Péče o nenarozeného pacienta

Sympozium na téma fetální medicína navázalo na sérii úspěšných vzdělávacích akcí Postgraduální akademie, které organizuje divize Medical Services Mladé fronty.

Akce se konala 5. září v kongresovém sále Žižkovské věže v Praze a jejími odbornými garanty byli přednosta Porodnickogynekologické kliniky LF UP a FN Olomouc prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph. D., a ředitel Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze-Podolí (ÚPMD) doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

Fetální medicína se zabývá vyhodnocováním růstu a stavu plodu v děloze, diagnostikou a léčbou jeho nemocí a abnormalit. Představuje jeden z největších odborně-technologických milníků v péči o děti a matky. Výsledky, kterých dosahují centra fetální medicíny Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze-Podolí a Porodnicko-gynekologické kliniky LF UP a FN Olomouc, řadí tato centra mezi přední pracoviště tohoto typu u nás a umožňují i mezinárodní spolupráci.

Hemolytická nemoc plodu a novorozence

Doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph. D., z Porodnicko-gynekologické kliniky LF UP a FN Olomouc předsedal první sekci sympozia. Přítomné uvedl do problematiky těhotenství s rizikem rozvoje hemolytické nemoci plodu a novorozence. Úvodem řekl, že v České republice se všem těhotným ženám do 14. týdne provádí screening nepravidelných antierytrocytárních protilátek. Vysvětlil, že hemolytická nemoc plodu a novorozence (Haemolytic Disease of the Fetus and Newborn, HDFN) může být teoreticky způsobena jakoukoli antierytrocytární protilátkou třídy IgG.

S ohledem na riziko rozvoje HDFN ve vztahu k jednotlivým krevněskupinovým systémům lze antierytrocytární protilátky u těhotných žen rozdělit podle klinické významnosti. Klinicky nejvýznamnější jsou protilátky proti antigenům krevněskupinových systémů Rh a Kell. K nejvýznamnějším antigenům Rh systému patří antigeny D, C, c, E a e. Jedinec s exprimovaným antigenem D na povrchu erytrocytů je označován jako RhD pozitivní, jedinec s chybějícím antigenem D jako RhD negativní. Proti Rh antigenům se nevyskytují přirozené protilátky. Rh antigeny jsou kódovány homologenními geny RHD a RHCE, které podléhají autozomálně dominantnímu typu dědičnosti a jsou umístěny na krátkém raménku 1. chromozomu. Jako první byl objeven antigen D, který je hlavním a nejvýznamnějším antigenem Rh systému. Specifická antierytrocytární aloprotilátka anti-D je schopna vyvolávat závažnou formu HDFN a je diagnostikována cca u 0,5 % žen (v ČR ročně 500 žen). Plod je však ohrožen rozvojem hemolytické nemoci pouze v případě, kdy má na povrchu svých erytrocytů přítomen komplementární antigen. Jedná se cca o 60 % plodů (v ČR ročně 300 žen).

Naopak u 40 % plodů (200 plodů ročně) není komplementární antigen přítomen, a plod tedy není rozvojem HDFN ohrožen. Aloprotilátka anti-C je diagnostikována zhruba u 0,1 % žen (v ČR ročně 100 žen). Přibližně 56 % plodů nemá komplementární antigen, a tyto plody tedy nejsou ohroženy rozvojem HDFN. Aloprotilátka anti-c je diagnostikována rovněž asi u 0,1 % žen (v ČR ročně 100 žen) a u cca 44 % plodů není komplementární antigen přítomen. Klinicky významná aloprotilátka anti-E je diagnostikována nejčastěji, u cca 0,6 % žen (v ČR ročně 600 žen). Klinicky významná aloprotilátka anti-e je diagnostikována jen u cca 0,02 % žen (v ČR ročně 20 žen) a komplementární antigen je přítomen u cca 84 % plodů. Přítomnost komplementárního antigenu lze neinvazivně vyšetřit stanovením RHD genotypu plodu z volné fetální DNA, která cirkuluje v periferní krvi těhotné ženy.
Slova se poté ujaly autorovy kolegyně z téhož pracoviště. MUDr. Veronika Durdová navázala na docenta Ľubuškého a MUDr. Tereza Kratochvílová se věnovala klinickému významu neinvazivního stanovení RHD, RHCE a Kell genotypu plodu. MUDr. Petra Strašilová dále prezentovala téma infekce parvovirem B19 v těhotenství.

V druhé části sympozia, jemuž předsedal doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc., z Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze-Podolí, zazněla sdělení přednášejících z ÚPMD. Managementu restrikce růstu plodu ve světle nových poznatků se věnoval MUDr. Lubomír Hašlík. S vývojovými vadami centrálního nervového systému a ultrazvukovou diagnostikou seznámil přítomné MUDr. Jiří Vojtěch a doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc., přednášel na téma Výsledky intrauterinních intervencí komplikací monochoriálních dvojčat a prezentoval výsledky ÚPMD od roku 2012.

Postgraduální akademie je společný projekt České lékařské komory a časopisu Postgraduální medicína, Mladá fronta, a. s., divize Medical Services. Akce jsou evidovány v centrálním registru ČLK a ohodnoceny kredity za celoživotní vzdělávání. Více informací o dalších akcích naleznete na stránkách: www. medical-services.cz

MUDr. Lubomír Hašlík
Doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph. D., s šéfredaktorkou edice Postgraduální medicíny vydavatelství Mladá fronta MUDr. Michaelou Lízlerovou a doc. MUDr. Ladislavem Kroftou, CSc.
Doc. MUDr. Marek Ľubušký, Ph. D., přednášel o hemolytické nemoci plodu a novorozence

Ohodnoťte tento článek!