Péče o zdraví za zdmi věznic

Vězeňská služba v současné době pečuje téměř o 23 tisíc vězněných osob a pracuje v ní bezmála 11 tisíc zaměstnanců. Jsou to poměrně úctyhodná čísla, každá věznice má přitom své zdravotní středisko, kde působí ordinace všeobecného praktického lékaře.

Zaměstnanci jsou jak příslušníci vězeňské služby ve služebním poměru, tak i běžní zaměstnanci, kteří pracují ve 35 věznicích po celém území České republiky. Lékaři zdravotního střediska plní trojí roli. Jednak se věnují standardní péči o vězněnou osobu jako pacienta,

přičemž každému vězni je poskytnuta zdravotní péče v tom rozsahu, v jakém ji potřebuje, druhou rolí je posudková péče, při níž lékař posuzuje zdravotní stav vězně v souvislosti se zdravotními problémy, jež v některých případech mohou být důvodem odkladu nebo přerušení výkonu trestu, a v neposlední řadě je vězeňský lékař služebním neboli závodním lékařem zaměstnanců.

Organizace zdravotní péče

V každé věznici je zdravotnické středisko. Počet lékařů a sester se liší podle počtu obviněných a odsouzených v jednotlivých věznicích a rovněž podle charakteru věznice. Zajištěna je také péče zubním lékařem a případně dalšími specialisty – internista, chirurg, oční, ORL, kožní, psychiatr, radiolog či gynekolog. Z nelékařských zdravotnických povolání zajišťují ošetřovatelskou a ostatní péči registrované sestry, sestry se specializovanou způsobilostí, radiologičtí asistenti a nutriční terapeuti. Vězeňská služba taktéž poskytuje lůžkovou péči ve dvou nemocnicích. Nemocnice Praha Pankrác poskytuje zdravotní péči na interních a chirurgických odděleních včetně radiologického oddělení a poliklinických služeb. Nemocnice v Brně zajišťuje zdravotní péči na oddělení interním, infekčním, následné péče, psychiatrickém a oddělení poliklinických služeb. Dále je zajištěn výkon zabezpečovací detence, lékařské služby první pomoci nebo Zdravotnická záchranná služba. Za dostupnost zdravotní péče odpovídají vedle zdravotních pojišťoven také ředitelé věznic. Zařízení řídí odbor zdravotnické

Mnohé z uvedených povinností nejsou v praxi dodržovány. Vězeň totiž: * uvádí řadu nepravdivých údajů, zejména

u vstupní prohlídky, za účelem získat výhody, * agravuje své potíže, * touží po předvedení na zdravotní středisko, neboť je pro něj zábavou a vytržením z nudy všedního dne, * má svou civilní minulost a může mít lékaře kamaráda.

služby generálního ředitelství Vězeňské služby. Preventivní vstupní prohlídka u praktického lékaře se provádí neprodleně po nástupu do výkonu vazby nebo trestu, nejdéle však do čtyř dnů. Jejím cílem je objektivizovat zdravotní stav obviněného či odsouzeného a na základě toho provést příslušná opatření. Primární zdravotní péče je poskytována na základě žádosti nebo na pokyn lékaře zdravotnického střediska. Po dobu jejího poskytování může být v ordinaci na žádost ošetřujícího lékaře přítomen příslušník Vězeňské služby zajišťující bezpečnost personálu. Mimořádná prohlídka u praktického lékaře se provádí před každým přemístěním obviněného nebo odsouzeného stejně jako po každém přijetí. Při propouštění se provádí výstupní prohlídka u praktického lékaře.

Do nemocnice je přijímán nemocný obviněný nebo odsouzený na základě doporučení ošetřujícího lékaře zdravotnického střediska, to neplatí, jde-li o nemocného, jehož život nebo zdraví jsou ohroženy a je nebezpečí z prodlení. Nemocní s infekční chorobou nebo s podezřením na onemocnění se umisťují na infekčním oddělení nemocnice v Brně. S přijetím do nemocnice vyslovuje pacient souhlas a podepisuje souhlas s hospitalizací s výjimkami stanovenými zákonem.

Pokud nemá Vězeňská služba ve svých nemocnicích možnost specializované odborné péče, mají pacienti možnost léčit se v mimovězeňských nemocnicích, kde Vězeňská služba zajišťuje ostrahu nebo jim je přerušen výkon vazby či výkon trestu.

Míra nemocnosti, závažných komplikací i míra náhlých či očekávaných úmrtí mezi vězeňskou populací je vysoká a převyšuje nevězněnou populaci. Osoby ve výkonu trestu jsou velmi vynalézavé a znalé, takže si mnohdy celou řadu zákroků vynutí. Zde se omlouvám řadě opravdu nemocných, kteří mají na svědomí nedbalostní trestný čin a kteří jednou šlápli vedle. V poslední době nicméně s kolegy sledujeme, že trestnou činnost, mnohdy ne onu sofistikovanou kriminalitu bílých límečků, ale násilnou, fyzicky náročnou, páchají lidé s mnohočetnými zdravotními komplikacemi. Na druhé straně je výkon trestu často místem, kde se konečně začnou léčit chronické potíže, zvláště u sociálně vyloučených jedinců, kdy doba výkonu je vlastně pro zdraví vězně prospěšná.

Osobní pohled a zkušenosti

Praxe ve zdravotní službě vězeňské služby je náročná. Náročná na odbornost – sám jsem po více než třicetileté praxi lékaře první linie, který prošel i vojenským útvarem, primární péčí, záchrankou, byl překvapen, neboť jsem našel chorobné stavy a diagnózy, o nichž jsem dosud jen četl. Práce je náročná pro lékaře i zdravotní sestry – každý z nás totiž musí poskytovat zdravotní péči nestranně, a mnohdy i pachatelům nejtěžších zločinů. Můžeme v kině lehce závidět Leonardu DiCapriovi jeho roli jánošíkovského podvodníka, ale jak se postavit k násilnému vrahovi dítěte nebo sexuálním násilníkům…

Zde si vzpomenu na mladého muže, který byl odsouzen za vraždu na 13 let. Byl mladý, dnes mu ještě není čtyřicet. Onemocněl virózou, výsledkem však byla těžká myokarditida, kardiomyopatie s nutností transplantace srdce. Výkon trestu byl tudíž přerušen. Transplantace vskutku proběhla, protože se našel vhodný dárce. Několik měsíců po transplantaci se odsouzený vrátil zpět do výkonu trestu.

Objevují se úvahy, že by lékař v rámci atestace mohl stážovat ve vězeňské ordinaci. Ze své zkušenosti však vstup absolventa lékařské fakulty na zdravotní středisko ve věznici, zejména jde-li o první stáž, nepovažuji za šťastné rozhodnutí. Práce ve vězeňském zdravotnictví nutně potřebuje odstup a zkušenosti. Za posledních pár let, co se v tomto prostředí pohybuji, jsem měl mnohokrát pochybnosti o svém dalším působení. Ale je to právě dlouhá praxe, která mne sem vrací a vrací mě také k těm, s nimiž spolupracuji. Dnes pracuji jako vedoucí lékař střediska a současně jako koordinátor dalšího vzdělávání praktiků.

V práci všech složek vězeňské služby je na prvním místě loajalita. Vůči vedení, sobě i kolegům. Pracovat ve věznicích lze pouze s vědomím, že se na druhé můžeme spolehnout. V ordinacích to ale platí dvojnásob.

Přestupky proti řádu

Vybrané povinnosti obviněných a odsouzených

Obvinění a odsouzení jsou povinni podrobit se stanoveným lékařským prohlídkám, včetně nezbytných diagnostických a laboratorních vyšetření a očkování, a opatřením stanoveným orgány hygienické služby. * Pokud vězeň onemocní nebo se zraní, neprodleně tyto skutečnosti ohlásí zaměstnanci Vězeňské služby. * Oznámí neprodleně zaměstnanci Vězeňské služby okolnosti, které mohou způsobit vážné ohrožení bezpečnosti jim samotným či spoluodsouzeným. * Podrobují se opatřením, která jsou nezbytná k potlačení výroby, držení nebo zneužívání omamných, psychotropních látek a jedů ve věznici. * Mají povinnost dodržovat zásady hygieny. * Uhradí náklady zdravotní péče provedené v zájmu zachování nebo zlepšení jeho zdravotního stavu nad rámec hrazené z veřejného zdravotního pojištění nebo ze státního rozpočtu nad rámec mezinárodních dohod, kterým je Česká republika vázána. * Obviněný a odsouzený je povinen nahradit škodu způsobenou Vězeňské službě, zvýšené náklady střežení a náklady na dopravu a předvedení do zdravotnického zařízení, vynaložené Vězeňskou službou jestliže: si úmyslně způsobil nebo jinému úmyslně způsobil újmu na zdraví, zneužil zdravotní péči předstíráním poruchy zdraví, nebo z vlastního rozhodnutí se nepodrobil lékařskému zákroku, ke kterému dal předchozí souhlas nebo o který požádal. * Odsouzeným je zakázáno předstírat poruchu zdraví nebo se úmyslně poškozovat, konzumovat alkoholické nápoje a jiné návykové látky. * Obviněným a odsouzeným nepřísluší právo svobodné volby lékaře, klinického psychologa, zdravotnického zařízení a dopravní služby. **

O autorovi| MUDr. Bohumil Skála, Ph. D., vedoucí lékař zdravotního střediska Vazební věznice Olomouc

Ohodnoťte tento článek!