Olivova dětská léčebna se v zimním útlumu chystá na nové programy

Olivova dětská léčebna.

Kolem Olivovy dětské léčebny se v poslední době objevila řada všemožně zkreslených informací. Na pravou míru je v následujícím rozhovoru uvádí primář léčebny MUDr. Jan Šulc, CSc., FCCP.

Jaké kroky učiní nové vedení ke stabilizaci léčebny v ekonomické a personální oblasti?

Aktuálně, tak jako v jiných léčebných zařízeních, je i v Olivově dětské léčebně (ODL) v lednu 2014 zaveden takzvaný zimní útlumový režim. Dětský stacionář (mateřská škola) bude v provozu po celý leden bez omezení. V lednu 2014 je více prostoru pro marketing a propagaci ODL (především našich nových zdravotních programů) jakož i nábor dětských klientů. V této souvislosti jsme navázali spolupráci s dalšími zdravotnickými zařízeními, která do naší léčebny budou posílat na léčbu a doléčování své pacienty. Dále se snažíme realizovat veškerá dostupná úsporná opatření, a to i v rámci redukce pracovních úvazků našich zaměstnanců a též počtu personálu na některých úsecích. Na plný provozní režim léčebna najede v pondělí 27. ledna, což je zároveň termín, kdy se k pobytu dostaví první klienti.

V jakém stavu se dnes zařízení nachází z hlediska léčebných programů?

Od dubna 2013 pokračujeme v zajištění a dalším zlepšování tradičních programů. Jedná se o program respirační, obezitologický (redukční) a rehabilitační (zaměřený na diagnostiku a léčbu pohybového aparátu). Pro tento účel byli přijati, vyškoleni nebo stabilizováni pracovníci a/nebo externí spolupracovníci. Šlo například o přijetí nutriční terapeutky a zajištění odborného vedení lékařem-specialistou na dětskou výživu. Dále jsme zajistili školení rehabilitačního týmu na půdě Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol v Praze. Jde o rehabilitaci podle nového konceptu dynamické neuromuskulární stabilizace (DNS) profesora Pavla Koláře. Cílem je soustředit se na typické, možno říci současné civilizační choroby dětského věku, především kombinace vadného držení těla společně s obezitou způsobené nadměrným příjmem potravy. Zdůrazňujeme, že preferujeme moderní přístup k prevenci těchto poruch příjmu potravy provázaný s účastí rodiny (například naše „Škola racionálního vaření“ ve speciální výukové kuchyni ODL). Dalším nutným krokem bylo přijetí nové psycholožky, která zásadním způsobem pomáhá dětem zvládat jejich zdravotní handicapy (motivace k léčbě, zvýšení sebevědomí, zapojení do kolektivu a podobně).

Které další programy péče o nemocné děti hodláte zavést?

Jedná se například o nový přístup k léčbě dětských chronických respiračních onemocnění spojených s refluxní chorobou jícnu (RCHJ) u dětí (gastroezofageální reflux a extraezofageální reflux). Principiálně se jedná o neinvazivní diagnostiku a fyzioterapeutickou péči, která v konečném efektu léčby umožní významně omezit nebo zcela eliminovat spotřebu antiastmatik a účinných léků proti RCHJ (například inhibitorů protonové pumpy). Samozřejmostí je ústavní léčba se současným přijetím rodičů, kteří se terapie aktivně zúčastňují; péči však poskytujeme i ambulantně. Dalším novým programem je poskytování celoročních relaxačních pobytů pro děti v pěstounské péči (s doprovodem nebo bez něj). Máme však připraveny i další aktivity a zlepšení stávající péče. Jsou to celoroční ozdravné pobyty dětí bez doprovodu z dětských domovů a FOD Klokánek, celoročně škola a školka v přírodě a brzké rozšíření dětského stacionáře (mateřské školy) na 40 míst. Dále nabízíme speciální služby: víkendové a týdenní redukční pobyty pro děti s nadváhou a obezitou s jejich rodinami a cvičení vinyasa jógy – viz www.yogadana. cz). Léčebna dále spolupracuje s Dětským kardiocentrem FN Motol v rámci programu „Medevac“ Ministerstva vnitra ČR; jde o poskytování následné péče o děti z válkou postižených či jinak potřebných oblastí, kterým není možné zajistit léčbu v místních podmínkách, zpravidla s vrozenými srdečními vadami po kardiochirurgické operaci.

Se kterými zdravotnickými zařízeními nejvíce spolupracujete?

Nejužší spolupráce probíhá s Klinikou dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN v Praze, Klinikou rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol v Praze, Nemocnicí Říčany, Thomayerovou nemocnicí v Praze a Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady v Praze.

Na jaké úrovni je nyní váš vztah s Olivovou nadací (ON)?

Ohledně spolupráce s Olivovou nadací máme nyní nastaveny pozitivní vztahy. Jedná se například o podporu v oblasti zlepšení kvality péče o naše dětské pacienty nebo účast v grantových projektech nadace. Nezapomínáme zdůraznit pomoc ON cestou finanční půjčky Olivově dětské léčebně. Věříme, že pomocí zlepšení komunikace s nadací se ODL podaří získat podporu Magistrátu hlavního města Prahy (tedy majitele nemovitostí léčebny) a Městského úřadu Říčany ve věci dalšího zlepšení kvality péče o naše dětské pacienty.

Ohodnoťte tento článek!