Editorial

Doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC Prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolili jsme si u příležitosti XX. výročního sjezdu České kardiologické společnosti připravit pro vás tradiční přílohu Postgraduální medicíny. Tentokrát není monotematická, jak bývalo zvykem v letech minulých – v tomto roce ji věnujeme převážně tomu nejlepšímu z české kardiologie, doplněnému čtyřmi přehlednými články s aktuální tematikou.

Předkládáme vám celkem 11 sdělení, z nichž 7 představuje autory a oblasti, ve kterých česká kardiologie dlouhodobě dosahuje významných úspěchů v diagnostice a léčbě kardiovaskulárních onemocnění a přináší zcela nové poznatky, které obohacují světové písemnictví. Výběr autorů a pracovišť jasně reflektuje jejich zkušenost s vědeckou prací a je podložen předchozími publikacemi v časopisech s impakt faktorem (IF) a citovatelností v databázích Web of Science a SCOPUS.

Tato sdělení jsou z několika, většinou fakultních, pracovišť a z IKEM Praha: z FN Královské Vinohrady je práce dr. Roháče a spol.: „Je blok pravého raménka Tawarova vzniklý v akutní fázi infarktu indikací k primární angioplastice?“, z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze jsou práce doc. Palečka a spol.: „Echokardiografické hodnocení konstriktivní perikarditidy“, dále dr. Jansy a spol.: „Výskyt a časná detekce plicní arteriální hypertenze u systémové sklerodermie v České republice“ a dr. Kovárníka a spol.: „Regrese koronární aterosklerózy a změny složení plátů v průběhu hypolipidemické terapie“. Z IKEM Praha je pak práce dr. Melenovského a spol.: „Role natriuretických peptidů v regulaci metabolismu tukové tkáně u pacientů s chronickým srdečním selháním“, z FN Olomouc pak práce dr. Václavíka a spol.: „Léčba spironolaktonem u pacientů s rezistentní arteriální hypertenzí (ASPIRANT): randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie“, poslední je pak práce také z FN Olomouc dr. Hutyry a spol.: „Využití deformační analýzy pomocí speckle tracking echokardiografie v predikci neviabilního myokardu levé komory“.

Všem mladým autorům chceme poděkovat za výbornou reprezentaci české kardiologie v prestižních evropských a světových časopisech! Na souboru těchto publikovaných prací chceme také, zejména mladším kolegům, ukázat, že i v limitovaných podmínkách českého zdravotnictví a lékařských fakult mohou být realizovány smysluplné vědecké projekty s dobrou šancí publikace výsledků ve významných časopisech. Podpora vědy, výzkumu a publikační činnosti je jedním z hlavních úkolů České kardiologické společnosti a během letošního sjezdu bychom rádi prezentovali také tuto oblast a její další rozvoj. Postupná transformace fakultních nemocnic v univerzitní k 1. 1. 2014 by pak neměla být pouhým právním a organizačním aktem, přáli bychom si, aby tato zásadní změna výuky na lékařských fakultách byla rovněž platformou skutečné podpory vědeckých aktivit – od pregraduální úrovně až po komplexní postgraduální programy. Prestižní publikace v časopisech s vysokým IF nemohou být nadále pouhou součástí CV a kladným hodnocením aktivit vědy a výzkumu daného pracoviště, musí s sebou také jednoznačně přinášet zajímavé finanční prostředky, které – stejně jako rozvinutých zemích Evropské unie a ve Spojených státech – budou motivovat autory k dalším výzkumným úkolům a přinesou jim ekonomickou stabilitu a nezávislost.

Nezapomínejme na skutečnost, že nepublikovaná věda není žádnou vědou, výzkum, který není zveřejněn, neexistuje. Rádi bychom motivovali zejména mladé autory, aby strávili minimálně rok na prestižním zahraničním univerzitním či superspecializovaném pracovišti, např. s podporou České kardiologické společnosti, a získali tak cenné zkušenosti, kontakty a nadhled, které pak mohou efektivně využít po návratu zpět. Snažme se psát a publikovat co nejefektivněji a nejsrozumitelněji, neboť – jak pravil Albert Einstein – „Věci skutečně nerozumíte, když ji neumíte vysvětlit vlastní babičce“. Rádi bychom popřáli české kardiologii co nejvíce úspěchů na poli publikačním, postupné získání IF pro vlastní kardiologický časopis a samozřejmě se budeme snažit tyto aktivity maximálně podpořit!

Ohodnoťte tento článek!