Poškození profesní pověsti v tisku

V časopisu se objevil inzerát, v jehož textu bylo moje jméno použito bez mého vědomí zavádějícím způsobem na podporu prodeje výrobku, o jehož prospěšnosti pro zdraví nejsem přesvědčen. Výrok, který jsem skutečně vyslovil a který současným poznatkům lékařské vědy odpovídá, byl uveden v uvozovkách jako přímá řeč. To je v pořádku. Následující text už v uvozovkách nebyl, nicméně celek vytvářel dojem spojení s mou odbornou autoritou. Tvrzení v tomto následujícím textu však jsou v přímém rozporu s mými stanovisky, opakovaně publikovanými v odborném tisku. Tím podle mého názoru došlo k poškození mého dobrého jména a profesní pověsti. Jak se mohu bránit?
Jednou ze základních zásad, na kterých stojí nový občanský zákoník, je zásada, podle níž soukromé právo chrání důstojnost a svobodu člověka i jeho přirozené právo brát se o vlastní štěstí a štěstí své rodiny nebo blízkých lidí takovým způsobem, jenž bezdůvodně nezpůsobí újmu druhým. Soukromé právo spočívá zejména na zásadě, že každý má právo na ochranu svého života a zdraví, jakož i svobody, cti, důstojnosti a soukromí. Nový občanský zákoník dále stanovuje, že každý je povinen jednat v právním styku poctivě.
Je chráněna osobnost člověka, přičemž ochrany požívají zejména život a důstojnost člověka, jeho zdraví a právo žít v příznivém životním prostředí, jeho vážnost, čest, soukromí a projevy osobní povahy.
Člověk, jehož osobnost byla dotčena, má právo domáhat se, aby bylo od neoprávněného zásahu upuštěno nebo aby byl odstraněn jeho následek. Ve Vámi zmiňovaném případě je patrné, že bylo velmi pravděpodobně zasaženo do Vašich osobnostních práv, zejména práva na čest.

Obrana i podle tiskového zákona

Pokud jde o právní možnosti, jak se tomuto zásahu do Vašich osobnostních práv bránit, pak se můžete domáhat u soudu, aby bylo od tohoto neoprávněného zásahu upuštěno, případně aby byl odstraněn jeho následek.
Současně můžete uplatňovat svá práva na ochranu osobnosti, která Vám zakládá tiskový zákon. Ten stanovuje, že jestliže bylo v periodickém tisku uveřejněno sdělení obsahující skutkové tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby anebo jména nebo dobré pověsti určité právnické osoby, má tato osoba právo požadovat na vydavateli uveřejnění odpovědi. Vydavatel je přitom povinen na žádost této osoby odpověď uveřejnit.
V případě, že žádosti o odpověď vydavatel periodického tisku dobrovolně nevyhoví, je možné se nároku domáhat soudní cestou. Tiskový zákon však stanovuje poměrně krátkou lhůtu (15 dnů) pro uplatnění těchto práv. V krajním případě, v rovině trestněprávní, by pak bylo možné dát podnět orgánům činným v trestním řízení, aby posoudily, zda ve Vámi uváděném případě nedošlo k poškození Vašich práv (poškození cizích práv se dopustí ten, kdo jinému způsobí vážnou újmu na právech tím, že uvede někoho v omyl), popřípadě zda se vydavatel tiskoviny nedopustil pomluvy; té se dopustí ten, kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo mu způsobit jinou vážnou újmu.

O autorovi| na dotazy odpovídá JUDr. Pavel Zajíc

Ohodnoťte tento článek!