Obezita ako celosvetový problém

Obezita je v súčasnosti považovaná za svetovú epidémiu, jej prevalencia narastá ako u dospelých, tak aj u detí, v rozvojových i rozvinutých krajinách. Našim cieľom bolo priblížiť problematiku nadváhy a obezity, faktory podieľajúce sa na ich vzniku a dopad na život jednotlivca a jeho sociálnoekonomickú úroveň. Ďalej popisujeme spôsoby prevencie a liečby nadváhy a obezity a s nimi súvisiacich zdravotných komplikácií. Text zároveň poskytuje informácie z dotazníkového prieskumu uskutočneného na vzorke obéznych pacientov.

Obezita nie je len estetický problém. V medzinárodnej klasifikácii chorôb má svoje presné označenie – diagnóza E66. Jej komplikácie významne skracujú dĺžku života. Okrem toho, že nesie so sebou zvýšené riziko vzniku mnohých zdravotných komplikácií, má aj významné negatívne dôsledky v sociálnoekonomickej sfére. Podľa epidemiologických štúdií sa prevalencia obezity zvyšuje v rozvinutých, ale aj v rozvojových krajinách sveta a neustále narastá nielen u dospelých, ale prudký vzostup a rizikový trend pozorujeme už v detskom veku. Na Slovensku má problémy s obezitou a nadváhou približne 1,5-2 milióny osôb. To znamená, že približne každý štvrtý Slovák trpí nadváhou alebo obezitou. Len za posledných 10 rokov sa počet obéznych zvýšil o 10-40 %. Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila obezitu pre jej rozsiahle zdravotné a celospoločenské dôsledky za svetovú epidémiu.

Faktory ovplyvňujúce vznik obezity

Obezita je závažné chronické, multifaktoriálne podmienené ochorenie, ktoré je treba chápať ako chorobu a súčasne ako rizikový faktor podieľajúci sa na vzniku mnohých ďalších ochorení. Je druhým najčastejším rizikovým faktorom predčasnej smrti, najrozšírenejším problémom nesprávnej výživy. Nárast výskytu nadváhy a obezity je v prevažnej väčšine prípadov dôsledkom pôsobenia dnešného životného štýlu.
Obezita vzniká ako následok energetickej nerovnováhy, nepomerom medzi príjmom a výdajom energie. Množstvo tuku je ovplyvnené stravovacími návykmi, úrovňou pohybovej aktivity, druhom vykonávanej práce, životným štýlom, celkovým zdravotným stavom, vekom ale aj etnickým charakterom jedinca (Hainer, 2011). Faktorov, ktoré majú vplyv na vznik obezity a jej fixácii je niekoľko: genetický vplyv, vysokoenergetická strava, nepravidelné stravovanie, nízka telesná aktivita, sedavý spôsob života, psychické príčiny, stres, cukrovka a iné metabolické ochorenia, hormonálne vplyvy, účinky niektorých liekov, sociálno-ekonomické a kultúrne vplyvy, ale aj vplyv prostredia a iné. Dokázané sú tiež dedičné súvislosti vzniku obezity. U rodičov trpiacich obezitou je viac ako 75% pravdepodobnosť, že budú mať obézne deti.
Existujú aj určité obdobia, ktoré sú pre rozvoj obezity veľmi významné. U žien to je hlavne obdobie klimaktéria, u dievčat obdobie dospievania a s ním súvisiace stresové faktory, taktiež obdobie starnutia, kedy sa znižuje pohybová aktivita, ďalej založenie rodiny, odchod do dôchodku, ukončenie športovej činnosti či obdobie, keď človek prestane fajčiť. Fyziologicky je podiel tuku vyšší u žien (do 2830 %) než u mužov (do 23-25 %) a s pribúdajúcim vekom stúpa. U žien fyziologicky stúpa tiež v priebehu tehotenstva (Kunešová, 1999).
Riziko obezity je veľmi podceňované jednak zo strany laikov, no tiež i zo stany zdravotníkov.
Nadváha a obezita skracujú život, prinášajú mnoho zdravotných komplikácií a negatívne ovplyvňujú kvalitu života človeka.
Dôležitú úlohu tu zohráva stupeň obezity, teda množstvo uloženého telesného tuku a samozrejme aj spôsob jeho rozloženia (Svačina, 2008).
Obézny pacient často nenavštívi lekára pre nadváhu ako takú, ale skôr pre metabolické, prípadne iné komplikácie, ktoré mu obezita spôsobila.

Obezita a jej liečba a prevencia

Ako najúčinnejší a najreálnejší spôsob zníženia telesnej hmotnosti sa doteraz preukázal tzv. komplexný prístup, známy aj ako komplexný manažment obezity. Takáto liečba je komplexná, má jednoduché, pochopiteľné, ale dlhodobo realizovateľné zásady. Vyžaduje spoluprácu ako pacienta, tak aj jeho blízkeho okolia. Pozostáva zo štyroch pilierov: výživa, fyzická aktivita, zmena životného štýlu a príslušná farmakoterapia. Závisí od stupňa závažnosti obezity a od prítomnosti komplikácií (Minárik, Ogurčák, 2008).
Cieľom liečby je: * znížiť telesnú hmotnosť, * dosiahnuť zníženie zdravotných rizík, prípadne liečba komplikácií, * zlepšiť kvalitu života, * udržať zredukovanú telesnú hmotnosť a prevencia vzostupu hmotnosti.
Obezita je typickým ochorením, pri ktorom je prevencia mnohokrát účinnejšia než liečba.
Základom prevencie a liečby obezity je pochopenie jej príčin (Fořt, 2004).
Správna prevencia obezity spočíva v pravidelnej fyzickej aktivite, vhodných stravovacích návykoch, ale aj v psychickej pohode (Mullerová, 2003). Cieľom primárnej prevencie je zabrániť vzniku nových prípadov obezity a znížiť incidenciu tohto ochorenia. Sekundárna prevencia má za úlohu znížiť počet už existujúcich prípadov a terciálna prevencia má stabilizovať alebo znížiť počet komplikácií spojených s obezitou.
Ako vnímajú obezitu pacienti, ktorí ňou trpia, ako ich obmedzuje v súkromí, v práci, aké sú ich vedomosti o jej komplikáciách, čo ich priviedlo k rozhodnutiu začať sa na toto ochorenie liečiť, či dodržiavajú zásady správnej životosprávy a mnohé ďalšie otázky boli východiskom pri vymedzení výskumného problému.
Ciele výskumu: * zistiť, ako pacienti hodnotia svoju nadváhu a obezitu, * identifikovať najčastejšie sa vyskytujúce zdravotné komplikácie súvisiace s obezitou, * overiť, do akej miery sú pacienti informovaní o možných komplikáciách vyplývajúcich z daného ochorenia, * zistiť stravovacie návyky u pacientov trpiacich obezitou, * navrhnúť postupy edukácie a motivácie pacientov v liečbe obezity.

Metódy výskumu

Vo výskume sme použili empirickú metódu zberu informácií – dotazník a teoretické metódy analýzu a syntézu. Dotazníkovú metódu sme zvolili na základe jej výhod, ktorou je pomerne rýchle získavanie informácií a zachovanie anonymity, čím sa dosiahne vyšší stupeň objektivity získaných informácií. V priebehu výskumu sme rozdali 210 dotazníkov pacientom obezitologickej poradne, ktorá má celoslovenskú pôsobnosť. Rešpektovali sme dobrovoľné rozhodnutie respondentov pre jeho vyplnenie. Z celkového počtu rozdaných dotazníkov sa nám vrátilo 193 vhodných pre vyhodnotenie, čo predstavuje návratnosť 96,5 %.
Získané informácie sme postupne zhromažďovali, triedili, vyhodnotili a zanalyzovali. Výsledky a záverečné hodnotenie sme zdokumentovali vo forme tabuliek a grafov.
V druhej polovici minulého storočia bola venovaná veľká pozornosť zdravotným komplikáciám obezity. Výskumy potvrdili význam distribúcie telesného tuku pri výskyte najmä metabolických a kardiovaskulárnych ochorení (Kunešová, Svačina, 2004, Hainer, 2011). Odhaduje sa, že až u 75 % pacientov môže za hypertenziu významnou mierou nadváha a obezita. Redukcia telesnej hmotnosti výrazne zlepšuje priebeh tohto ochorenia. Až 80 % pacientov s cukrovkou II. typu má nadváhu. Výskyt cukrovky sa vplyvom nárastu obezity posúva čím ďalej do mladších vekových kategórií.
Pri obezite dochádza k nadmernému zaťažovaniu kĺbov, zvyšuje sa počet úrazov, vznikajú predovšetkým degeneratívne ochorenia na podklade mechanickej záťaže. Bolesť a obmedzená pohyblivosť negatívne ovplyvňuje kvalitu života obézneho človeka.
Obezita so sebou prináša aj sklon k zvýšeným hodnotám tukov v krvi, a tak patrí k rizikovým faktorom vzniku artériosklerózy. Mnoho ľudí považuje obezitu skôr za svoj estetický problém a neberie do úvahy možné zdravotné riziká, ktoré s ňou súvisia.
Správne stravovacie návyky sú pre mnohých ľudí niečím neznámym. Často vynechávajú raňajky a olovrant, najväčší energetický príjem dominuje v podvečerných a večerných hodinách. Pomaly a zdravo jesť už nie je trendom tejto doby. Dodržiavanie pitného režimu je súčasťou zásad správnej výživy, no aj napriek tomu je to pre množstvo ľudí neznámy pojem z rôznych príčin (nedostatok času, žiadny pocit smädu).
Dnes sa ľudia nevedia plne odovzdať aktívnemu odpočinku, znižuje sa pozitívny vzťah k aktívnemu pohybu. Väčšina ľudí uprednostňuje leňošenie pred televízorom, pri počítači.
Obezita významnou mierou prispieva k zníženiu kvality každodenného života.

Záver

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je obezita definovaná ako závažné chronické ochorenie, ktoré spôsobuje nadbytok tukového tkaniva v organizme. Sprevádzala ľudstvo od dávnej minulosti, dnes sa stala najväčším klinickým problémom súčasného sveta. Svojím rozsahom a dopadmi sa stala najvážnejšou pandémiou tohto storočia. Nadváha a obezita sa spája s mnohými rizikovými faktormi kardiovaskulárnych, pohybových a ďalších ochorení. Významnou mierou zvyšuje nie len riziko morbidity, ale aj mortality. Jej liečba má byť komplexná a patrí do rúk odborníkov. Cieľom manažmentu obezity nie je len znižovanie telesnej hmotnosti, ale aj liečba komplikácií. Vzdelanosť dospelej populácie v tejto oblasti však nie je dostatočná. Mnohí považujú obezitu len za kozmetický problém, nie za ochorenie. Prevencia obezity by mala byť neodmysliteľnou súčasťou zdravotnej starostlivosti vo všetkých krajinách.
Literatúra u autorky

Tabulka

Tab. 1 Klasifikácia nadváhy a obezity podľa BMI (Kunešová, 2004)

klasifikácia
podvýživa
normálna hmotnosť
nadváha
obezita I. stupňa
obezita II. stupňa
obezita III. stupňa

BMI
< 18,5
18,5-24,9
25,0-29,9
30,0-34,9
35,0-39,9

40

riziko komplikácií obezity
priemerné
nízke riziko iných chorôb
mierne zvýšené
stredne zvýšené
veľmi zvýšené
vysoké

Tab. 2 Klasifikácia abdominálnej
nadváhy a obezity podľa
obvodu pása (Kunešová, 2004)

obvod
pásu
ženy
muži

zvýšené
riziko

80 cm
94 cm

vysoké
riziko

88 cm
102 cm

Tab. 3 Rozdelenie respondentov
podľa BMI

BMI
< 25
25-30
30-35
35-40

40

Spolu

Počet
respondentov
20
78
65
22
8
93

%
10
41
34
11
4
100

Tab. 4 Označte, ktoré z nasledujúcich ochorení môže byť
vyvolané obezitou

Možnosti
kožné ochorenia
srdcovocievne ochorenia
gynekologické problémy
ochorenie chrbtice a kĺbov
cukrovka II. typu
respiračné ochorenia
onkologické ochorenia
psychické poruchy
všetky odpovede sú správne
Spolu

Počet
respondentov
0
59
11
67
16
13
5
15
7
193

%
0
30
6
34
8
7
3
8
4
100

Tab. 5 Napíšte činnosti, pri ktorých vás obezita najviac obmedzuje.

Možnosti
nákup oblečenia
obúvanie topánok
hľadanie životného partnera
výber zamestnania
šport
práca na záhrade
beh
chôdza po schodoch
sexuálny život
Spolu

Počet
respondentov
23
18
19
10
37
9
17
33
27
193

%
12
9
10
5
19
5
9
17
14
100

Graf

Graf 1 Čo vás viedlo k rozhodnutiu zredukovať svoju telesnú hmotnosť?

Graf 2 Máte vysoký tlak krvi?

Graf 3 Bola u vás diagnostikovaná cukrovka?

O autorovi| PhDr. Bc. Ľubica Trnková, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbezy, Bratislava, lubicatrnkova@azet.sk

Graf 4 Trápia vás bolesti pohybového aparátu (chrbát, kĺby)?
Graf 5 Zistili vám zvýšené hodnoty cholesterolu a triglyceridov?

Ohodnoťte tento článek!