Poruchy dýchání ve spánku jsou podceňovány

Spánková apnoe není podle současných výzkumů u většiny pacientů s onemocněními kardiovaskulárního systému správně diagnostikována a léčena. V Brně proto začalo pracovat kardiovaskulární spánkové centrum, které je jedním z vůbec prvních pracovišť v Evropské unii, jež se na tuto problematiku specializují.

Dosud opomíjená oblast

Centrum se zabývá významem poruch spánku a spánkové apnoe a jejich vztahu ke kardiovaskulárním onemocněním. „Je to jedna z velmi důležitých a doposud zcela opomíjených oblastí kardiologie, která skýtá velké možnosti zlepšení péče o kardiologické pacienty. Při znalosti toho, jak je spánková apnoe u kardiologických pacientů častá, a také vzhledem k tomu, že ji většina pacientů nemá diagnostikovánu, jsme se rozhodli využít zkušeností Mayo Clinic a založili jsme při 1. interní kardioangiologické klinice LF MU a FN u sv. Anny a Mezinárodním centru klinického výzkumu (ICRC) spánkové centrum,“ vysvětluje důvody vzniku tohoto pracoviště jeho vedoucí lékař doc. MUDr. Tomáš Kára, Ph. D. V kardiovaskulárním spánkovém centru jsou vyšetřováni výhradně kardiaci, kteří vyžadují speciální péči. Jde o výrazně rizikové pacienty s diagnózou těžkého srdečního selhání, po infarktu myokardu apod. „Většina spánkových laboratoří není na takové pacienty připravena jak v oblasti přístrojového vybavení, tak v kvalifikaci personálu. To je důvodem, proč zatím kardiologičtí pacienti byli mezi pacienty vyšetřenými v spánkových centrech menšinou,“ dodává docent Kára.

Multidisciplinární problematika

Každý ze čtyř pokojů spánkového centra v ICRC je vybaven stejně jako běžná jednotka intenzivní péče, takže zde lze vyšetřovat pacienty, kteří dosud v běžných spánkových laboratořích kvůli riziku komplikací vyšetřeni být nemohli. Ve spánkových laboratořích centra se využívá technika pro polygrafické vyšetření, měření aktivity mozku, očí, jednotlivých svalů, proudění vzduchu ústy a nosem, dýchacích pohybů a zaznamenává se také saturace krve kyslíkem.
„Centrum přináší tu nejlepší diagnostiku pro léčbu poruch spánku. Výraznou odlišností od jiných spánkových center je skutečnost, že pro některé pacienty v těžkém stavu jsou zde speciální technologie, které umožňují pomocí polysonografie a polygrafie provést přímo na lůžku i léčbu,“ říká Tomáš Kára.
Brněnské kardiovaskulární spánkové centrum je podle jeho slov unikátní i v možnostech nasazení vhodné terapie již během vyšetření. „Většina spánkových laboratoří pracuje tak, že během noci technik pouze nahrává data a následně ráno naměřená data hodnotí lékař a stanoví diagnózu. My jsme stejně jako v laboratoři na Mayo Clinic schopni provádět během noci skórování a můžeme postupovat podle takzvaného splitnight protokolu, který u nás zatím nikdo nedělá. Pokud se v první polovině noci zjistí těžká apnoe, ve druhé polovině se již přistupuje k terapii, pacient dostane masku a provede se nastavení vhodné ventilační terapie. Během vyšetření již tedy začíná i samotná léčba,“ popisuje docent Kára.
Při koncepci centra byl také brán ohled na fakt, že v případě spánkové medicíny jde o multidisciplinární obor, takže v centru sice primárně působí kardiologové, ti ovšem spolupracují s odborníky na plicní medicínu, ORL specialisty, neurology a specialisty na funkční diagnostiku.

Pomoc díky špičkovým technologiím

Po správné diagnostice následuje hledání léčebných metod, jež skýtají řadu možností. Jejich volba záleží na tom, jak je apnoe závažná a jaké konkrétní onemocnění pacient má. Lehké formy apnoe bez kardiologických komplikací lze léčit běžnými metodami, změnou životního stylu, snížením nadváhy nebo pohybovými doporučeními.
„Pokud je apnoe těžší nebo kardiologické onemocnění závažnější, přistupujeme k ventilační terapii, kdy se aplikují přístroje, jež umožňují udržovat během spánku průběh dýchání na fyziologické úrovni. Význam hraje zejména to, o jaký druh apnoe se jedná. U obstrukční, kdy dochází k uzávěru dýchacích cest, se využívá terapie pomocí kontinuálního nosního přetlaku, pacient dostává speciální masku a v případě, že dýchání neprobíhá, jak má, přetlak otevírá dýchací cesty a dýchání normalizuje,“ vysvětluje vedoucí lékař.
Když odborníci v centru zjistí, že u nemocného dochází ke vzniku apnoe, musí dotyčný přijít na druhou spánkovou studii, vybere se pro něj optimální typ masky a pomocí speciálního přístroje se určí úroveň přetlaku, aby byly zprůchodněny dýchací cesty, ale aby přístroj zároveň nenarušil spánek. I dobrý průběh spánku má totiž význam pro úspěšnou léčbu kardiologických onemocnění. Diagnostika závažné spánkové apnoe přitom pro pacienty zpravidla znamená trvalé používání přístroje. Druhou, komplikovanější variantou je tzv. centrální spánková apnoe, jejíž léčba je mnohem obtížnější. Tento typ onemocnění totiž kombinuje zástavu dechu s následnou hyperventilací. Řešením je v tomto případě servoadaptivní ventilace – jde o špičkovou technologii, která dokáže odstranit jak poruchy dýchání, tak epizody hyperventilace.

Certifikované procesy

Inspirací pro vznik brněnského centra byla práce profesora Virenda Somerse, který je průkopníkem kardiovaskulární spánkové medicíny na Mayo Clinic, kde založil největší centrum zaměřené na tuto problematiku. Od roku 2001 byla na tomto pracovišti popsána řada onemocnění, u nichž spánková apnoe hraje zásadní význam. Ukázalo se, že má vliv na náhlou srdeční smrt, představuje rizikový faktor pro infarkt myokardu, fibrilaci síní a řada výzkumů našla i souvislost apnoe se vznikem hypertenze a její progresí.
Do kardiovaskulárního spánkového centra ICRC nyní byly přeneseny zkušenosti z Mayo Clinic, jejíž odborníci se sami na vzniku brněnského pracoviště podíleli. Šlo jak o návrh řešení centra, jeho dispozici, technologie a kvalitu nahrávaných signálů, tak o zaškolování personálu. „Již nyní má centrum v ICRC certifikaci České společnosti pro výzkum spánku jako pracoviště se všemi parametry pro akreditaci pro klinické programy, všechny procesy v centru rovněž splňují standardy potřebné k certifikaci v USA – od lepení elektrod až po provádění léčebných úkonů. Našim specialistům bude díky spolupráci s Mayo Clinic umožněno, aby na konci roku složili americké nostrifikace. Budou prvními pracovníky u nás s touto kvalifikací,“ uzavírá docent Kára.

Záznamy polysomnografie mimo jiné ukazují aktivity mozku, četnost apnotických pauz nebo saturaci kyslíkem.
Inspirací bylo pro docenta Káru (vpravo) stejně zaměřené centrum na Mayo Clinic, odkud ICRC čerpá zkušenosti a know-how.
Moderní přístroje umožňují provést vyšetření těžce nemocných pacientů přímo na lůžku.

Ohodnoťte tento článek!