Porušení rozpočtové kázně v Ostravě

Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky ve Zdravotním ústavu se sídlem v Ostravě odhalila závažná pochybení v oblasti zadávání veřejných zakázek a hospodaření s majetkem a také porušení rozpočtové kázně.

Zdravotní ústav porušil zákon o zadávání veřejných zakázek, když omezil okruh možných dodavatelů, a tím diskriminoval všechny ostatní dodavatele na trhu. Kontrola také odhalila, že ředitel Zdravotního ústavu uzavíral smluvní vztahy v rozporu se zákonem o finanční kontrole.
Neoprávněně použil finanční prostředky na marketing (mj. pro prezentaci ústavu na golfových akcích), poradenství, reklamu, právní či dopravní služby.
Celkově došlo k porušení rozpočtové kázně ve výši 80 miliónů Kč.

Kontroloři dále zjistili, že zdravotní ústav bez sjednání nájemní smlouvy a bezúplatně poskytl laboratoř včetně přístrojového vybavení společnosti 4MEDI. Porušení zákona o majetku ČR se Ústav dopustil také tím, že sjednal nižší nájemné nebytových prostor, než je cena v místě a čase obvyklá, a i platby za služby byly nižší než skutečné náklady. V oblasti dopravních služeb Zdravotní ústav neuplatnil pokutu za konkurenční jednání dopravce a porušil tak povinnost využívat právní prostředky při uplatňování a hájení práv státu jako vlastníka. Při kontrole mzdových nákladů bylo zjištěno vyplácení mimořádných odměn až 11krát ročně.

Ohodnoťte tento článek!