Novým děkanem LF MU bude od února Martin Bareš

Novým děkanem Lékařské fakulty Masarykovy univerzity bude prof. MUDr. Martin Bareš, Ph. D., současný prorektor pro akademické záležitosti MU a zástupce přednosty pro vědu a výzkum I. neurologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny. Profesor Bareš získal hlasy všech přítomných členů akademického senátu. Fakultu povede od února 2018 po další čtyři roky.

Byl jste zvolen všemi hlasy členů akademického senátu. Jak si shodu vysvětlujete a měl jste vůbec protikandidáta?

Byl jsem velmi překvapen, neboť v historii LF se podobná situace ještě nestala a jednohlasný výsledek jsem rozhodně nepředpokládal, i když jsem si ve volbě věřil. Pro mne osobně je výsledek volby velkým závazkem vůči fakultní, ale i univerzitní akademické obci, neboť LF je jednou ze zakládajících fakult MU a i v nelehké době je schopna najít jednotný hlas a konsensus. To dříve nebývalo zvykem. Při vlastní volbě jsem protikandidáta neměl, jediný protikandidát odstoupil několik týdnů před vlastní volbou.

Můžete stručně přiblížit vaši dosavadní kariéru a jmenovat své největší úspěchy?

Lékařskou fakultu v Brně jsem dokončil v roce 1993. Pak jsem nastoupil jako sekundární lékař na I. neurologickou kliniku LF MU do Fakultní nemocnice u svaté Anny. V roce 1996 jsem atestoval z neurologie I. stupně, o tři roky později pak II. stupně z téhož oboru. Mojí specializací v oboru neurologie jsou poruchy hybnosti včetně klinické neurofyziologie. V roce 2002 jsem obhájil svou disertační práci, získal prestižní stipendium Fulbrightovy nadace a strávil fantastické dva roky ve Spojených státech amerických jako postdoktorand na University of Minnesota v Minneapolis (2003 až 2005). Věnoval jsem se výzkumu mozečku a jeho funkčnímu zobrazování v týmu profesora Ashe. Licenční zkoušky nutné pro práci v amerických nemocnicích jsem složil v letech 2004 až 2005. Začal jsem být po návratu domů aktivní v akademickém senátu LF MU, kde jsem prezentoval svůj pohled a nutnost změny především ve výuce. Stal jsem se v dalším volebním období předsedou Akademického senátu LF MU a od roku 2011 prorektorem Masarykovy univerzity. Od roku 2009 jsem profesorem neurologie.

Proč jste se rozhodl kandidovat?

Svoji kandidaturu vnímám jako logické pokračování mnohaleté služby fakultní a univerzitní obci. Jako předseda Akademického senátu Lékařské fakulty v letech 2008-2011 a prorektor Masarykovy univerzity od roku 2011 jsem se podílel nejen na rozhodnutích o strategickém směřování, ale také na velké řadě konkrétních a praktických rozhodnutí s dopady na naši fakultu i celou univerzitu. Jak volené funkce akademických senátorů, tak i funkce prorektora však s sebou nenesou konečnou výkonnou pravomoc a odpovědnost. Tu mají v podmínkách univerzity právě děkani a rektor. Volební program jsem představil akademické veřejnosti – věnuje se zásadním oblastem, od výuky, přes výzkum a internacionalizaci až po otázky ekonomické, legislativní i personální.

Chystáte nějaké novinky v děkanské funkci?

Z obecného hlediska budou všechny novinky vitálně záviset na financování lékařských fakult v ČR, což je rozhodnutí na politické úrovni. Záleží, zda chce současná nebo příští vláda mít zabezpečenou kvalitní výuku budoucích zdravotníků či se o ní bude jen hovořit jako doposud. Fakulta se už teď potýká s řadou problémů: je dlouhodobě podfinancovaná, nelze již české studijní programy ani krátkodobě dotovat z anglických studijních programů, což se nyní děje a veřejnost by o tom měla být informována. Fakulta se musí přizpůsobit klesajícímu počtu i aktuálním znalostem středoškoláků, přičemž by nadále měla vybírat kvalitní studenty, protože právě z nich se posléze stávají naši lékaři, sestry a další ošetřující zdravotnický personál.

Co jsou v současnosti největší problémy fakulty a jak je hodláte řešit?

Doba, v níž nyní žijeme, není pro lékařskou fakultu, přes nesporně pozitivní společenské vnímání, jednoduchá. V ekonomicky zaměřené a velmi kompetitivní době, kdy se vyrovnáváme s demografickými změnami ve společnosti, jež mají dopad na naše vysoké školství i zdravotnictví, kdy soutěžíme o finance nejen se všemi lékařskými fakultami a dalšími akademickými institucemi v ČR, ale díky rozhodnutí vlády ČR z let 20082009 o statutu fakultních nemocnic jako výzkumných organizací, se dostáváme do přímé soutěže o stagnující koláč na vědu s fakultními nemocnicemi, jež jsou naprosto klíčovým partnerem ve vzdělávání studentů medicíny. Vše je orámováno dlouhodobě neudržitelným podfinancování výuky na lékařských fakultách v ČR, což považuji o řád více alarmující, než je odliv financí z výzkumné činnosti. Nelze se divit snižující se motivaci mladých kolegů či kolegyň věnovat se pedagogické a vědecké práci. Při stále se rozevírajících nůžkách v platech zdravotníků a pedagogů a možnostech soukromých praxí se jeví rozhodnutí budovat akademickou kariéru jako čirý altruismus. Dopad pociťují i pedagogové, kteří na fakultě působí dlouhodobě a kteří jsou stále více frustrováni neutěšenou situací při konstantně se zvyšujícím tlaku na kvalitu výuky a publikační činnost. Nejsem si jist, zda naše společnost vše dostatečně vnímá. Přitom nároky kladené na učitele na lékařských fakultách i studenty se neustále zvyšují. Současně nelze uhnout z cesty fakulty, která směřuje ke kvalitě, především pak ve vzdělávání, jež je kompatibilní s evropským rámcem. Jsme součástí (nejen geograficky) Evropy, a to je pro nás zásadně určující. Budu proto prosazovat zapojení našich výzkumných týmů do evropských sítí a motivovat k podávání grantových aplikací, jež jsou důležitou součástí každodenní práce akademického pracovníka a které mají stále větší dopad i na financování vzdělávací činnosti. Podobně musíme pečovat a dále rozvíjet dlouhodobě budované anglické studijní programy. Fakulta bude více otevřena mezioborové a multioborové spolupráci, bude významným partnerem v diskusích ohledně směřování Masarykovy univerzity i dalšího vzdělávání lékařů v ČR. Fakulta musí studenty učit neBudoucí jen novým vědomostem, ale vzhledem k explozi nových poznatků a jejich často protichůdných závěrů, naučit je poznatky racionálně zhodnotit a vyvodit z nich závěry, včetně porozumění statistice, analýze a syntéze vědeckých dat. Explozivní nárůst dostupnosti dat o pacientech (elektronizace dokumentace) klade stále větší nároky na jejich využívání, o ochraně osobních dat nemluvě. Dostupnost různých on-line informací o medicínských tématech otevřela jinou dimenzi komunikace s pacienty a jejich příbuznými i s laickou veřejností, což musí vést k hlubšímu porozumění teoretických základů medicíny a jejich propojení s klinickou praxí. Stále se zvyšující nároky a nové odpovědnosti nelékařských profesí zvyšují potřebnost lepší komunikace mezi lékaři a dalšími pracovníky ve zdravotnictví. To vše a mnoho dalšího na nás teprve čeká.

Kolik budete mít proděkanů? Čemu se budou věnovat?

Můj tým by měl mít okolo devíti lidí, podobně jako na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, která je svou velikostí srovnatelná s naší fakultou. Větší část současného týmu obměním. Proděkankou pro obor zubního lékařství by se nově měla stát profesorka Lydie Izakovičová Hollá, ze současného vedení fakulty bych rád pokračoval ve spolupráci s profesorkou Kateřinou Kaňkovou, která se velmi osvědčila v oblasti přijímacího řízení, preklinické výuky a akreditací, jež vyplývají z novely vysokoškolského zákona. Bude ustanovena nová funkce proděkana pro záležitosti studentů, který by se zaměřil na oblast stipendií a studijních stáží, studijní proděkani budou mít mnoho svých povinností s reorganizací výuky, především ve vztahu k přípravě nové akreditace studijních programů a simulačního komplexu Masarykovy univerzity (SIMU), jehož výstavba a uvedení do provozu nás čeká od února 2018. SIMU je jedním z klíčových nástrojů budoucího rozvoje LF MU a změní v několika málo letech architektonickou tvář univerzitního kampusu v Bohunicích. Vybudování logistiky řízení, stavby, vybavení, personálního obsazení a zabezpečení a dlouhodobé ekonomické udržitelnosti projektu SIMU bude nejviditelnějším ukazatelem činnosti nového vedení LF MU. Tuto oblast bude mít na starosti proděkan pro klinické obory. Bude ustanovena funkce proděkana pro internacionalizaci a anglické studijní programy. Otázkám legislativním a oblasti specializačního vzdělávání se bude věnovat jeden z členů vedení LF, považuji to vzhledem k neustále se objevujícím návrhům zákonů, univerzitních řádů a vnitřních směrnic, které je nutné nejen sofistikovaně oponovat, ale i interpretovat a implementovat, za vitální. Legislativa na různých úrovních se stále více dotýká každodenního chodu LF, ať se nám to líbí, nebo ne. Dále samozřejmě budou zachovány standardní funkce proděkanů a proděkanek pro vědu a výzkum, vnější vztahy a nelékařské obory. Konkrétní jména jsou v jednání.

Jste stále zástupcem přednosty Neurologické kliniky. Lze obě funkce skloubit?

Činnost děkana vnímám jako silně manažerskou a nehodlám ji kombinovat s dalšími funkcemi. Opustím tedy i místo zástupce přednosty Neurologické kliniky pro vědu a výzkum a ještě víc než doposud utlumím svou výzkumnou činnost (bohužel, neboť jsem do svého vědeckého růstu investoval obrovské úsilí i času. Ale nyní stojím před novou výzvou a je nutné něco obětovat). Ponechám si jen jeden a půl klinického dne ve specializované neurologické ambulanci na I. neurologické klinice ve Fakultní nemocnici u svaté Anny, vedení doktorandů a blokové stáže i zkoušení.

Děkuji za rozhovor.

rektor LF MU Martin Bareš na svém pracovišti v Nemocnici u svaté Anny v Brně.

Ohodnoťte tento článek!