ran. Dále se hovořilo o nutnosti navýšení úhrad zdravotních pojišťoven nejen na ošetřování ran, ale i na prevenci dekubitů a na edukaci pacientů. Poskytovatelé zdravotních služeb a vzdělavatelé byli vyzváni, aby šířili informace a organizovali osvětové a vzdělávací aktivity ke dni „STOP dekubitům“ a zaslali hlavní sestře MZ ČR o těchto aktivitách krátkou zprávu. Tyto informace o aktivitách v ČR budou zveřejňovány nejen na webovém portále, ale budou pravidelně předávány EPUAP. Neméně důležitou myšlenkou byla podpora kvalifikačního i celoživotního vzdělávání sester, asistentů, ošetřovatelů, sanitářů, ale i pečovatelů, na téma dekubity dle pokynů EPUAP. V roce 2014 se aktivně zapojily Nemocnice Na Homolce, FN Hradec Králové, FN Olomouc, FN Plzeň, ÚVN – Vojenská fakultní nemocnice Praha, Středomoravská nemocniční, a. s., a Masarykův onkologický ústav. Do kampaně o zviditelnění světového dne „STOP dekubitům“ se zapojili výrobci zdravotnických prostředků (například Linet, Hartmann Rico, Vitapur a společnost Mölnlycke Health Care uspořádala tiskovou konferenci, nad kterou převzal záštitu herec Jan Potměšil).

Priority kampaně

Veškeré realizované a plánované aktivity směřují k naplnění následujících priorit:
průběžně zvyšovat povědomí o problematice nejen mezi zaměstnanci nemocnic a managementy poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, ale i laické veřejnosti formou seminářů, školení, konferencí, porad, publikací a tištěných informačních materiálů (letáků, brožur aj.);
zajistit edukaci všech osob, které jsou vystaveny riziku vzniku dekubitů a zařadit školení zaměstnanců v oblasti hodnocení rizika vzniku dekubitů, správného rozlišování jejich stupňů, vedení dokumentace a správné ošetřovatelské péče;
povinnost poskytovatelů zdravotních služeb zavést systém evidence rizika a výskytu dekubitů a vyvíjet soustavnou činnost v oblasti informování personálu a efektivního hlášení vzniku dekubitů bez obav z postihu zdravotnického pracovníka za nahlášení této „nežádoucí“ události. Jednotný systém hlášení by měl být považován za všeobecně uznávaný postup, který by byl součástí požadavků na splnění indikátorů kvality péče;
vybudovat jednotný systém evidence dekubitů na národní úrovni tak, aby byl efektivní, akceptoval požadavky klinické praxe, nebyl nepřiměřenou administrativní zátěží pro přímé poskytovatele péče a vycházel z revize dosavadních zkušeností;
kvalifikační a celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků v problematice dekubitů musí být založeno na nejnovějších poznatcích a technologiích pro zajištění kvalitní a bezpečné péče jako povinná součást vzdělávání všech zdravotnických pracovníků;
systémově podpořit možnosti vzdělaných a kompetentních sester a dalšího ošetřujícího personálu v přímé péči v rozhodování o preventivních, ošetřovatelských a léčebných procesech v souvislosti s problematikou dekubitů;
zajistit vzdělávání laiků, kteří pečují o své blízké v domácím prostředí – vytvářet podpůrné informační materiály a zdroje s vědecky podloženými informacemi a radami a vytvořit podpůrnou komunitní síť;
vybudovat široce a bezplatně přístupný, aktualizovaný zdroj vědecky podložených informací a instrukcí pro odbornou i laickou veřejnost v prevenci a péči o pacienty s dekubity;
získat informace o nákladech na léčbu dekubitů na národní úrovni zejména v tuzemských podmínkách, zohlednit a ověřit efektivitu preventivních opatření v zahraničí. Následně řešit úhradu preventivních opatření, protože se bezesporu jedná o levnější variantu, než jakou je vlastní léčba dekubitů.

Nejnovější informace

Webový portál je tedy jednou z realizovaných priorit a zároveň umožňuje naplnění dalších vytýčených cílů. Je otevřený všem námětům, podnětům a informacím, které je možné zasílat na email: dekubity@ nconzo.cz. V sekci pro zdravotníky naleznete poslední verzi směrnice/doporučení Evropského poradního panelu pro prevenci a léčbu dekubitů v českém jazyce. Pokyny uvedené v příručce jsou založeny na vědecky podložených informacích, a tudíž představují nejlepší současné preventivní a léčebné postupy v této oblasti. Příručka je určena zdravotnickým pracovníkům, kteří hledají rychle dostupné informace o péči o pacienty v klinickém prostředí. Tato doporučení se mají realizovat s ohledem na kulturní zvyklosti a respekt k pacientovi v souladu s principy ochrany, participace a partnerského vztahu. Portál je spravován a provozován Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO) Brno.

O autorovi| PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková, Mgr. Nina Müllerová, Mgr. Alena Šmídová, NCO NZO Brno, FN Plzeň, MZ ČR

Ohodnoťte tento článek!