Péče o seniory v Austrálii – můžeme se inspirovat?

V březnu se uskutečnila mise českých delegátů zabývajících se problematikou dlouhodobé péče a péče o seniory do Austrálie. Ohlédnutí za uskutečněnou cestou nám poskytl český velvyslanec v Austrálii Martin Pohl, který se mise účastnil.

Austrálie se řadí mezi země se špičkovou péčí o seniory a osoby trpící demencí. Přesvědčili se podle vás čeští odborníci o této skutečnosti?

Austrálie skutečně patří mezi země se špičkovou péčí o seniory. I díky délce života a značnému podílu populace nad 65 let se očekává další růst tohoto sektoru služeb. Účastníci mise hodnotili program mise, který jim dovolil seznámit se s různými aspekty tohoto sektoru služeb, jako výborně koncipovaný, určitě vnímáme pozitivní ohlas. Být seniorem v ČR, zejména seniorem s demencí, je spojeno s mnoha obavami.

Jaký je u vás postoj společnosti ke starým a nemocným jedincům?

Austrálie je rozlehlá země, každý stát a teritorium jsou specifické, odlišné je i kulturní prostředí, ze kterého značná část místní – přistěhovalci tvořené – populace pochází, takže asi nemůžeme úplně paušalizovat. Lze říci, že problém stárnoucí populace není neznámý žádné zemi a ovlivňuje tedy každou společnost, včetně té australské, a je zde jako jeden z průvodních projevů identifikován.

Máte v Austrálii vypracovanou koncepci dlouhodobé péče, která by pro ČR mohla být inspirující?

Jak již bylo řečeno, podíl stárnoucí populace je určitě výzvou jakékoliv administrativě. Australský segment „aged care“ prochází nyní transformačním obdobím, zvyšují se nároky na kvalitu péče, zároveň klesá obsazenost zařízení a počet poskytovatelů péče, změn doznává i systém financování. Koncepce australské vlády „Living Longer Living Better Reform“ pochází z roku 2012 a klade důraz na preference klienta – spotřebitele a tržní prostředí. Vlastní efektivitu spolupráce resortů je obtížné z pohledu zastupitelského úřadu hodnotit, jedná se ale spíše o otázku přímo na ministra pro Aged Care Austrálie a jeho resort, do jehož gesce tato problematika spadá.

Můžete shrnout program, který byl přichystán pro českou delegaci?

Během sedmidenního programu navštívila skupina celkem 14 českých odborníků tři státy – Nový Jižní Wales, Victorii a Queensland. Absolvovala 18 pracovních jednání, prohlédla si pět domovů pro seniory, navštívila dva domovy se zvláštním režimem (určených pacientům trpících demencí) a centrum paliativní péče. Dále jednala s organizacemi celoživotního vzdělávání v oblasti sociální práce, vyslechla prezentace či osobně navštívila tři univerzity – University of Tasmania, University of Melbourne a University of Queensland. Zároveň během setkání na Generálním konzulátě ČR v Sydney měla možnost se seznámit se zkušenostmi pracovníků konzulátu a zahraniční kanceláře CzechTrade, znalost australského trhu je pro účastníky mise z pohledu jejich možné budoucí expanze na australský trh určitě cenná.

Které aktivity byly nejvíce uvítány?

Z odborného programu zaujaly delegáty především nové technologie, které se v Austrálii v péči o seniory běžně využívají. Skupina navštívila centrum telemedicíny v Brisbane – Centre for Research in Geriatric Medicine & Centre for Online Health, vyzkoušela unikátní školící centrum virtuální reality při asociaci Dementia Australia Victoria a seznámila se s možností e-learningového vzdělávání z oblasti Prevence demence a Porozumění demence.

V jakých oblastech byla navázána spolupráce mezi australskými a českými odborníky?

Stejně jako v řadě dalších odvětví i zde bude třeba delší časové období pro vyhodnocení. Jednalo se o první, iniciační misi a jsem rád, že mohu potvrdit, že konkrétním výstupem této návštěvy je i připravovaná delegace australských odborníků, která se zúčastní Evropské konference dlouhodobé péče, jež se koná v září v Praze. Cíli mise bylo navázání a prohloubení stávající obchodní spolupráce, sdílení praxe a rozvoj vzájemné kooperace v oblasti vzdělávání a výzkumu, s důrazem na mobilitu studentů a vyučujících. Bude na jednotlivých firmách, aby vyhodnotily výstupy z mise a případně počítaly s Austrálií ve svých obchodních plánech, v čemž jim rádi zastupitelské úřady ČR a zastoupení agentury CzechTrade v Austrálii poskytnou svou podporu.

Delegace českých odborníků v Austrálii

Ohodnoťte tento článek!