Odborné společnosti znovu k non lege artis postupům

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) vyjádřila prostřednictvím představitelů dotčených odborných společností postoj k alternativní medicíně, domácím porodům či mýtům v obezitologii.

Česká společnost je velmi málo vzdělaná v prevenci nemocí, což poskytuje prostor pro šíření nevědeckých a alternativních postupů. ČLS JEP podle slov svého předsedy prof. Štěpána Svačiny byla málo aktivní nejen v edukaci laické veřejnosti k primární prevenci chorob a podpoře zdraví, ale i v upozorňování na možná nebezpečí alternativních diagnostických a léčebných postupů.
S nejtragičtějšími důsledky alternativně medicínských postupů, zejména s odrazováním pacientů od účinných metod medicíny založené na důkazech (evidence based medicine), se lékaři setkávají v onkologii.

Placebo racionálně

„Metody CAM (complementary and alternative medicine) působí především jako placebo a jen v některých případech i prostřednictvím chemických nebo fyzikálních činitelů. Příkladem metody, při níž se uplatňuje i jiný než placebový účinek, může být chiropraxe, tedy manipulační výkony při vertebrogenních potížích, masáže nebo aplikace určitých rostlinných drog. Některé metody CAM mohou mít adjuvantní (pomocný) účinek,“ uvedl předseda Pracovní skupiny pro nevědecké léčebné a diagnostické metody ČLS JEP prof. Jiří Beneš a připomněl, že u diagnóz, které nemají charakter psychosomatických onemocnění, chybí dostatek dvojitě zaslepených klinických studií, které by specifickou účinnost CAM prokazovaly. Pokud tyto dvojitě zaslepené studie vzniknou, jejich výsledky jsou podle slov prof. Beneše většinou negativní nebo na pokraji průkaznosti.
„Pravděpodobně jediným rozumným východiskem je odmítavý nebo velmi zdrženlivý vztah lékaře k CAM, provázený snahou o maximalizaci dodatečného placebového účinku racionální terapie a případným vysvětlením důvodů, které jej k odmítání CAM vedou. Klíčem je posílení důvěry pacienta v metody, které mu nabízí medicína založená na důkazech, což je zřejmě úkol dalece přesahující konfrontaci s CAM,“ shrnul Jiří Beneš.

Ne porodům doma

Jednoznačně odmítavé stanovisko k domácím porodům vyjád řili zástupci České neonatologické společnosti ČLS JEP (ČNS). Předseda ČNS Lumír Kantor se pozastavil nad faktem, že odborná společnost nebyla přizvána k účasti v Pracovní skupině pro porodnictví, která byla v lednu zřízena při Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů. Jak uvedl ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier, který skupinu založil, považuje ji za vhodnou platformu pro přípravu případných doporučení vládě ČR v oblasti porodnictví.

Mýty tam, kde se nevyvíjí moderní léčba

Předseda ČLS JEP prof. Štěpán Svačina zdůraznil souvislost mezi dostupností nejmodernějších léků a rostoucím zájmem o nevědecké postupy. „V USA je již 4 roky dostupné nové centrálně působící antiobezitikum, Evropa žádnou novinku pro farma koterapii obezity nemá. Na nedávném Evropském obezitologickém kongresu referoval profesor Philip Calder z Univerzity v Southamptonu o klasickém prostředku nevědecké medicíny – omega-3 mastných kyselinách, které mohou snižovat zánět tukové tkáně, ale u člověka nebyl prokázán žádný jejich efekt na cukrovku, lipidy, krevní tlak či aterosklerózu. Tím, že je obezitologie málo úspěšná ve vývoji nových léčebných postupů, je objektem zájmu nevědeckým postupů a vznikají nové a nové mýty o hubnutí,“ upozornil prof. Svačina.

Porovnání principů EBM a nevědeckých postupů CAM

EBM
Respektování přírodních zákonů
je samozřejmostí
Argumentace je logická
EBM je jednotný systém
Používá se přesná terminologie
Objektivní poznání, experiment
Reprodukovatelnost výsledků
Přesná diagnostika
Kauzální nebo symptomatická
léčba
Specificky účinná léčba
Povinností je vedení
dokumentace a evidence
Kontinuální vývoj znalostí
Erudovaní lékaři
Kolektivní spolupráce lékařů
(konzilia)
Pravdivost a serióznost
informací

CAM
Jsou zahrnovány dosud
nepoznané nebo iracionální síly
Argumentace je v rozporu
s logikou
CAM je nesourodá směs
různých metod
Terminologie zahalená
tajemstvím, vágní a nepřesné
termíny
Subjektivní názory, spekulace
Odmítání statistických metod
Odhady a vymýšlení diagnózy
Celkovostní léčba
Panacea (všeléky)
Chybění záznamů o výkonech
Nezpochybnitelná dogmata
Často laici bez medicínského
vzdělání
Individuální přístup
Demagogie, reklama, podvody,
lži

Ohodnoťte tento článek!